Aranan: Osmanlı

 1. Osmanlı Sanatı(Osmanlıda Sanat) Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere denir.

 2. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 3. Türklerde Eğitim Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  Aşağıda verilen Osmanlı eğitim kurumlarını/ faaliyetlerini örgün ya da yaygın olma durumlarına göre (X) işareti koyarak sınıflayınız.

 4. Osmanlı Devletinde Eğitim (13 - 18. yy)

  Sıbyan eğitimi, Medreseler, Saray eğitimi, Askeri eğitim, Esnaf eğitimi, Halk eğitimi. İlköğretim, ortaöğretim, lise

 5. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ekonomisi

  Tüketim, Ticaret, Sanayi, Yabancı Yatırımlar, Tarım, Para ve Bankacılık. İç ve dış borçlar

 6. Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler

  17 ve 18. Yüzyılardan itibaren Osmanlı Ekonomisi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır.

 7. Osmanlıda Esnaf Birlikleri

  Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teşkilatlara sahiptiler. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. (Bugünkü tabipler odası, mimarlar odası, şoförler cemiyeti gibi...)

 8. Osmanlıda Ticaret ve Ulaşım

  Deniz ve nehir ulaşımı, karayolu ulaşımı. Anadolu nun ve diğer Osmanlı coğrafyasının büyük bölümünün denizlerde çevrili olması deniz ulaşımının gelişmesini sağlamıştır.

 9. Osmanlı Ekonomisi Tüketim

  Osmanlı Devleti’nde tüketim alışkanlıkları köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yaşam şekillerine göre farklılık göstermiştir.

 10. Mütareke Döneminde Azınlıklar ve Örgütler

  Türkiye toprakları üzerinde yüzyıllar boyu birlikte yaşamış değişik halklar Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çıkması sonrasında gerçek yüzlerini ortaya koyarak Türk komşularından intikam almaya kalkıştılar.

 11. Osmanlı Ekonomisi Üretim Yapısı

  Zirai ve sanayi üretimi. Madenciliğe dayalı sanayi: Madene dayalı sanayi faaliyetleri madeni para ihtiyacını giderme, savaş malzemeleri üretme, ev aletleri ve tarım gereçleri yapmaya yöneliktir.

 12. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonucu

  Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1918 yılına gelindiğinde savaşın müttefik devletler tarafından kazanılamayacağını anladığını görmekteyiz.

 13. Osmanlı Ekonomisi

  Gelir-gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında BAŞ DEFTERDAR vardı. Baş defterdar Rumeli defterdarı idi. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin dışında kalan yerlerde de Baş Defterdara bağlı taşra defterdarlıkları vardı.

 14. Türklerde Hukuk Ünite Değerlendirme Etkinliği

  Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku ile ilgili aşağıda verilen metinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 15. Osmanlı Devletinin Paylaşılması

  İstanbul Antlaşması. Londra Antlaşması. Sykes-Pichot Antlaşması. St. Jean de Maurienne Antlaşması.

 16. Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

  II. Mahmut dönemi hukuk, Tanzimat döneminde hukuk, Meşrutiyet döneminde hukuk. 1839 Tanzimat fermanı ve 1856 Islahat fermanı

 17. Osmanlı Devletinde Hukuk

  Osmanlı devletinde diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’i ve Örfi Hukuk geçerli olmuştur. Osmanlı devletinde özellikle Yönetim işlerinde Örfi hukuk daha çok kullanılmıştır.

 18. Paris Barış Konferansının (18 Ocak 1919) Önemi Nedir?

  İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Paris’te toplandılar.

 19. Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

  1914 Yılı başlarında Almanya Osmanlı Devletini partner olarak düşünmüyordu. Fakat Temmuz 1914’de savaş durumu belirince Almanya, Türk ordusunun iyi donatılması halinde kendisine yararlı olacağını düşündü.

