Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler


17 ve 18. Yüzyılardan itibaren Osmanlı Ekonomisi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır.

Bu sebeplerden en önemlileri şunlardır:

* İç karışıklıklar, Celali İsyanları

* Avrupa yaşanan gelişmeler; coğrafi keşifler yeni ticaret yollarının sanayi inkilabı, fabrikalılaşma keşfedilmesi

* Savaşlarda alınan yenilgiler,toprak kayıpları,önemli limanların, ticaret merkezlerinin , hammadde kaynaklarının elden çıkması

* Vergi gelirlerinin azalması

* Tımar sisteminin bozulması , üretimde yaşanan aksamalar

* İltizam sisteminin bozulması vergilerin toplanmasındaki akasamalar


Osmanlı devleti ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için çeşitli önlemler almaya çalışmıştır bu önlemlerden bazıları şunlardır:

İltizam( mukataa) sisteminden Malikane sistemine geçilmiştir.Böylece vergiler daha düzenli ve aksama yaşanmadan toplanılmıştır.

İltizam sistemi: Bu sisteme göre devlet bazı işletmelerin ( mukaataların) vergi gelirlerini kişilere ihale yöntemi ile belirli sürelerle kiralıyordu.İhaleyi alan kişi ( mültezim) karşılığında hazineye peşin bir ödeme yapıyor; mukataa gelirlerini ise kendisi alıyordu.Bu sistem devletin kasasına peşin para sağlamak, uzak bölgelerin vergilerini kolaylıkla toplayabilmek gibi yararlar sağlamıştır.Ancak sistemde sonraları oluşan bozulmalar, etmesi sebebiyle bu sistemde değişikliğe gidilerek , malikane sistemine geçilmiştir.

Malikane sistemi: Bu sistemde mukataalar mültezimlere ömür boyu kiralanmıştır.Mültezimler 2 dönemde devlete para ödemişlerdir.İlk olarak ve bir defaya mahsus yüklü miktarda bir para( MUACCELE) ödedikten sonra , her yıl belirlenen oranlarda bedel hazineye aktarılmıştır.Mültezim mukataayı başkasına devrederse bu devir işleminden devlet devir ücreti alırdı.Mültezimin ölmesi halinde mukataa boşta kalır ve tekrar ihale edilirdi.

Not: Malikane sistemi uzun vadede olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmış, büyük toprak sahipleri ortaya çıkmış ve ayanlar güçlenmiştir.

İç borçlanma yoluna gidilmiş ve ESHAM adı verilen hazine bonoları satışa çıkarılmıştır.

Admin

Taglar: OsmanlıEkonomisindeMeydanaGelenDeğişimler

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, darSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin