Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler


Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

A) II. Mahmut Dönemi:

Anadolu ve Rumeli ayanrıla ile Sened-i İttifak imzalandı. Böylece Osmanlı padişahlarının yetkileri ilk kez kısıtlandı.

* Reaya tabiri yerine tebaa(eşit vatandaşlık) kullanılmaya başlandı.

* Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi kabul edildi.

* Adalet işleri için Nezaret-i Deavi (adalet bakanlığı) kuruldu.


B) Tanzimat dönemi:

* 1839 Tanzimat fermanı ile padişahın yargı yetkisi mahkemelere verildi.ve tebaanın can ve mal güvenliği güvence altına alındı.

* 1856 Islahat fermanı ile gayr-ı Müslimlere haklar tanındı. Ancak ıslahat fermanı ile yabancı ve gayr-ı Müslimlere tanına haklar Osmanlı hukuk birliğini bozucu niteliktedir.


Birçok yeni mahkemeler kuruldu.

* Şeri mahkemeler; Müslümanların davalarına bakar.

* Cemaat Mahkemeleri; gayr-ı Müslimlerin davalarına bakar

* Konsolosluk mahkemeleri; Yabancı ülke vatandaşlarının davalarına bakar

* Nizamiye Mahkemeleri; Müslüman ve gayr-ı Müslimlerin davalarına bakar

* Ticaret mahkemeleri, Osmanlı vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları arasındaki ticaret sorunlarına bakar

* Avukatlık, noterlik ve savcılık gibi kavramlar Osmanlıda kullanılmaya başlandı.


C) Meşrutiyet dönemi:

* Bu dönemde Kanun-ı Esasi kabul edilerek Osmanlıda ilk kez anayasal düzene geçildi. Vatandaşların hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alındı.

* Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan açılarak Osmanlı halkı seçme ve seçilme hakkına kavuşarak yönetimde söz sahibi oldu.

* Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak ilk Osmanlı medeni hukuku (mecelle) hazırlandı.

* 1908 de II. Meşrutiyet ile kanun-ı esasiye bazı eklemeler yapıldı.

* Modern tarzda hukuk adamı yetiştirmek için Galatasaray sultanisinde Hukuk mektebi kuruldu.


D) Cumhuriyet döneminde Hukuk:

* 23 Nisan 1920 de TBMM nin açılması ile halk egemenliğine adım atıldı.

* Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması ile demokrasi için önemli bir adım atıldı.

* İsviçre’den Türk Medeni kanunu alındı.

1921 ve 1924 anayasaları kabul edildi.

Admin

Taglar: OsmanlıHukukundaMeydanaGelenDeğişmeler

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

İlk Türk Devletlerinde Hukuk

İlk Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine Töre adı verilen ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetler vardı. Törede toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılırdı.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin