İngilizce Muhasebe Terimleri


Terim (İngilizce) Anlamı
(Amount) Recoverable Geri Kazanılabilir Tutar
‘Corridor’ Tazminat Yükümlülüğü Aralığı
‘Cost Of Sales’ Method Satışların Maliyeti Yöntemi
Acceptable Under IFRSs UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
Accountability Of Management Yönetimin Sorumluluğu
Account Hesap
Accounting Muhasebe
Accounting Cost Muhasebe Maliyeti
Accounting Estimate Muhasebe Tahmini
Accounting For İnventories Stokların Muhasebeleştirilmesi
Accounting Costs Muhasebe Giderleri
Accounting Loss Muhasebe Kaybı
Accounting Income Muhasebe Geliri (Karı)
Accounting Model Muhasebe Modeli
Accounting Plan Muhasebe Planı
Accounting Unit Muhasebe Birimi
Accounting Officer Sayman
Accounting Period Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
Accounting Policy Muhasebe Politikası
Accounting Price Muhasebe Fiyatı
Accounting Principle Muhasebe İlkesi
Accounting Profit Muhasebe Karı / Ticari Kar
Accounting Record Muhasebe Kaydı
Accounting Risk Muhasebe Riski
Accounting Treatment Muhasebeleştirme Yöntemi
Accounts Receivable Alıcılar
Accrual Date Tahakkuk Tarihi
Accrual Tax Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
Accrual Basis Tahakkuk Esası
Accrual Basis Of Accounting Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme
Accrual İncome Tahakkuk Etmiş
Accrued Liabilities Borç Tahakkukları
Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss) Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar)
Accumulated Arrears Ödenmemiş Borçlar
Accumulated Charges Birikmiş Masraflar
Accumulated Amount Birikmiş Meblağ
Accumulated Earnings Dağıtılmamış Karlar
Accumulated Dividend Birikmiş Kar,Temettü
Accumulated İncome Birikmiş Gelir
Accumulated Pimms Birikmiş Karlar
Accumulated Profit or Loss Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları
Accumulated Compensated Absences: Birikmiş Ücretli İzinler
Achieve Comparabilitiy Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
Acquiree Edindiren
Acquirer Edinen
Acquisition Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme)
Active Market Aktif Piyasa
Actuarial Basis  
Actuarial Assumptions Aktuaryal Varsayımlar
Actuarial Gains And Losses Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
Actuarial Method Aktüeryal Metod
Actuarial Valuation Aktuaryal Değerleme
Actuarial Valuation Method Aktuaryal Değerleme Yöntemi
Additional Comparative Information Karşılaştırmalı Ek Bilgi
Additional Consideration Ek Teminat ( Tazminat)
Adjust For Consolidation Procedures Konsolidasyon Düzeltmesi
Adjusted Weighted- Average Shares Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
Administrative Expenses Genel Yönetim Giderleri
Admission Fees Giriş Aidatları
Advance Avans
Adverse Event Olumsuz Gelişme
After- Tax Amount Vergi Sonrası Tutar
Agency Acente
Aggregate Toplam
Aggregation Toplama
Agricultural Activitiy Tarımsal Faaliyet
Agricultural Produce Tarımsal Ürün
Allocation Dağıtım ( Tahsis)
Allowance Tahsisat, Ödenek, Karşılık
Allowed Alternative Treatment Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem
Amortisation Amortisman ( İtfa)
Amortisation Method Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
Amortisation Period Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
Amortised Cost İtfa Edilmiş Maliyet
Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
Amount Of Inventories Stokların Tutarı
Amount Per Share Hisse Başına Tutar
Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
Analysis Analiz Etme
Annual Leave Yıllık İzin
Annual Periods Yıllık Dönemler
Annuitant Yıllık Sigortalı
Annuitisation Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
Annuity Yıllık Düzenli Gelir
Antidilution Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
Antidilutive Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
Appendix Ek
Application Of Requirements Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması
Arm’s Length Transaction Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
Asking Price Teklif Fiyatı
Assess Değer Biçmek
Asset Varlık ( Aktif)
Asset Exchange Transactions Varlık Takas/Değişim İşlemleri
Assets Acquired Edinilen Varlıklar
Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
Associate İştirak
Auction İhale
Audit Denetim
Audit Report Denetim Raporu
Authorise (Financial Statements For İssue) Onaylama (Finansal Tabloların Yayınlanması İçin)
Available- For Sale Financial Assets Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Balance Sheet Bilanço
Balance Sheet Date Bilanço Tarihi
Balance Sheet Liability Method Bilanço Yükümlülük Metodu
Bank Banka
Bank Overdraft Borçlu Cari Hesap
Bank statement Hesap ekstresi
Bankruptcy İflas
Basic Earnings Per Share Adi Hisse Başına Kar
Basis For Conclusions Gerekçe
Bear Hisselerin düşeceğini önceden tahmin edip hisseleri elinden çıkaran kişi
Benchmark Treatment Temel Yöntem
Benefit Fayda
Benefit (Cont) Personel Sosyal Yardımları
Benefit Obligation Sağlanan Faydalara İlişkin Yükümlülükler
Benefit To Users Kullanıcılara Sağlanan Faydalar
Best Estimate En İyi Tahmin (Öngörü)
Bias Peşin Hüküm, Taraflı, Yanlı
Bid Alış
Bid Bonds Teminat Tahvilleri
Bid Price İhale (Teklif) Fiyatı
Binding Sale Agreement Bağlayıcı (Vazgeçilmez) Satış Anlaşması
Biological Asset Canlı Varlık
Biological Transformation Biyolojik Dönüşüm
Board Of Directors Yönetim Kurulu
Bond Tahvil
Bonus Issue Bedelsiz Hisse Senedi Verilmesi
Bonus Plan İkramiye Planı
Book Of Contracts Poliçeler Bütünü
Book Value Defter Değeri
Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri
Bottom- Up Test Esastan Başlayarak Sonuca Gidilen Test
Budget Balance Bütçe Dengesi
Business Combination İşletme Birleşmeleri
Business Segment Faaliyet Alanı / İş Dalı /
Business Unit İşletme Birimi
Bull Hisselerin yükseleceğini önceden tahmin edip hisse satın alan kişi
Bullion Külçe altın
Buying Segment Satın Alan Bölüm / İş Dalı
Broker Simsar
By- Product Yan (Tali) Ürün
Call Options Alım Opsiyonu
Callable İhbarlı (Vadeden Önce Ödenebilir, Değiştirilebilir…)
Cap Faiz Tavanı ( Tavan Faiz Oranı)
Capital Sermaye
Capital Appreciation Sermaye Kazancı (Gayrimenkullerle İlgili)
Capital Asset Pricing Model Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
Capital Contribution Sermaye Artırımı
Capital Expenditure Yatırım Harcaması
Capital Gain Sermaye Kazancı (Yatırım Araçlarının Satışından Ya Da Değer Artışından Elde Edilen Gelir )
Capital Maintenance Sermayenin Korunması
Capital Maintenance Adjustment Sermayenin Korunması İle İlgili Düzeltme
Capital Market Sermaye Piyasası
Capitalisation Aktifleştirme
Capitalisation Of İnterest Faizin Aktifleştirilmesi
Carried At Cost Maliyet Bedeliyle Gösterme
Carry Forward Aktarma, Taşıma (Nakli Yekun)
Carrying Amount Defter Değeri / Taşınan Değer
Cash Nakit
Cash (Cont.) Kasa
Cash a cheque Çek bozdurmak
Cash Basis Nakit Esası
Cash card Bankamatik kartı (nakit para çekmeye yarayan kart)
Cash Equivalents Nakit Benzerleri (Geçici Yatırımlar)
Cash Flow Nakit Akışı
Cash Flow Risk Nakit Akış Riski
Cash Flow Statement= Statement Of Cash Flows Nakit Akış Tablosu
Cash Generating Unit Nakit Yaratan Birim
Cash Inflow Nakit Girişi
Cash On Hand Nakit Mevcudu
Cash Outflow Nakit Çıkışı
Cash Payments Nakit Ödemeler
Cash point Bankamatik
Cash Price Equivalent Peşin Fiyat Eşdeğeri
Cash Proceeds Nakit Tahsilat
Cash Surrender Value Nakit Teslim Değeri
Catastrophe Bond Afet Poliçesi
Catastrophe Provisions Afet Poliçesi Karşılıkları
Cedant Sedan ( Sigortalanan Sigortacı)
Central Bank Merkez Bankası
Certificates Of Deposit Mevduat Sertifikaları
Cessation (Of Capitalisation) Aktifleştirilmenin Durdurulması
Change (verb) Döviz bozdurmak
Chief Executive Officer İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Claim Talep, Hak, Dava Etme
Class A Preference Share A Tipi İmtiyazlı Hisse
Class Of Assets Varlıklar Sınıfı
Class Of Property, Plant And Equipment Maddi Duran Varlıklar Grubu
Classification Sınıflandırma
Classification Of Inventory Stokların Sınıflandırılması
Clearance of Accounts Hesapların İbrası
Close Members Of The Family Of The Individual Bireyin Yakın Aile Fertleri / Raporlayan Kuruluşların Kararlarında Etkin Olan Grup Şirketleri
Closing Market Prices Borsa Kapanış Fiyatları
Closing Rate Kapanış Kuru, Fiyatı
Closure of Accounts Hesapların Kapanması
Collateral Teminat, Güvence
Collateralised (Asset, Borrowing) Teminata Bağlanmış (Varlık, Borç) (Transfer Edilen Finansal Araç Karşılığında)
Collectability Tahsil Edilebilirlik
Collection Tahsilat
Commencement Başlangıç
Commencement Of The Lease Term Finansal Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı
Commercial Substance İşlemin Ticari Özü
Commision Komisyon
Commitment Taahhüt
Commodity Ticari Mal
Comparability Karşılaştırılabilirlik
Comparability Over Time Zaman Sürecinde Karşılaştırılabilirlik
Comparable Interim Period Karşılaştırılabilir Ara Dönem
Comparative Balance Sheet Karşılaştırmalı Bilanço
Comparative Information Karşılaştırmalı Bilgi
Compensated Absences Ücretli İzinler
Completeness Tamlık, Bütünlük
Compliance With International Accounting Standards Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk
Component Kısım, Bölüm, Kalem, Unsur, Özellikli İçerik
Compound Financial Instruments Ortaklık Ve Alacaklılık Hakkını Sağlayan (Bileşik) Finansal Araçlar
Compound Instrument Bileşik Araç
Concentration Of (Credit Etc) Risk Risk Yoğunlaşması (Kredi Vb.)
Configuration Of The Cash Flows Nakit Akışlarının Niteliği
Consequential Amendment En Son Düzenleme
Consideration Ödenen, Karşılık Olarak Verilen
Consolidated Balance Sheet Konsolide Bilanço
Consolidated Financial Statements Konsolide Finansal Tablolar
Consolidated Group Konsolide Edilmiş Şirketler Grubu
Consolidation Konsolidasyon
Consolidation Purposes Konsolidasyon Amaçları
Construction Contract İnşaat Taahhüdü (Sözleşmesi)
Constructive Obligation Zımni Kabulden Doğan Yükümlülük
Contingency Koşullu
Contingent Asset Koşullu Varlık
Contingent Liability Koşullu Borç-Yükümlülük
Contingent Rent Koşullu Kira
Contingent Share Agreement Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi
Contingently Issuable Shares Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri
Continuing Operations Sürdürülen Faaliyetler
Contract Sözleşme
Contracts That May Be Settled in (Ordinary) Shares Or Cash Ödemesi Hisse Alımı Ya Da Nakitle Yapılabilen Sözleşmeler
Contractual Arrangement Sözleşmeye Bağlı Düzenleme
Contractual Obligation Sözleşmeye Bağlı Yükümlülük
Contractual Rights Sözleşmeden Doğan Haklar, Sigorta Sözleşmesine Bağlı Haklar
Contribution Katkı
Control Kontrol
Control (Of An Asset) Varlıktan Ekonomik Yarar Sağlama Gücü
Control (Of An Enterprise) Bir İşletmenin Kontrolü; (İşletme Faaliyetlerinden Yarar Sağlamak Üzere Finansal Ve Faaliyet Politikalarını Yönetme Gücü)
Control Number Kontrol Sayısı ( Dönem Net Karının Potansiyel Hisse Senedi İhracına Etkisini Açıklamak Üzere)
Convenience Translation Uygunluk Çevirisi ( Finansal Tabloların Farklı Para İle İfade Edilmesi)
Convergence Yakınlaşma/Yakınsama
Conversion Option Değiştirme (Dönüştürme) Hakkı (Finansal Araçlarla İlgili)
Convertible Bonds Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Convertible Stock Konvertibl Hisse
Convertible Money Altın veya Gümüşle Serbestçe Değiştirilebilen Kâğıt Para
Convertible Debt Dönüştürülebilir Borç
Convertible Instruments Dönüştürülebilir Araçlar
Convertible Preference Share Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi
Copyright Telif Hakkı
Core Inflation Çekirdek Enflasyon
Corporate Assets Şirket Varlıkları (Bölümlere Tahsis Konusuyla İlgili)
Cost Maliyet
Cost Formula Maliyet Hesaplama Tekniği (Stoklarla İlgili)
Cost Method Maliyet Yöntemi ( Yatırımlarla İlgili)
Cost Model Maliyet Modeli ( Bilançodaki Maddi Duran Varlıkların Gösterimi)
Cost Of An Acquisition Elde Etme Maliyeti (Ödenen Bedel Veya Değiştirilen Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri)
Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Dissimilar Asset Benzer Olmayan Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Similar Asset Benzer Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
Cost Of An Investment Yatırım Maliyeti
Cost Of Conversion Dönüştürme Maliyeti
Cost Of Inventories Stokların Maliyeti
Cost Of Inventories Of A Service Provider Hizmet Sağlayan İşletmelerinin Stok Maliyeti
Cost Of Purchase Alış Maliyeti
Cost Plus Contract Maliyet Artı Kar Sözleşmesi
Cost Plus Method Maliyet Artı Kar Yöntemi
Cost Recovery Approach Geri Kazanılabilir Maliyet Yaklaşımı
Cost- Based Measurement Maliyete Dayalı Ölçüm
Costs Of Disposal Elden Çıkarma Maliyetleri
Country Of Incorporation Or Residence Şirketin Kuruluş Yeri Veya İkametgahı
Credit Derivative Default Product Ödenmeme Riskine Karşı Geliştirilen Türev Ürün
Credit Facilities Kredilendirme Araçları
Credit Insurance Contract Kredi Sigorta Poliçesi
Credit Risk Kredi Riski
Creditors Kredi Verenler
Creditworthiness Kredi Değerliliği (Borçluların Güvenilirlik Göstergesi)
Ctds (Cumulative Translation Differences) Birikimli Çevirim Farkları
Cumulative Preference Dividends İmtiyazlı Hisse Senetleri Birikimli Temettüleri
Currency Risk Döviz Riski
Currency Translation Farklı Para Birimine Çevirme
Currency Units Para Birimleri
Current account Cari hesap/İşlem
Current Account Balance Cari İşlemler Dengesi
Current Asset Dönen Varlık
Current Cost Cari Maliyet
Current Cost Approach Cari Maliyet Yaklaşımı
Current Investment Kısa Vadeli Yatırım
Current Liabilities Kısa Vadeli Borçlar
Current Service Cost Cari Hizmet Maliyeti
Current Tax Dönem Vergisi
Curtailment Azaltma
Date Of Acquisiton Edinme Tarihi
Date Of Transition To IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Geçiş Tarihi
Dealing Securities İşlem Gören Menkul Kıymetler
Death Benefit Ölüm Yardımı (Ölüme Bağlı Tazminatın Nasıl Hesaplanacağı Kapsamında)
Debt Borç
Debt Instrument Borçlanma Aracı
Debt Securities Borçlanma Senetleri
Decision Tree Karar Ağacı
Decision- Useful İnformation Karar İçin Yararlı Bilgi
Deductible Temporary Difference İndirilebilir Geçici Fark
Deemed Cost Tahmini/Beklenen Maliyet
Defer Erteleme
Deferral Method Erteleme Yöntemi
Deferred Acquisition Costs Aktifleştirilen (Ertelenen) Edinme Maliyetleri
Deferred Tax Ertelenmiş Vergi
Deferred Tax Assets Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Deferred Tax Liabilities Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri
Defined Benefit Liability Belirlenmiş Tazminat Borcu (Kesintisi)
Defined Benefit Obligation Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğü
Defined Benefit Pension Plan Maaş Esaslı Emeklilik Planı
Defined Benefit Obligation (Present Value Of) Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
Defined Benefit Plans Belirlenmiş Fayda Esaslı Planlar
Defined Contribution Plans İşverenin Tazminata Katkı Paylı (Prim Ödemeli) Planları
Demand Deposits Vadesiz Mevduatlar
Demerger Şirket Bölünmesi, İşletmenin Bir Bölümünü Ayırarak Elden Çıkarma
Demonstrably Committed Taahhüt Edilen Tazminat
Deposit (noun) Mevduat
Deposit (verb) Para yatırmak
Deposit account Mevduat hesabı
Deposit Accounting Mevduata Dayalı Poliçeler
Deposit Component Yaşam Sigortalarının Mevduat Birimi
Depreciable Amount Amortismana Tabi Tutar
Depreciable Assets Amortismana Tabi Varlıklar
Depreciated Replacement Cost Approach İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı
Depreciation Amortisman
Depreciation Methods Amortisman Yöntemleri
Derecognise (a Financial Instrument) Bir Finansal Varlık Veya Borcun Bilanço Dışında Bırakılması
Derecognition Bilanço Dışı Bırakma
Derivative Türev
Derivative Financial Instruments Türev Finansal Araçlar
Determination Of Cost Maliyetin Belirlenmesi
Development Geliştirme
Development Cost Geliştirme Maliyetleri
Diluted Earnings Per Share Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Kazanç
Dilution Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Karın Azalışı Ya Da Hisse Başına Zararın Artışı
Dilutive Effect Hisse Başına Kar Azalışı Ya Da Hisse Başına Zarar Artışı Etkisi
Dilutive Potential Ordinary Shares Sulandırma Etkisi Olan Potansiyel Hisse Senetleri Diminishing Balance Method: Azalan Bakiyeler Yöntemi
Direct İnsurance Contract Reasürans Sözleşmesi Olmayan Sigorta Poliçesi
Direct Labour Direkt (Dolaysız) İşçilik
Direct Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Direkt (Brüt) Yöntem
Direct Operating Expenses Direkt Faaliyet (İşletme) Giderleri
Directors Yöneticiler (Müdürler)
Disclose Açıklamak
Disclosure Açıklama
Disclosure (Cont) Kamuoyunu Aydınlatma
Disclosure And Presentation Açıklama Ve Sunma
Disclosure Of Government Assistance Devlet Yardımlarının Açıklanması
Discontinued (Operations) (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait) Durdurulan/Sona Erdirilen (Faaliyetler)
Discontinuing Operations Durdurulan/Sona Erdirilen Faaliyetler (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait
Discount Rate İskonto Oranı
Discounted Basis İskonto Esası (Sigortacının Yükümlülük Hesaplaması)
Discounting İskonto Etme
Discretionary Participation Feature İsteğe Bağlı Katılım Şekli
Disposal Consideration Elden Çıkarma Bedeli
Dividend Yield Temettü Getirisi
Dividends Temettüler