 20. 1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu

  Osmanlı Devleti dünyanın iki büyük gruba bölünmesinden oldukça fazla etkilenmiştir. İngiltere’ye dayalı yaşam politikası güden Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu politikadan vazgeçmesi üzerine ister istemez Avrupa’da yeni bir güç o

 21. Erkekler Niçin Kravat Takar?

  660’da Osmanlılar Avusturya ordusuna yenilince o zamanlar Avusturya- Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde olan Hırvatistan’dan (Croatia) bir alay asker zaferin kahramanları olarak Paris’e götürüldüler ve kralın huzuruna çıkarıl

 22. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Kavramları

  REAYA: Osmanlı toplumunda yönetilenlere ,halka verilen addır. CİZYE: Osmanlı’da Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi. VÂKIF : Vakfeden kişiye denir. MEVKÛF : Vakfedilen mala denir. MÜTEVELLİ: Vakıf yöneticisine denir. VAKFİYE :

 23. Osmanlıda İlk Savaşlar

  Dünya denge sisteminin değişmesinden Osmanlı ilk olarak Trablusgarp bölgesinde etkilenmiştir.

 24. I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları Nelerdir?

  Osmanlı İmparatorlğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.

 25. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 26. Osmanlı Dönemi Dış Olaylar

  19. Yüzyıla girildiğinde Avrupa ve dünyada siyasi dengeler değişmeye başladı.

 27. I. Dünya Savaşında İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir?

  Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I. Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır. Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

 28. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 29. Doğuda Harezm ve Çağatay, Batıda Eski Oğuz ve Osmanlı Türkçesi

  Orta Türkçe (XIII.-XX. yy): Doğuda Harezm ve Çağatay Türkçesi; Batıda Eski Oğuz ve Osmanlı Türkçesi

 30. Türkçülük (Pan Turanizm) Akımı Nedir?

  19. yüzyılda yapılan çalışmalar sonucunda Türklerin Selçuklular ve Osmanlılardan çok önce Orta Asya’ya kadar uzanan bir tarihleri olduğunu ortaya koymuştur.

 31. YKS Tarih Konuları

  Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk-İslam Devletleri, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış Yılları (17.

 32. Osmancılık Akımı Nedir?

  I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları. Osmancılık Akımı Nedir? Fransız Devriminin ortaya koyduğu ulusçuluk düşüncesi Osmanlı Devletini özellikle Balkanlardaki Hıristiyan halkını etkilemiştir.

 33. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

  Kafkas ,Kanal ,Filistin ,Irak, Çanakkale, Suriye ,Hicaz-Yemen Cepheleridir.

 34. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girme Nedenleri Nelerdir?

  Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi. Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

 35. II. Meşrutiyet

  Osmanlı Rus savaşı bahane edilerek I Meşrutiyet ortadan kaldırılırken II. Abdülhamit’le birlikte “Demir Yumruk” yönetimi yani mutlakıyet yönetimi iktidar şansını yakalamış ve uzunca bir süre devlet bu şekilde yönetilmiştir.

 36. 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

  Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

 37. II. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  I. Balkan Savaşı’nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular. Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı

 38. I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar

 39. Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Çalışmaları

  Osmanlı Devleti 18 yüzyılda uğramaya başladığı peş peşe yenilgilerden sonra çökmeye başladığını anladı. Bunun nedeni olarak askeri gerileme en önemli neden görüldüğünden askeri tedbirler ilk kurtuluş çalışmaları olarak karşı

 40. Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

  Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatı

 41. UŞİ Antlaşmasının Önemi Nedir?

  İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912’de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.

 42. I. Meşrutiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)

  Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.

 43. Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri

  Başlangıçta devletin kuruluşunda itici bir güç olarak kullanılmış olan din faktörü yorum farklılığı nedeniyle daha sonraları yıkılışta önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle ULEMA adıyla ortaya çıkan din adamları sınıfı

 44. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  Yapıların Tarihi Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğusundaki yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır.

 45. Nenehatun Tarihi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Ziyaret (Aziziye tabyası, tarih, kahramanlık, milli mücadele). Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşında şehrin korunmasında etkin rol üstlenen Mecidiye ve Aziziye tabyaları, Rusların kente daha f


 1. Aybastı » Hacıosmanlı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (okulu)

  Küçükyaka Mah. Hacıosmanlı Küme Evleri No: 1 Aybastı / Ordu

 2. Aybastı » Hacıosmanlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ı. Kademe

  Küçükyaka Mah. Hacıosmanlı Küme Evleri No: 1 Aybastı / Ordu

 3. Aybastı » Hacıosmanlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ıı. Kademe

  Küçükyaka Mah. Hacıosmanlı Küme Evleri No: 1 Aybastı / Ordu

 4. SINCAN » OSMANLI

  SELCUKLU M. IBNI SINA SK. NO 58/17 SINCAN ANKARA

 5. MERKEZ » OSMANLI ECZANESI

  SURSURU MAH SEHIT AST MUSTAFA UYGUR BLV NO 63/1

 6. SEHITKAMIL » OSMANLI ECZANESI

  GUVENEVLER MAH 29055 NOLU SOK NO 1

 7. SINCAN » OSMANLI ECZANESI

  SELCUKLU MAH.IBNI SINA SOK.