Doubtful Debts Şüpheli Alacaklar
Downstream Transactions İştirak Ve Bağlı Ortaklıklarla Yapılan Grup İçi İşlemler
Draw (verb) Para çekmek
Dual Trigger Contract Çifte Etki Yaratan Sigorta Poliçesi
Earlier Application İs Encouraged Erken Uygulama Teşvik Edilir
Earnings Kazançlar, Karlar
Earnings- Diluted Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Kazançlar
Earnings Contingency Koşula Bağlı Kazançlar
Earnings Per Share Hisse Başına Kar
Economic Benefits Ekonomik Yararlar
Economic Life Faydalı Ekonomik Ömür
Effect Of Assumed Conversions Varsayılan Dönüştürme Etkisi
Effective Date Yürürlük Tarihi
Effective Interest Method Etkin Faiz Yöntemi
Effects Of Changes in Foreign Exchange Rates Kur Değişim Etkileri
Elligible For Capitalisation Aktifleştirilebilir
Embedded Derivative Melez Bir Üründe Gömülü/Saklı Türev Ürünü,
Employee Benefits Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Employee Share Ownership Plan Personelin Hisse Alarak Ortak Olma Planı
Employee Turnover Rates Personelin İşten Ayrılma Hızı
Employer Payroll Taxes And Insurance Contributions İşverenin Ücret Vergisi Ve Sosyal Sigorta Primleri
Enactment Yasalaştırma, Kanunun Kabulü
Enhanced Disclosure Geniş Kapsamlı Açıklamalar
Enterprise İşletme, Teşebbüs
Enterprise (Cont) Girişim
Enterprises Whose Shares Are (Not) Publicly Traded Hisseleri Borsada İşlem Gören (Görmeyen) Şirketler
Entity İşletme, ( Teşebbüs, İşletme Bölümü , Tüzel Kişi)
Entity- Specific Value İşletmeye Özgü Değer
Equalisation Provisions Denkleştirme Karşılıkları Sigortacılık Riskleri Genel Karşılıkları
Equity Özkaynak
Equity Capital Özkaynak (Ortaklarca Konulan Sermaye)
Equity Compensation Benefits Özkaynak (Dahili) Tazmin Karşılıkları
Equity Compensation Plans (= Share(=Stock) Compensation Plans) Özkaynak (Dahili) Tazmin Planları
Equity Component Özkaynak Kalemi
Equity Index Özkaynak Endeksi
Equity Instrument Özkaynağa Dayalı Finansal Araç
Equity Method Özkaynak Yöntemi
Equity Securities Özkaynak Senetleri/ Hisse Senedine Dayalı Menkul Kıymetler
Equity (Cont) Özkaynak
Estimated Costs Tahmini Maliyetler
Event- Driven Fair Value Measurement Olaya Dayalı Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Events Occuring After The Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Exchange Difference Kur Farkı
Exchange Of Assets Varlıkların Takası, Değişimi, Trampası
Exchange Rate Takas/Değişim Oranı, Döviz Kuru
Exchange Transaction Değişim, Takas İşlemi
Executory Contract Belirli Koşullar Altında Yürürlüğe Girecek Sözleşmeler
Exemptions Muafiyetler
Exercise Date Yürürlük Tarihi
Exercise Of Rights Hakların Kullanımı
Exercise Price Uygulanacak Fiyat
Expected Value Beklenen (Tahmini) Değer
Expenditure Harcama
Expenses Giderler
Experience Account Aktuaryal Varsayıma Dayalı Hesap
Experience Adjustments Aktuaryal Varsayımla Gerçekleşen Arasındaki Fark Düzeltmeleri
Expiry Date Geçersiz Olacağı Tarih / Vade Tarihi
Explicit And Unreserved Statement Of Compliance Açık Ve Koşulsuz Uyum Tablosu
Exposure Draft Nihai Taslak
Extraordinary Items Olağandışı Kalemler
Face (Of Financial Statements Or Notes) İçerik (Finansal Tablolar Veya Dipnotlar)
Fair Presentation Gerçeğe Uygun Sunum
Fair Value Gerçeğe Uygun Değer
Fair Value Measurement Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Faithful Representation Güvenilir Olma
Fees Aidatlar, Ücretler
Fellow Subsidiary Aynı Daldaki Bağlı Ortaklık
Fidelity Bonds Suistimale Karşı Korumalı Tahvil
Fifo (First- in, First- Out) Fifo (İlk Giren İlk Çıkar)
Fifo Formula Fifo Formülü
Finance Lease Finansal Kiralama
Finance Lease Obligations Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Financial Asset Finansal Varlık
Financial Asset Or Liability Held For Trading Ticari Amaçla Bulundurulan Finansal Varlık Veya Borç
Financial Capital Finansal Sermaye
Financial Guarantee Finansal Teminat
Financial Institution Finansal Kuruluş
Financial Instruments Finansal Araçlar
Financial Liability Finansal Borç
Financial Performance Finansal Performans (Başarı)
Financial Position Finansal Durum
Financial Reporting Finansal Raporlama
Financial Review Finansal İnceleme
Financial Risk Finansal Risk
Financial Statements Finansal Tablolar
Financial Year- To- Date Basis Mali Yıl Esası
Financing Activities Finansman Faaliyetleri
Financing Device Finansman Aracı
Finished Good Mamul
Firm Commitment Tam Bağlılık
Firm Sales Contract Kesin Satış Sözleşmesi
First IFRS Financial Statements UFRS Standartlarına Göre İlk Kez Düzenlenen Finansal Tablolar
First- Time Adopter İlk Kez UFRS Uyarlayıcısı
First- Time Adoption İlk Kez UFRS Uyarlaması
First- Time Application İlk Kez UFRS Uygulaması
Fixed Asset Duran Varlık
Fixed Price Contract Sabit Fiyatlı Sözleşme
Fixed Production Overheads Sabit Genel Üretim Giderleri
Floating Rate Dalgalı Kur
Floor Taban Oran
Forecast Tahmin, Öngörü
Forecast Transaction Taahhüt Edilmemiş Ama Gerçekleşmesi Muhtemel İşlem
Foreign Currency Yabancı Para (Döviz)
Foreign Currency Derivatives Yabancı Para Türev Araçları Veya Yabancı Paraya Dayalı Türev Araçları
Foreign Currency Transaction Yabancı Para İşlemi
Foreign Currency Translation Yabancı Para Çevirimi
Foreign Entity Yabancı İşletme, Birim, Kuruluş
Foreign Exchange Contract Yabancı Para Alım/Satım Sözleşmeleri
Foreign Exchange Rates Döviz Kurları
Foreign Operation Dış Ülkedeki Bağlı İşletme
Forgivable Loans Geri Ödenmesi Kreditörce Talep Edilmeyebilecek Krediler
Forward Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward Sözleşmesi)
Framework Yapı, Çerçeve, Taslak
Franchise Fee İmtiyaz Ücreti, Bedeli
Function Of Expense Giderlerin Fonksiyonu
Functional Currency Geçerli Para Birimi
Fundamental Errors Temel Hatalar
Fundamental Errors And Changes İn Accounting Policies Temel Hatalar Ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Funding Fonlama, Kaynak Yaratma
Future Cash Flow Gelecekteki Nakit Akışı
Future Economic Benefit Gelecekteki Ekonomik Yarar
Futures Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi)
Gaap Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Gain On Disposal Elden Çıkarma Kazancı
Gains Kazançlar
General Purchasing Power Approach Genel Satınalma Gücü Yaklaşımı
General Recognition Principle Genel Kayda Alma/Muhasebeleştirme İlkesi
Geographical Segments Coğrafik Bölümler
Going Concern Süreklilik (İşletmenin Sürekliliği Varsayımı)
Goodwill Şerefiye, Firma Değeri
Government Devlet
Government Assistance Devlet Yardımı, Desteği
Government Grants Devlet Bağışları
Government Guarantee Devlet Garantisi
Grants Related To Assets Yatırım Malları İle İlgili Devlet Teşvikleri
Gross İnvestment İn The Lease Finansal Kiralama Brüt Yatırımı
Gross Margin Brüt Satış Karı
Gross Profit Brüt Kar
Group Grup
Group Administration (Employee Benefit) Plans Personel Sosyal Yardımlaşma Grup Yönetim Planları
Group İnsurance Contract Grup Sigorta Sözleşmesi
Group Of Assets Varlıklar (Aktifler) Grubu
Group Of Biological Assets Canlı Varlıklar Grubu
Grouping Of Assets Varlıkların Gruplandırılması
Guarantee Garanti, Güvence, Teminat
Guarantee Fund Şirketler Arası Garanti Fonu
Guaranteed Residual Value Finansal Kiralama Konusu Varlığın Garanti Edilmiş Kalıntı/Hurda Değeri
Harmonise Uyumlaştırma
Harvest Hasat
Hedge Accounting Finansal Riskden Korunma Muhasebesi
Hedge Effectiveness Finansal Riskden Korunma İşleminin Etkinliği
Hedged İtem Finansal Riskden Korunmaya Konu Kalem
Hedging Finansal Riskden Korunma
Hedging Instrument Finansal Riskden Korunma Aracı
Hedging Relationship Finansal Riskden Korunma İlişkisi
Hedging Reserve Finansal Riskden Korunma Yedeği
Held For Resale Yeniden Satım Amacıyla Elde Tutulanlar
Held For Trading Ticaret Amacıyla Elde Tutulanlar
Held- To- Maturity İnvestment Vadeye Kadar Tutma Amacıyla Yapılan Yatırım
Hire- Purchase Contract Kiralama- Satınalma Sözleşmesi
Historical Cost Tarihi Maliyet, Fiili Maliyet
Historical Summaries UFRS Öncesi Tarihi Finansal Tablo Verileri
Holding Company Holding Şirket
Host Contract Asal Sözleşme
Host Instrument Asal Finansal Araç
Hyperinflation Yüksek Enflasyon
Hyperinflationary Economies Yüksek Enflasyonlu Ekonomiler
Identifiable Asset Tanımlanabilir Varlık
Identifiable Assets Tanımlanabilir Varlıklar (Aktifler)
IFRS- Compliant UFRS Uyumlu
Impairment Değer Düşüklüğü
Impairment Loss Değer Düşüklüğü Zararı
Impairment Of Assets Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Impairment Test Değer Düşüklüğü Testi
Implementation Guidance Uygulama Rehberi
Import Duties İthalat Vergileri (Resimleri)
Impracticability Exemption Uygulanamazlık İstisnası
Impracticable Uygulanamaz
Imputed Rate Of Interest Emsal/Referans Faiz Oranı
In The Money Karda Olan
Inception Of A Lease Finansal Kiralama Başlangıcı
Inception Of The Lease Finansal Kiralama Sözleşmesi Başlangıcı
Incidental İncome Göz ardı Edilebilir Seviyede Kar
Incidental Operations Sınırlı/Göz ardı Edilebilir Faaliyetler
Income Gelir
Income Approach Gelir (Kar) Yaklaşımı
Income Statement= Statement Of İncome Gelir Tablosu
Income Tax Gelir Vergisi
Increasing Rate Preference Shares Artan Oranlı İmtiyazlı Hisse Senetleri
Incremental Share Ek Hisse
Indicator (Of Impairment) Gösterge (Değer Düşüklüğü İle İlgili)
Indirect Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Dolaylı Yöntem
Individual Financial Statements Bireysel Finansal Tablolar
Induced Conversion Özendirici Dönüştürme
Industry Segments Sanayi Bölümleri/İş Dalları
Inflation Enflasyon
Inflation Targeting Enflasyon Hedeflemesi
Initial Direct Costs Başlangıç Direkt Maliyetleri
Initial Disclosure Event (For A Discontinuing Operation) Durdurulan Faaliyetlerle İlgili Olarak Kamuya Yapılan İlk Açıklama
Initial Measurement Başlangıç Ölçümü
Initial Public Offering Hisse Senetlerinin Halka İlk Kez Arzı
Initial Recognition İlk Kayda Alım/Muhasebeleştirme
Insurable Interest Sigorta Edilebilir Menfaat (Çıkar)
Insurance Agency Commisions Sigorta Acentesi Komisyonları
Insurance Assets Sigorta Varlıkları
Insurance Company Sigorta Şirketi
Insurance Contract Sigorta Poliçesi
Insurance Enterprise Sigorta Kuruluşu
Insurance Liability Sigorta Borcu
Insurance Obligations Sigorta Yükümlülükleri
Insurance Risk Sigorta Riski
Insurance Swaps Vadeli Sigorta Riskleri Takasları
Insured Event Sigortalanmış Olay
Insurer Sigortacı
Intangible Asset Maddi Olmayan Duran Varlık
Integral Foreign Operation Yabancı Ülkedeki Bütünleşik/Entegre Faaliyetler
Interest Faiz
Interest Cost (For An Employee Benefit Plan) Faiz Maliyeti (Personel Sosyal Yardım Planı İçin)
Interest Rate Implict in A Lease Finansal Kiralamada Saklı (Zımni) Faiz Oranı
Interest Rate Implict in The Lease Finansal Kiralama Sözleşmesinde Saklı (Zımni) Faiz Oranı
Interest Rate Risk Faiz Oranı Riski
Interest Rate Swap Vadeli Faiz Oranı Takası/Değişimi
Interest (Cont) Faiz
Interim Financial Report Ara Dönem Finansal Raporu
Interim Period Ara Dönem
Internal Risk Transfer İşletme İçi Risk Transferi
Internally Generated İşletme İçi Yaratılan
Internally Generated Goodwill İşletme İçi Yaratılan Şerefiye
International Accounting Standards (IAS) Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS)
International Accounting Standards Committee (IASC) Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
International Federation Of Accountants (IFAC) Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
International Financial Reporting Standards Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları
Intragroup Grup İçi
Inventories Stoklar
Investee Yatırım Yapılan Kurum/Müessese
Investing Activities Yatırım Faaliyetleri
Investment Yatırım
Investment Contract Yatırım Sözleşmesi
Investment Enterprise Yatırım Kuruluşu
Investment Performance Yatırım Başarısı (Performansı)
Investment Property Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Investment Securities Yatırım Amaçlı Menkul Kıymetler
Investment Tax Credits Yatırım İndirimi
Investment- Linked Insurance Funds Yatırım Amaçlı Sigorta Fonları
Investor Yatırımcı
Investor in A Joint Venture Ortak Yatırım Ortağı
Involuntary Liquidation Zorunlu Tasfiye
Irrevocable Commitments Vazgeçilemeyen Taahhütler
Issued Capital Çıkarılmış Sermaye
Item Kalem, Madde
Item By Item Basis Kalem Bazında
Item Of İnventory Stok Kalemi
Job İş
Job Accident İş kazası
Job Analysis İş Analizi
Job Application İş Başvurusu
Job Application Form İş Başvuru Formu
Job Control İş Kontrolü
Job Cost Sheet Sipariş Maliyet Kartı
Job Description İş Tanımı
Job Evaluation İş Değerleme
Job Examination İşe Giriş Sınavı
Job Order Costing System Sipariş Maliyet Sistemi
Job Security İş Güvenliği
Job Shop Production Siparişe Göre Üretim
Job Station İş İstasyonu
Jobber Cober
Joint Control Ortak Kontrol
Joint Cost Birleşik Maliyet
Joint Management Consalidation Method Müşterek Yönetim Konsalidasyonu Yöntemi
Joint Managing Company Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Joint Product Ortak Ürün
Joint Product Method Pazar Değeri Yöntemi
Joint Production Birleşik Üretim
Joint Products Birleşik Mamuller
Joint Venture Ortak Girişim
Joint Ventures İş Ortaklıkları
Journal Yevmiye Defteri
Journal Entry Yevmiye Maddesi
Joint Control Ortaklaşa Kontrol / Birleşik Kontrol
Judgement Fees Yargı Harçlar
Just in Time Production System (JIT) Tam Zamanında Üretim Sistemi
Just in Time Purchasing Tam Zamanında Satınalma
Joint Working Group Ortak/Birleşik Çalışma Grubu
Jointly Controlled Entity Birlikte Kontrol Edilen İşletme
Kaizen Costing Kaizen Maliyetleme
Kameral System Kameral Sistem
Kanban Kanban
Kanban System Kanban Sistem
Key Industry Anahtar Sanayi
Key Money Hava Parası
Know How Teknik Bilgi, Know-How
Key Management Personel Kilit Yönetici Personel
label Etiket
Labor Emek,İşçilik
Labor Company İşçi Şirketi
Labor Federation İşçi Federasyonu
Labor Intensive Emek Yoğun
Labor Summary Sheet İşçi İcmal Tablosu
Labor Unions İşçi Sendikaları
Land Arazi
Land and Parcels Arazi ve Arsalar
Land Duty Kara Resmi
Land Register Tapu Sicili
Land Tax arazi Vergisi
Land Vehicle Arazi Taşıtı
Land Vehicles Insuruance Kara Taşıtları Kasko Sigortası
Last In Fırst Out Son Giren İlk Çıkar
Lay Days Bekleme Süresi
Leader Entrepreneur Lider Girişimci
Leading Indicators Öncü Göstergeler
Learning Curve Öğrenme Eğrisi
Learning Curves Approach Öğrenme Eğrileri Yaklaşımı
Learning Ratio Öğrenme Oranı
Lease Kiralama
Lease Term Kiralama Dönemi
Leaseback Satıp Geri Kiralama
Leased Assets Finansal Kiralama Konusu Varlıklar
Leasehold İnterest Kira Hissesi/Payı
Leasehold Improvements Özel Maliyetler
Leasehold Improvements Amount Özel Maliyet Bedeli
Legal Entity Tüzel Kişilik
Legal Merger Yasal Şirket Birleşmesi
Legal Obligation Yasal Yükümlülük
Legally Enforcable Right Yasal Hak
Legislative Requirement Yasal Gerek, Mevzuat Koşulu
Lender Borç Veren
Lease Kiracı (Finansal Kiralamada Kiracı)-Kira Sözleşmesi
Lease Term Kira Süresi
Lease’s Incremental Borrowing Rate Of Interest Kiracının Alternatif Borçlanma Faiz Oranı
Leasing by İmport İthalat yoluyla Kiralama
Leasing Exportation Kiralama İhracatı
Leasing Term Kiralama Süresi
Ledger Defter-i Kebir
Ledger Page Number Büyük Defter Bağlantı Numarası
Legal Books Kanuni Defterler
Legal Center Kanuni Merkez
Legal Event Hukuki Olay
Legal Evidence System Kanuni Delil Sistemi
Legal Portion Mahfuz Hisse
Legal Protection Insurance Hukuksal Koruma Sigortası
Legal Reserve Kanuni Yedek Akçe
Legal Reserves Yasal Karşılıklar ,Yasal Yedekler
Lender Ödünç Veren
Lender Of Money Ödünç Para Veren
Lender Of Capital Ödünç Sermaye Verme
Less Developed Countries Az Gelişmiş Ülke
Letter And Number Combination System Harfli ve Numaralı Kombine Sistem
Lessor Kiraya Veren Finansal Kiralamada Kiraya Veren.