 8. ELAZIG » OSMANLI ECZANESI

  SURSURU MAH.SH.AST.MUSTAFA UYGUR

 9. AKSEHIR » OSMANLI ECZANESI

  GAZI MH.SHT.YASARSOYLU SK.N:42/2

 10. MELIKGAZI » OSMANLI ECZANESI

  OSMANLI MAH.REISOGLU CAD.

 11. Gülağaç » Osmanlı İlkokulu

  Osmanlı Köyü Köy Sokağı No:1-1 Gülağaç / aksaray

 12. Havsa » Osmanlı İlkokulu

  Osmanlı Köyü No: 89a İç Kapı No: A Havsa / Edirne

 13. Şahinbey » Osmanlı İlkokulu

  Osmanlı Mah. 74 Nolu Cad. No: 308 İç Kapı No: 1 Şahinbey / Gaziantep

 14. Çaldıran » Osmanlı İlkokulu

  Osmanlı Mah. Osmanlı Sk. No: 1 Çaldıran / Van

 15. Şahinbey » Osmanlı Ortaokulu

  Osmanlı Mah. 74 Nolu Cad. No: 308 İç Kapı No: 1 Şahinbey / Gaziantep

 16. Eyyübiye » Osmanlı Ortaokulu

  Osmanlı Mah. 3792 Sk. No: 30 İç Kapı No: 1 Eyyübiye / Şanlıurfa

 17. Çaldıran » Osmanlı Ortaokulu

  Osmanlı Mah. Osmanlı Sk. No: 1 Çaldıran / Van

 18. SAHINBEY » OSMANLIOGLU ECZANESI

  KOCAOGLAN MAH.SEHITLER CAD.

 19. Eşme » Özel Eşme Osmanlı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Şehitalibey Mah. Lonca Cad. No: 23 İç Kapı No: A Eşme / Uşak

 20. Kızılırmak » Özel Kızılırmak Kotyd Osmanlı Orta Öğrtim Erkek Öğrenci Yurdu

 21. Şahinbey » Özel Osmanlı Motorlu Taşı Sürücüleri Kursu

  Yeditepe Mahallesi 72. Cadde No:86 Karasu Apartmanı Altı

 22. Domaniç » Özelosmanlı Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 23. Sincan » Sincan Osmanlı Aile Sağlık Merkezi

  Osmanlı Mh. Sadet Sk. 4173 Ada 1 Parsel Sincan

 24. KARGO » YENI OSMANLI

  EMRE’DEN KARGO ADRESININ ALINMASI RICASI ILE.

 25. KECIOREN » YENI OSMANLI

  DR BESIM OMER CAD. ERDOGAN SK. NO:9/ A KECIOREN ANKARA

 26. KECIOREN » YENI OSMANLI ECZANESI

  DR.BESIM ONER CD. ERDOGAN SK. NO:9/A


 1. Osmanlı

  1. I. Osman'ın Anadolu'da kurup sonradan Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üzerine yayılarak büy

 2. Osmanlı Askeri Farmakopesi

  Türkiye’de ilk kodeks olarak kabul edilen, 1844 yılında Dr. A. Bernard tarafından hazırlanan v

 3. Osmanlı Bankası

  1856 yılında İngiliz sermayesiyle İstanbul'da kurulan Ottoman Bank'ın, 1863 yılında Fransız

 4. Osmanlı Tokadı Atmak

  1) bir kimseye sert ve etkili bir biçimde tokat atmak 2) mec. sert ve etkili bir biçimde uyarmak 3

 5. Osmanlı Tokadı Yemek

  1) sert ve etkili bir biçimde tokat atılmak 2) mec. sert ve etkili bir biçimde uyarılmak 3) mec.

 6. Yeni Osmanlı Kuruşu

  Eski Osmanlı paralarından birinin adı.

 7. Yeniosmanlılar

  Sultan Abdülaziz zamanında, Osmanlı devletini meşrutiyetçi bir yönetime kavuşturmak savı ileMesaj / Bildirim Gönderin