Letters Of Credit Akreditifler
Letter Of Credit Openning Küşat Mektubu,kredi mektubu
Letter of Guarantee Garanti Mektubu
Letter Of Recommendation Bonservis
Letter System Harli Sistem
Level Kademe
Level Salary Kademe Aylığı
Level Units Kademe Birimleri
Leverage Coeffient Kaldıraç Katsayısı
Leverage Leasing Kaldıraçlı Kiralama
Leverage Procedure Kaldıraç İşlemi
Liabilities Assumed Üstlenilen Borçlar
Liability Borç , Yabancı Kaynak
Liability Taahhüt
Liability Account Pasif Hesaplar
Liability Method Yükümlülük Yöntemi
Liability Component Borç Kalemi, Yabancı Kaynak Kalemi
Licence Fee Lisans Ücreti
Licensing Agreement Lisans Sözleşmesi
Licence Contrat Lisans Sözleşmesi
Lien Haciz
Lien Minute Haciz Tutanağı
Lien Notification Haciz İhbarnamesi
Life- Contingent Annuity Yaşam Koşullu Yıllık Sigorta
Life Cycle Yaşam Dönemi
Life Cycle Accounting Yaşam Dönemi Muhasebesi
Life Cycle Costing Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
Life İnsurance Companies Hayat Sigorta Şirketleri
Life İnsurance Hayat Sigostası
Life İnsurance Fund Hayat Sigortası Fonu
Life İnsurance Agent Hayat Sigortası Acentası
Life İnsurance Cover Hayat Sigortası Teminatı
Life İnsurance Policy Hayat Sigortası Poliçesi
Life İnsurance Relief Hayat Sigortasının Ücret Dışı Olan Kısmı
Life Mathemetic Allowance Hayat Matematik Karşılığı
Lifo (Last-in, First-Out) Lifo (Son Giren, İlk Çıkar)
Linked Life İnsuruance Bağımlı Hayat Sigortası
Line İtem İlgili Kalem
Line Of Business İş Alanı
Line Of Credit Kredi Limiti
Linear Programming Dogrusal Proglamlama
Linear Regrassion Expenses Doğrusal Değişken Giderler
Linear Variable Expenses Doğrusal Değişken Giderler
Linear İnheritance Tevarüs Ettiği Miras
linear Increase Of Taxation Verginin Doğrusal Artırılması
Limit Limit
Limit Order Sınırlı Emir
Limited Audit Sınırlı Denetim
Limited Company Limited Şirket
Limited Dualist Accounting System Ölçülü İkinci Muhasebe Sistemi
Limited Function Wholesaler Sınırlı Fonksiyonlu Toptancı
Limited Investigation Sınırlı İncelem
Limited Monist Accounting System Ölçülü Birinci Muhasebe Sistemi
Limited Partnership Komandit Şirket
Limited Price Order Limit Fiyatlı Emirler
Liquid Assets Hazır Değerler/Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
Liquid Assets Turnover Hazır Değerler Devir Hızı
Liquid Fund Likit Fon
Liquidity Likidite
Liquidity Risk Likidite Riski
Liquidity Ratio Likitide Rasyosu
Liquidity Trap Likitide Tuzagı
Liquidity Degree Likitide Derecesi
Litigation Settlements Yasal Uzlaşmalar
Liquidate Likide Etmek
Liquidation Tasfiye
Liquidation Balance Sheet Tasfiye Bilançosu
Liquidation Inventory Tasfiye Envanteri
Liquidation Period Tasfiye Dönemi
Liquidation Profit Tasfiye Karı
Liquidation Plans Tasfiye Planı
Liquidation Sale Tasfiye Satışı
Liquidation Value Tasfiye Değeri
Liquidation Yens Tasfiye Muameleri
Liquidation Fee Tasfiye Harcı
Liquidation By Sale Satılarak Tasfiye
liquidation Account Tasfiye Hesabaı
Liquidator Tasfiye Memuru
List Of Expendıtures Documents Harcama Belgeleri Listesi
Living Satandart Geçim Standardı
Listed Company Kota Edilmiş Firma
Loading Yükleme
Loan Kredi, Borç
Loan Coefficant Borçlanma Katsayısı
Loan Contract Borç Sözleşmesi
Loan Cost Borçlanma Maliyetleri
Loanable Funds Borç Verilebilir Fonlar
Loans Advances Verilen Avanslar
Loans And Receivables Originated By The Enterprise İşletme Tarafından Sağlanan Krediler Ve Alacaklar
Local Administrations Yerel Yönetimler
Local Bank Mahalli Banka
Local Check Mahalli Çek
Logistic Lojistik
Logistic Costs Lojistik Maliyetler
Logistic Management Lojistik Yönetim
London Interbank Offered Rate Libor
Long Position Uzun Vadeli Durum
Long-Term Uzun Vadeli Kapasite Maliyetleri
Long-Term Capacity Costs Uzun Vadeli
Long-Term Budget Uzun Vadeli Bütçeler
Long-Term Capital Movement Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
Long-Term Construction An Repair Constarct Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Maliyetleri
Long-Term Construction And Repair Revenue Prices Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
Long-Term Construction And Repair Revenues Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakedişleri
Long-Term Cerdits Uzun Vadeli Krediler
Long-Term Investment Uzun Vadeli Yatırım
Long-Term Items Uzun Dönemli Unsurlar
Long-Term Liabilities Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Long-Term Perspectives Uzun Süreli Perspektifler
Long-Term Plan Uzun Vadeli Plan
Long-Term Plans Uzun Vadeli Planlar
Long-Term Securities Bağlı Menkul Kıymetler
Long-Term Debt UzunVadeli Borç
Long-Term Loan Uzun Vadeli Borç,Kredi
Long-Term Bonds Finans
Long-Term Bond Uzun Vadeli Senet
Long-Term Growth UzunVadeli Büyüme
Long-Term Lease Uzun Vadeli Kira,Kredi
Lot İşlem Birimi
Lot Size Sipariş Miktarı
Lottery Bonds İkramiyeli Tahviller
Lower-Of-Cost-Or-Market Method (LCM) Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme
Low Sensitive Costs Duyarlılığı Düşük
Lock-Out Lokavt
Localized Changes Mevzii Tadilat
Long- Term Employee Benefits Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
Loss Per Share Hisse Başına Zarar
Loss Recognition Test Zarar Saptama Testi (Sigorta Şirketlerince)
Loss Zarar
Loss Leader Product Zararda Öder Ürün
Loss Minimization Zarar Minimizasyonu
Loss On Sales Of Marketable Securities Menkul Kıymet Satış Zararları
Loss On Decreasing Stock-Exchange Value Borsa Değer Azalış Zararları
Lump Sum Expense Götürü Gider Emsali
Lump Sum Tax Götürü Vergisi
Lump Sum Wage Götürü Ücret
Luxury Package Lüks İhracat
Luxury goods Lüks Mallar
Luxury Expenses Lüks Giderler
Majority Interest Çoğunluk Payı
Management Yönetim
erson Brüt Kar
Market Price Piyasa Fiyatı
Market Rate Of İnterest Piyasa Faiz Oranı
Market Risk Piyasa Riski
Market Value Piyasa Değeri
Marketable Pazarlanabilir
Master Netting Arrangement Karşılıklı İşlemlerin Netleştirilmesine İmkan Veren Anlaşma
Matching Of Cost With Revenues Gelirlerin Maliyetlerle Eşleştirilmesi
Material Adjustment Önemli Düzeltmeler
Material Errors Önemli Hatalar
Material Ommissions Önemli İhmaller
Materiality Önemlilik
Matrix Approach Matris Yaklaşım
Matrix Presentation Matris Sunumu
Maturity Vade
Maturity Value Vade Sonu Değeri
Measurement Ölçüm
Measurement Bases Ölçüm Esasları
Measuring Interim İncome Tax Expense Ara Dönem Gelir Vergisi Giderinin Hesaplanması
Membership Fees Üyelik Aidatları
Merchandise Ticari Mal
Merger Şirket Birleşmesi
Minerals And Mineral Products Madenler Ve Madeni Ürünler
Minimum Lease Payments Asgari Finansal Kiralama Ödemeleri
Minority Interest Azınlık Payı
Mismatch Yanlış Eşleştirme/Uyumsuzluk
Misstatement Yanlış İfade
Monetary Asset Parasal Varlık/Aktif
Monetary Items (Monetary Assets; Monetary Financial Assets And Financial Liabilities; Monetary Financial Instruments) Parasal Kalemler (Parasal Varlıklar/Aktifler; Parasal Finansal Varlıklar/Aktifler Ve Finansal Borçlar; Parasal Finansal Araçlar)
Monitor Compliance Uyum Kontrolü/Takibi
Mortality Risk Ölüm Riski
Multi- Employer (Benefit) Plans Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları
Multi- Employer Plans (For An Employee Benefit Plan) Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları (Personel Sosyal Yardım Planları İçin)
Mutual Fund Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklığı
National Requirements Ulusal Gerekler (Muhasebe Uygulaması Hakkında)
Nature Of Expense Method Giderlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması Yöntemi
Negative Goodwill Negatif Şerefiye
Negotiable Paper Ciro Edilebilir Kıymetli Evrak
Net Basis Net Esasına Göre
Net Disposal Proceeds Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Net Tahsilatlar
Net Exchange Differences Net Kur (Kambiyo) Farkları
Net Identifiable Assets Tanımlanabilir Net Varlıklar
Net Income Net Gelir
Net Investment in A Foreign Entity Yurtdışı Bir Kuruluştaki Net Yatırım
Net Investment in A Foreign Operation Yurtdışı Faaliyetlerdeki Net Yatırım
Net Investment in A Lease Finansal Kiralamadaki Net Alacaklar (Anapara)
Net Loss Net Zarar
Net Monetary Position Net Parasal Pozisyon
Net Profit Net Kar
Net Profit Or Loss [For The Period] Net Kar Veya Zarar (Döneme Ait)
Net Realisable Value Net Gerçekleşebilir Değer
Net Selling Price Net Satış Fiyatı
Net Settlement= erso Net Net Ödeme= Net Mahsuplaşma
Neutrality Tarafsızlık
Next Most Senior Parent İkincil Ana Kuruluş
Non- Adjusting Event [After The Balance Sheet Date] Düzeltme Gerektirmeyen Olay (Bilanço Tarihinden Sonra)
Non- Cancellable Lease İptal Edilemeyen Finansal Kiralama İşlemi
Non- Cash Transactions Nakit Dışı İşlemler / Gayrinakdi İşlemler
Non- Coterminous Year- Ends Uyuşmayan/Farklı Yıl Sonları
Non- Derivative Contract Türev Ürün Niteliği Taşımayan Sözleşme
Non- Discretionary Employee Profit- Sharing Plan Zorunlu Personel Kar Paylaşım Planı
Non- Discretionary Payments Zorunlu Ödemeler
Non- Financial Assets Finansal Olmayan Varlıklar
Non-Linearities Sapmalar(Duyarlılık Analizi İle İlgili)
Non- Marketable Securities Piyasası Olmayan Menkul Kıymetler
Non- Monetary Asset Parasal Olmayan Varlık/Aktif
Non- Monetary Government Grants Parasal Olmayan Devlet Yardımları/Teşvikleri/Bağışları
Non- Refundable Purchase Taxes İade Edilmeyen Satın Alma Vergileri
Normal Capacity Of Production Facilities Üretim Tesislerinin Normal Kapasitesi
Notional Amount Türev Ürün Tutarı
Objective Tarafsız, Nesnel; Amaç
Obligating Event Tazmini Gereken Olay
Obligation Yükümlülük
Obligation (Cont) Tazminat, Taahhüt
Obsolescence Demode Olma, Değer Yitirme
Offer Price Teklif Fiyatı
erso Mahsup, Netleştirme
Offseting Mahsup Etmek
Onerous Contract Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme
Open Market Operations Açık Piyasa İşlemleri
Opening Balance Açılış Tutarı (Kalanı, Bakiyesi)
Opening IFRS Balance Sheet UFRS Açılış Bilançosu
Operating Activities İşletme Faaliyetleri
Operating Cycle Faaliyet Döngüsü
Operating Lease Faaliyet Kiralaması
Option Opsiyon
Ordinary Activities Olağan Faaliyetler
Ordinary Course Of Business Olağan İş Süreci, Alanı
Ordinary Share Adi Hisse Senedi
Original Cost Orijinal Maliyet; Fiili Maliyet
Originated Loans And Receivables Sağlanan Krediler Ve Alacaklar
Origination Costs Oluşum Maliyetleri
Other Long- Term Employee Benefits Diğer Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
Outright Sale Kesin Satış (Doğrudan Tek Seferde)
Overdraft Banka hesabında para kalmaması
Overheads Genel Giderler
Over- The- Counter Market Tezgah Üstü Piyasa
Owner- Occupied Property Sahibince Kullanılan Mülk
Owner’s Equity Özkaynak
Paid in Capital Ödenmiş Sermaye
Parent Ana Şirket, Ana Ortaklık
Par Value-Face Value Nominal Değer
Partially- Owned Subsidiary Kısmen Sahip Olunan Bağlı Ortaklık
Participants [in A Pension Plan] Katılımcılar (Emeklilik Planında)
Participating Equity İnstruments Kara Katılımlı Özkaynak Araçları
Past Business Combination Geçmiş İşletme Birleşmesi
Past Service Cost Geçmiş Hizmet Maliyeti
Payables Borçlar
Payment Tediye
Pension Emeklilik (Sosyal Güvenlik)
Pension Liability Emeklilik Borcu
Pension Scheme Emeklilik Planı
Percentage Of Completion Method Tamamlama Yüzdesi Yöntemi
Performance (=Financial Performance) Başarı/Performans (=Finansal Başarı/Performans)
Period Of Service Hizmet Dönemi
Period- Certain Annuity Dönemi Belli Sigorta Poliçesi
Period- Specific Effects Döneme Özgü Etkiler (Muhasebe Tahminleri İle İlgili)
Perpetual Debt İnstruments Sürekli/Daimi (Uzun Vadeli) Borçlanma Araçları
Persistency Bonus Poliçe Sonu İkramiyesi
ersonel Personel
Physical Capital Fiziki Sermaye
Plan Assets (Of An Employee Benefit Plan) Emeklilik Fon Yatırımları
Policyholder Poliçe Sahibi
Pooling Of Interest Method Yararların (Çıkarların) Birleştirilmesi (Toplanması) Yöntemi
Portfolio Portföy
Portfolio Transfer Portföy Aktarımı (Transferi)
Post- Employment Benefit Plans İşten Ayrılma Sonrasında Fayda Sağlayan Planlar
Post- Employment Benefits İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar
Potential Ordinary Share Potansiyel Adi Hisse Senedi
Potential Voting Rights Potansiyel Oy Hakları
Preference Dividend İmtiyazlı Temettü
Preference Share İmtiyazlı Hisse Senedi
Preferred Shares Çıkarılmış / Arzedilmiş Hisse Senetleri
Premium Prim
Preparation And Presentation Of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanması Ve Sunumu
Preparers Finansal Tablo Düzenleyicileri
Prepayments Peşin Ödemeler
Present Obligation Mevcut Yükümlülük
Present Value Bugünkü Değer
Present Value Of A Defined Benefit Obligation Tanımlanmış Sosyal Yardım Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
Presentation Sunum  
Presentation Currency Finansal Tabloda Kullanılan Para Birimi
Previous Gaap Önceki Gkgmi (UFRS’ Ye Geçmeden Önceki)
Price Earnings Ratios Fiyat Kazanç Oranları
Price Index Fiyat Endeksi
Price Risk Fiyat Riski
Primary Basis Of Accounting Muhasebenin Temel Esasları
Primary Economic Environment Temel Ekonomik Çevre
Primary Financial Instruments Temel Finansal Araçlar
Primary Market Birincil Piyasa
Primary Objective Temel Hedef, Amaç
Primary Reporting Format Temel Raporlama Formatı
Principles- Based Approach İlkelere Dayalı Yaklaşım
Prior Period Error Önceki Dönem Hatası
Privatisation Özelleştirme
Pro Forma Proforma/Taslak
Pro Rata Basis Oransal Esasa Göre
Probable Maximum Loss Olası Zarar Tavanı
Production Overheads Genel Üretim Maliyetleri
Production Process Üretim Süreci
Profit Kar
Profit After Tax Vergi Sonrası Kar
Profit Allowance Kar İndirimi (Karşılığı)
Profit Before Tax Vergi Öncesi Kar
Profit Sharing Kar Paylaşımı
Profit (Cont.) Kar
Progress Billing Hak ediş
Progress Payment Hak ediş Ödemesi
Projected Unit Credit Method Öngörülen Yükümlülük Yöntemi
Promissory Notes Senetler (Bonolar, Çekler)
Property İnterest Mülke İlişkin Hak
Property, Plant And Equipment Maddi Duran Varlıklar
Proportionate Consolidation Oransal Konsolidasyon
Proposed İmprovements Önerilen İyileştirmeler
Prospective Application Olası (Beklenen) Uygulama
Provision Karşılık
Provision For Loss Zarar Karşılığı
Prudence İhtiyatlılık
Public Securities Markets Halka Açık Menkul Kıymetler Piyasaları
Purchase Consideration Satın Alma Bedeli, Satın Alma Tutarı
Purchase Method Satın Alma Yöntemi
Purchase Price Satın Alma Fiyatı
Purchased Options Satın Alınmış Opsiyon
Put Option Satım Opsiyonu
Puttable Satılabilir
Qualify For Recognition/ Derecognition Kayda Alınması/Muhasebeleştirilmesi Uygun Görülen /Görülmeyen
Qualifying Asset Özellikli Varlık
Qualifying İnsurance Policy Özellikli Sigorta Poliçesi
Qualitative Characteristic Niteliksel Özellikler
Quoted Market Price Kayıtlı (Kote Edilmiş) Piyasa Fiyatı
Rate Oran
Realisable Value Gerçekleşebilir Değer
Reasonable Estimate Gerçeğe Uygun (Makul) Tahmin
Rebates İndirimler
Rebuttable Presumption Aksi İspat Edilene Kadar Hukuken Geçerli Öngörü
Receivables Alacaklar
Recognition Kayda Alma / Muhasebeleştirme
Recognition As An Expense Giderleştirme
Recognition Criteria Kayda Alma / Muhasebeleştirme Kriteri
Reconciliation Mutabakat Yapma / Teyitleşme
Recoverability Geri Kazanılabilirlik
Recoverable Geri Kazanılabilir
Recoverable Amount Geri Kazanılabilir Tutar
Redemption İtfa
Refinancing Borcun Yenilenmesi (Borcun Temdidi, Yeniden Finanse Etme)
Reformatted Yeniden Düzenlenmiş
Regulator Düzenleyici
Reimbursement Tazminat (Tazmin Etme)
Reinsurance Contract Reasürans Poliçesi
Reinsurer Reasürör (Sigortacıyı Sigortalayan)
Reinvestment Of Dividends Hisse Senedine Dönüşümlü Temettü
Related Parties İlişkili Taraflar
Related Party Disclosures İlişkili Taraf Açıklamaları
Related Party Transaction İlişkili Tarafla İşlem
Relevance Geçerlilik (İlgililik)
Reliability Güvenilirlik
Reliability Exception Güvenilirlik İstisnası
Reliable Measurement Test Güvenilir Ölçüm Testi
Remeasurement Yeniden Ölçüm
Rendering Of Services Hizmetlerin Sunumu
Renewal Rights Yenileme Hakları
Reorganisations Yeniden Örgütlenmeler (Düzenlemeler, Yapılandırmalar)
Repairs And Maintenance Bakım Ve Onarımlar
Repayment Geri Ödeme
Replacement Cost Of An Asset Bir Varlığın Yerine Koyma Maliyeti
Reportable Segment Raporlanabilir Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı
Reporting Currency Raporlama Para Birimi
Reporting Date Raporlama Tarihi
Reporting Enterprise Raporlayan Kuruluş
Reporting Entity Raporlayan İşletme (İşletme Bölümü)
Reporting Package Raporlama Paketi
Reporting Period Raporlama Dönemi
Repurchase Agreement Geri Alım Sözleşmesi, Repo
Research Araştırma
Reserve Yedek, İhtiyat
Residual Value Kalıntı Değer
Restatement Yeniden İfade Etme
Restructing Yeniden Yapılandırma
Restructing Provision Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Result Sonuç
Retail Perakende
Retail Method Perakende Yöntemi
Retail Store Chain Perakende Mağaza Zinciri
Retained Earnings Dağıtılmamış Karlar
Retirement Benefit Plans Emeklilik Sosyal Yardım Planları
Retrospective Application Geriye Dönük (Makable Şamil) Uygulama
Retrospective Application Geriye Dönük(Makable Şamil) Uygulama
Return On Investment Yatırım Karlılığı
Return On Plan Assets (Of An Employee Benefit Plan) Sosyal Güvenlik Planı Yatırım Getirisi
Revaluation Yeniden Değerleme
Revaluation Reserve Yeniden Değerleme Yedeği
Revaluation Surplus Yeniden Değerleme Fazlası
Revalued Amount Of An Asset Bir Varlığın Yeniden Değerlenmiş Tutarı
Revenue Hasılat, Gelir
Reversal Ters Kayıt, İptal
Reverse Acquisition Ters Edinim
Reverse Share Split Nominal Değeri Artırarak Hisse Senetlerini Birleştirme
Revised (IAS) Gözden Geçirilmiş (Yeniden Düzenlenmiş)
Rewards Associated With A Leased Asset Finansal Kiralamadan Doğan Kazanımlar
Right Of Set- Off Mahsup Etme Hakkı
Rights İssue Yeni Haklar İçeren İhraç
Risk Risk
Risk Averse Riskten Kaçınma
Risk Based Auditing Riske Dayalı Denetim/Risk Odaklı Denetim
Risk Lover Risk Alma
Risk Exposure Risk Tutarı
Risks Associated With A Leased Asset Finansal Kiralama Konusu Varlıkla İlgili Riskler
Roll Back Tutarı Geriye Çekme
Roll Forward Tutarı İleriye Taşıma
Royalty İsim Hakkı
Sale Satış
Sale And Leaseback Transaction Satış Ve Geri Kiralama İşlemi
Savings Account Tasarruf Hesabı
Scope Faaliyet Alanı, İçerik, Kapsam
Secondary Segment Information İkincil Bölüm Bilgisi
Securities Menkul Kıymetler
Securitisation Aktiflere Dayalı Menkul Kıymet İhracı
Segment Bölüm, Kısım, İş Dalı, Faaliyet Alanı
Segment Assets Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Varlıkları
Segment Expense Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Gideri
Segment Result Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Performansı
Segment Revenue Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Hasılatı
Self- Constructed Asset İşletmece İmal (İnşa) Edilen Varlık
Self- Insurance Dahili Sigorta İşlemi
Selling Price Satış Fiyatı
Sensitivity Analysis Duyarlılık Analizi
Separable Assets Ayrılabilir Maddi Duran Varlıklar
Separate Financial Statements Bireysel Finansal Tablolar
Separately Identifiable Ayrı Olarak Tanımlanabilir
Service Cost Hizmet Maliyeti
Servicing Liabilites Hizmet Sunma Yükümlülükleri
Servicing Rights Hizmet Sunma Hakları
Set Of Financial Statements Finansal Tablolar Seti (Takımı)
Set- Off, Legal Right Of Mahsup, Yasal Hak Olarak
Settle Net= Net Settlement Karşılıklı Netleştirme (Takas Veya Ödemeyle İlgili Netleştirme)
Settlement Mahsup Etme, Ödeme
Settlement (Of Employee Benefit Obligations) Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerini Ödeme
Settlement Date Ödeme (Mahsup) Tarihi
Settlement Value Ödeme (Mahsup) Değeri
Severally Liable Müşterek Ve Müteselsil Borçlu / Sorumlu
Share Hisse, Pay, Hisse Senedi
Share Call Options Hisse Alım Opsiyonu
Share Capital Sermaye
Share Consolidation Hisselerin Birleştirilmesi
Share Option Plan Hisse Edinme Hakkına İlişkin Plan
Share Premium Hisse Senedi İhraç Primi
Share Split Hisse Senedi Bölünmesi
Share Warrant Hisse Senedi İlmuhaberi
Shareholder Hissedar
Shareholder’s Equity Özkaynaklar
Shortseller Açığa Satış Yapan
Short Position Açık Pozisyon
Short- Term Employee Benefits Kısa Vadeli Personel Sosyal Hakları
Significant Influence Önemli Etki
Significant Influence Önemli Etkileme Gücü
Single Product Enterprise Tek Ürünlü Teşebbüs
Sinking Fund İtfa Fonu
Social Security Sosyal Güvenlik
Social Security Contribution Sosyal Güvenlik Yardımı
Solvency Borç Ödeme Gücü
Special Purpose Entity Özel Amaçlı İşletme
Specific İdentification Of Cost Projeye Özgü Maliyetlerin Tesbiti
Spin- Off Kısmi Yeniden Yapılandırma
Spot Exchange Rate Geçerli (Spot) Kur
Spread Alış-Satış Farkı
Stand- Alone Basis Solo Bazda
Stand- Alone Entity Solo Bazda Raporlayan İşletme
Standart Cost Method Standart Maliyet Yöntemi
Standby Letters Of Credit Sınırlı Süreli Teminat Akredifi
Standing Interpretation Committee Standartları Yorumlama Komitesi
Start- Up Costs Kuruluş/Başlama Maliyetleri
State- Controlled Entities Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Statement Of Cash Flows= Cash Flow Statement Nakit Akış Tablosu
Statement Of Changes In Equity Özkaynaklar Değişim Tablosu
Statement Of Compliance With IFRSs UFRS’ye Uyum Tablosu
Statement Of Income= Income Statement Gelir Tablosu
Stewardship Of Management Yönetimin Sorumluluğu
Stock Market Menkul Değerler Piyasası/Borsa
Stop- Loss Zararı Durdurma Satışı
Straight- Line Method Doğrusal Amortisman Yöntemi
Straight- Line Method Doğrusal Yöntem
Subsidiary Bağlı Ortaklık
Subsidies Devlet Yardımları ( Sübvansiyon)
Substance Over Form Özün Önceliği
Substantively Enacted Yürürlüğe Girmek Üzere Olan (Henüz Yasalaşmamış Ancak Yasalaşacağı Kesine Yakın Olan )
Superannuation Scheme Süper Emeklilik Planı
Superseded Versions Yenilenen Kısımlar
Supervisory Non- Management Directors İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyeleri
Surety Bonds Kefalet Senetleri
Surrender Option Sigorta Tazminat Seçeneği
Surrender Values Sigorta Tazminat Tutarı
Swap Contract Vadeli Takas/Değişim Sözleşmesi
Syndication Konsorsiyum (Sendikasyon)
Synthetic İnstrument Sentetik Türev Ürün
Tainting Cezai Kural İhlali
Tangible Asset Maddi Duran Varlık
Targeted Exemptions Hedeflenen Muafiyetler
Tax Vergi
Tax Base Vergiye Esas Değer / Vergi Matrahı
Tax Base Of An Asset Or Liability Bir Varlık Veya Borcun Vergiye Esas Değeri/Matrahı
Tax Effects Vergi Etkileri
Tax Expense (Tax İncome) Vergi Gideri (Vergi Geliri)
Tax Liability Vergi Borcu
Tax Purposes Vergi Amaçları
Tax Rate Vergi Oranı
Taxable Profit (Tax Loss) Vergilendirilebilir Mali Kar/Mali Zarar
Taxable Temporary Difference Vergilendirilebilir Geçici Fark
Temporary Difference Geçici Fark
Tender Offer İhale
Termination Benefits İşten Çıkarma Tazminatları
Tests Goodwill For Impairment Şerefiye Değer Kaybı (Düşüklüğü) Analizleri
Theoretical Ex- Rights Value Per Share Hisse Senedi Hakları Kullanıldıktan Sonraki Hisse Başına Teorik Değer
Time- Weighting Factor Zaman Ağırlık Faktörü
To ‘Manufacture’ Gains Duran Varlık Takas/Değişim Karları
Top- Down Test Yukarıdan Aşağıya Hesaplama
Total Return Swap Toplam Getirilerin Takası
Trade Date Ticari İşlem Tarihi
Trade Receivable Ticari Alacak
Trading- Financial Asset Or Liability Held For Trading Ticari (Alım Satım Amacıyla) Amaçla Elde Tutulan Finansal Varlık Veya Borçlar
Transaction İşlem
Transaction Costs (Financial Instruments) İşlem Maliyetleri (Finansal Araçlar)
Transfer Transfer, Devir, Aktarma
Transferee Transfer Edilen (Devir Edilen Veya Alan)
Transferor Transfer Eden (Devir Eden Veya Veren)
Transitional Liability (Defined Benefit Plans) Geçici Yükümlülük (Tanımlanmış Sosyal Güvenlik Planları)
Translation Difference Kur Farkı
Translation Method Yabancı Para Çevrim Yöntemi
Translation Of Foreign Currency Yabancı Paranın (Döviz) Çevrilmesi
Translation Of The Financial Statements Finansal Tabloların Bir Başka Para Biriminden İfade Edilmesi
Translation Of The Presentation Currency Raporlamada Kullanılan Para Birimi Cinsinden İfade Etme
Transparency Şeffaflık
Treasury Shares İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri
Triggering Event Tetikleyici Olay
Trust Activities Özel Amaçlı Vakıf Faaliyetleri
Trustee Mütevelli
Two- Class Ordinary Shares Farklı Temettü Oranına Sahip Adi Hisse Senetleri
Ultimate Consumer Nihai Tüketici
Unavoidable Cost Kaçınılamaz Maliyet, Önlenemeyen Maliyet
Uncertainly Belirsizlik
Unclassified Balance Sheet Düzenlenmemiş Bilanço
Uncollectible Receivables Değersiz Alacaklar
Unconfirmed L/C Teyidsiz Akreditif
Uncontrollable Equity Capital Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Uncontrollable Expenses Kontrol Edilemeyen Giderler
Uncontrollable Profit or Loss Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar
Uncontrollable Revenues Kontrol Edilemeyen Gelirler
Undeferable Cost Ertelenemez Maliter
Under Construction Manufacturing İnşa Halinde Üretim
Under Lot Sales Lot Altı Satış
Underground and Overland plants Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
Undeveloped Countries Gelişmemiş Ülkeler
Undisclosed Factoring Örtülü Faktoring
Unearned Finance Income Gerçekleşmemiş Finans Geliri
Unemployment Insurance İşsizlik Sigortası
Unexpired Expenses Bekleme Süresi Dolmamış Giderler
Unfavorable Audit Report Olumsuz Rapor
Unfavorable Variance Olumsuz Sapma
Uniform Delivered Pricing Tek Düzen Teslim Fiyatı
Unimportant Errors Önemsiz Hatalar
Union Sendika
Union Due Sendika Aidatı
Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-TURMOB
Unit Basis Depreciantion Method Hizmet Birimlerine Göre Amortisman Yöntemi
Unit Cost Birim maliyet
Unit of production Method Üretim Birimi Yöntemi
Unit Pricing Birim Fiyatlama
Unit Revenue Birim Hasılat
Unit-Based systems Birime Dayalı Sistemler
Unit-Level Activities Birim Düzeyinde Maliyetler
Unliquidation Dissolve Tasfiyesiz İnfisah
Unlocal Check Mahalli Olmayan Çek
Unpaid Capital Ödenmemiş Sermaye
Unpaid Non-Quota Export Bedelsiz İhracat
Unpaid Non-Quota Import Bedelsiz İthalat
Unproductive Wages Yardımcı İşçilik
Unreal Wage Kurumcu Ücreti
Unreal Rent Hesapsal Kira
Unrepetitive Activities Tekrar Edilmeyen Maliyetler
Unsecured Credits Teminatsız Krediler
Unsecured Claim Adi Alacaklar
Unsystematic Risk Sistematik Olmayan Risk
Untied Credits Serbets Krediler
Upper Vertical Concentration Yukarı Dikey Yoğunlaşma
Used Goods Kullanılmış Mallar
Useful Expenses Faydalı Giderler
Useful Life Yararlı Ömür
Ultimate Controlling Party Nihai Kontrol Gücüne Sahip Taraf
Unallocated Surplus Dağıtılmamış Olumlu Fark
Unamortised İtfa Edilmemiş
Unbundle Unsurların Tek Tek Gösterilmesi
Uncertain Event Belirsiz (Kesin Olmayan) Olay
Uncollectability Tahsili Şüpheli Duruma Gelme
Understandability Anlaşılabilirlik
Underwriting Year Poliçe Süresi
Undistributed Earnings Dağıtılmamış Kazançlar (Karlar)
Undue Cost Or Effort Kesinleşmemiş Maliyet Veya Harcamalar
Unearned Finance Income Kazanılmamış Finansman Geliri
Unearned Premiums Kazanılmamış Primler
Unguaranteed Residual Value Garanti Edilmemiş Kalıntı Değer
Uniform Accounting Policies Tekdüzen Muhasebe Politikaları
Unit Of Production Üretim Birimi
Unit Trust Tröst Birliği
Unit Value Birim Değer
Uniting Of Interests Çıkarların Birleştirilmesi
Unquoted Borsa Kaydında Olmayan
Upstream Transactions Ortaklarla İşlemler
Useful Life Faydalı Ömür, Hizmet Süresi
User (Of Financial Statements) Kullanıcı (Finansal Tabloları Kullanan)
Users Kullanıcılar
Users Of Financial Statements Finansal Tabloların Kullanıcıları
Vacation book İzin Defteri
Vacation Payment İzin Ücreti
Vacation-Pay Genel Tatil Ücreti
Valid Costs Geçerli Maliyetler
Validity Geçerlilik
Valuation Değerleme
Valuation Accounts Değer Düzenleyici Hesaplar
Valuation Errors Değerleme Hataları
Valuation-Unity Principle Değerlemede Birlik İlkesi
Value Added Katma Değer
Value Added Tax Deferred to Future Years or Written Off Gelecek Yıllara Ertelenen veya Tekin Edilen KDV
Value Added Tax Received Hesaplanan KDV
Value Added Tax to Deduct İndirilecek KDV
Value Added Using Table Katma Değer Kullanım Tablosu
Value Analysis Değer Analizi
Value Chain Değer Zinciri
Value Correction Değer Düzeltimi
Value Date Valör
Value Difference of Securities Issued Menkul Kıymetler İhraç Farkları
Value Engineering Değer Mühendisliği
Value of Equal Emsal Bedel
Valueable Financial Documents Değerli Kağıtlar
Value-Added Activities Katma değeri Olan Faaliyetler
Value-Added Cost Katma Değer Yaratan Maliyet
Value-Added Tax Katma Değer vergisi
Variable Değişken
Variable Cost Method Değişken Maliyet Yöntemi
Variable Cost Ratio Değişken Maliyet Oranı
Variable Estimation Sampling Method Niceliklere göre tahmin örneklemesi
Variable Expenses Değişken Giderler
Variable Plans Değişken Planlar
Variable Working Capital Değişken İşletme Sermayesi
Variance Sapma
Variance Accounts Fark Hesapları
Variance Analysis Sapma Analizleri
Variance Balance Sheets Değişim Bilançoları
Vehicles Taşıtlar
Venture Capital Risk Sermayesi
Venture Capital Investment Risk Sermayesi yatırımı
Venture Capital Investment Company Risk Sermayesi Yatırım ortaklığı
Vertical Analysis Dikey Yüzde Yöntemi
Vertical Growing Dikey Büyüme
Vertical Holding Dikey Holding
Vertical Integration Dikey Bütünleşme
Vertical Integration Strategy Dikey Bütünleşme Stratejisi
Vertical Mergers Dikey Birleşmeler
Vertical Percentage Balance Sheet Dikey Yüzde Bilançosu
Vertical Percentage Income Statement Dikey Yüzde Gelir Tablosu
Vested Benefits Yan Haklar
Virement Virman
Visa Coupons Visa Kuponları
Visual Proofs Görsl Kanıtlar
Volume-Profit Chart Hacim-Kâr Grafiği
Variable Overhead Variance Değişken Genel Üretim Giderleri Sapması
Valid Expectation Geçerli Beklenti
Value Added Statement Katma Değer Tablosu
Value in Use Kullanım Değeri
Variable Production Overheads Değişken Genel Üretim Giderleri
Venturer Ortak Girişimci, Risk Sermayedarı
Vested Employee Benefits Giydirilmiş Personel Sosyal Hakları
Wage Ücret
Wage Book Ücret Defteri
Wage Rate Ücret Haddi
Wage Standart Ücret Standardı
Wage Systems Ücret Sistemleri
Wages Against Unworking Mesaisiz Ücretler
Wages Against Working Mesai Karşılığı Ücretler
Wages And Other Labour Expenses İşçi Ücret ve Giderleri
Walk-Out İşi Bırakma
Warehouse Ambar,Umumi Mağaza
Warehouse Book Ambar Defteri
Warehouse Entry Slip Ambar tesellüm fişi
Warehouse Receipt Ambar makbuzu, Makbuz senedi, Emtia senedi
Warehousing Contract Ardiye Sözleşmesi
Warehousing Depolama
Warning and Penalty Book İhtar ve Ceza Defteri
Warrant Hisse Alma Hakkı Veren Finansal Araç
Warranty Garanti
Waste Fire,ıskarta
Wealth Taxes Server Vergisi
Wealth Value Servet Değeri
Week-End Wage Hafta Tatili Ücreti
Weight List Çeki Listesi
Weighted Average Cost of Capital Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Wighted Average Method Tartılı Ortalama Yöntemi
Wheregol-Where Gone Statement Nereden Geldi Nereye Gitti tablosu
Whole Asset Balance Sheet Tüm Varlık Bilençosu
Whole Asset Protability Tüm Varlıkların Karlılığı
Whole Capital Probability Tüm sermaye Karlılığı
Whole Capital Turnover Tüm Sermaye Dönüş Katsayısı
Wholesale Barter Toptan Barter
Wholesale Foreign Exchange Market Toptan Döviz Piyasası
Wholesaler Toptancı
Wholesaling Toptancılık
Window Dressing Bilançonun Süslenmesi
With Recourse Factoring Geri Dönülebilir Faktoring
Withholding Stopaj
Work Advances İş Avansları
Work and Trade Banks İş ve Ticaret Bankaları
Work Banking İş Bankacılığı
Work center İş Merkezi
Work Density Coefficient İş Yoğunluk Katsayısı
Work in Process Turnover Yarı mamul Devir Hızı
Work in process Yarı Mamul, yarı Mamuller-Üretim
Work Measurement İş Ölçümü Yaklaşımı
Work Order İş Emri
Worker İşçi
Working and Identity Card Çalışma ve Kimlik Karnesi
Working Capacity Çalışma Kapasitesi
Working Document Çalışma Belgesi
Working Hours Çalışma Süresi
Working Capital Çalışma Sermayesi
Working Licence Fee on Vacation Days Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Working papers Çalışma Kağıtları
Working Sheet Çalışma Tablosu
Workshop Atölye,çalıştay
Workshop Production System Atölye Üretim Sistemi
World Banks Dünya Bankaları
Worthless Inventories Değerini Kaybetmiş Stoklar
Written notice Yazılı Bildirim
Written Notification Tahrir İhbarnamesi
Written Taxation Tahrire Göre Vergi Tarhı
Wear And Tear Aşınma Ve Yıpranma
Weather Derivatives İklime Dayalı Türev Ürünleri
Weighted Average Ağırlıklı Ortalama
Weighted Average Cost Formula Ağırlıklı Ortalama Maliyet Formülü
Wholly- Owned Subsidiary Tamamına Sahip Olunan Bağlı Ortaklık
Wholesale Toptan
Work In Progress Yarı Mamul
Working Capital İşletme Sermayesi
Write- Down Defter Değerini Düşürme/Azaltma
Written Option Yazılı Opsiyon
Year- To- Date Yılbaşından Bugüne Kadar
Year-End balance sheet Dönem Sonu Bilançosu
Year-End Inventory Dönem Sonu Envanteri
Yield Getiri, Randıman, Verim
Yield Value Verim Değeri
Zero Based Production Sıfır Tabanlı Üretim
Zero Coupon Bonds Sıfır Kuponlu Tahviller
Zero-Based Budgets Sıfır Tabanlı Bütçeler
Zero-Defect Policy Sıfır Hata Politikası
Zeta Analysis Zeta Analizi
Z-Score Z Notu

Admin

Taglar: İngilizceMuhasebeTerimleriSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin