Aranan: İslam

 1. Bergama Askerlik Şubesi Başkanlığı / Kınık

  Telefon: 0 232 632 19 38, Adres: İslamsaray Mah. Şube Sok. No:10 Bergama-İzmir

 2. Bergama Askerlik Şubesi Başkanlığı / Dikili

  Telefon: 0 232 632 19 38, Adres: İslamsaray Mah. Şube Sok. No:10 Bergama-İzmir

 3. Bergama Askerlik Şubesi Başkanlığı / Bergama

  Telefon: 0 232 632 19 38, Adres: İslamsaray Mah. Şube Sok. No:10 Bergama-İzmir

 4. Pakistan İslamabad Ticaret Müşavirliği

  Telefon: +92 51 282 9123 +92 51 831 9800, Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Diplomatic Enclave Street No:1, G-5 ISLAMABAD / PAKISTAN

 5. Haçlı Seferleri (1096-1270)

  1096 -1270 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl süren Avrupa Devletlerinin Türk-İslam Dünyasına yaptıkları seferlere denir. Kısaca Haç ile Hilal arasındaki mücadeledir. Avrupalıların elbiselerinde, kullandıkları araç-gereçlerde ha

 6. İlk Türk İslam Devletleri

  Karahanlılar, Gazneliler. Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsi gibi Türk Boylarına dayanıyordu.

 7. Türk - İslam Devletleri

  Abbasi Devleti’nin parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali olarak görevli olan Tolunoğlu Ahmet’in burada kendi devletini kurması ile birlikte 1000 yıl boyunca sürecek olan Türk egemenliği başlamıştır.

 8. Türklerin İslamiyeti Kabulü

  Maveraünnehir: “İki nehir arası” anlamına gelen bir coğrafya terimidir. Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) arasında tarihi bölgedir. Bugün Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Maveraünneh

 9. İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Değerlendirme Soruları

  İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin sağlanamamasının nedenlerini yazınız. İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadasındaki dini yapı ve inanışlar hakkında bilgi veriniz.

 10. Türk ve İslam Bilginleri

  İslam dünyasında, dini ilimler ve fen bilimleri birbirinden ayrı düşünülmeyip tam aksine birbirini tamamlayan bilimler olarak kabul edilmiştir. Sadece öğrenmede ve araştırmada kolaylık sağlamak amacıyla bilimler, kendi arasında İslami, s

 11. Beni Ahmer Devleti (1031 – 1492)

  Endülüs Emevileri yıkılınca başkenti Gırnata olarak kurulan bir beyliktir. Bir bakıma Endülüs Emevileri nin devamı da sayılabilir. Başkenti Gırnata olduğu için bu devlete "Gırnata İslam Devleti" de denmektedir.

 12. Hz. Muhammed Dönemi (622 – 632)

  Hz. Muhammed döneminde İslamiyetin doğusu ve yayılışı. Hz. Muhammed dönemi siyasi olayları. Medine sözleşmesi. Bedir Savaşı

 13. İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

  Hz.Muhammed (SAV), Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları"ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir.

 14. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 15. İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri

  Mecusilik, mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri ateşe (ışık) tapmak olan Zerdüştilik, Mithrailik, Zurvailik, Manilik ve Mazdekilik gibi çeşitli fırka ve mezheplerin ortak adı.

 16. Türk İslam Devletlerinde Sanat

  Türk-İslam sanatının temelleri KARAHANLILAR döneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkil etmiştir. Süslemelerde bitki ve hayvan motifleri kullanılmıştır.

 17. Türk İslam Devletlerinde Eğitim

  Türk-İslam devletlerinde Karahanlılar dönemi bir dönüm noktasıdır. İlk türk devletlerinde dağınık şekilde verilen eğitim bu dönemde bir plana bağlanmıştır. Eğitimin tüm toplum kesimleri için önemli olduğu görüşü ağırlık kaz

 18. Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

  İkta sistemi, Vergi sistemi, Ahilik, Vakıf sistemi. Türk-İslam devletlerinde ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanırdı. Karahanlılardan başlamak üzere hemen tüm Türk-İslam devletleri İpek ve Baharat yolunun kontrolüne önem vermiş

 19. Osmanlı Devletinde Hukuk

  Osmanlı devletinde diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’i ve Örfi Hukuk geçerli olmuştur. Osmanlı devletinde özellikle Yönetim işlerinde Örfi hukuk daha çok kullanılmıştır.

 20. Saimbeyli Askerlik Şubesi Başkanlığı / Tufanbeyli

  Telefon: 0 322 761 20 04, Adres: İslam Mahallesi Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat:3 0740 Saimbeyli-Adana

 21. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 22. Zararlı Cemiyetler Nelerdir?

  Mavri Mira, Etnik-Eterya Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası

 23. Saimbeyli Askerlik Şubesi Başkanlığı / Saimbeyli

  Telefon: 0 322 761 20 04, Adres: İslam Mahallesi Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat:3 0740 Saimbeyli-Adana

 24. Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

  Arap, Fars edebiyatı örnek alınarak İslami unsurlarla şekillenen bir edebiyattır. Divan edebiyatının kaynakları: Kur’an, hadisler, kelam, fıkıh, peygamber hikayeleri, menkıbeler, tasavvuf, mitoloji, astronomi, musiki, tıp.

 25. YKS Din Kültürü Konuları

  Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması, İnsan ve Din, İslam ve İbadetler, İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler, Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama. İslam ve Bilim, Estetik, Barış, Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikl

 26. İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

  İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı (ilk eserler); Kutadgu Bilig, Divan ü Lügat-it Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikâyeleri

 27. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 28. İslamcılık Akımı Nedir?

  Avrupa’da gelişen Pan Germanizm ve Pan Slavizm’den de esinlenen II. ABDÜLHAMİD devlet içindeki İslam unsurlarının dağılmasını engellemek için Cemalettin i Afgani’nin düşüncelerinin de etkisiyle İslamcılığı bir sistem olarak kabul

 29. İslamiyet Öncesi Türk Destanları

  İslamiyet Öncesi Türk Destanları; Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Saka Dönemi Destanları, Alp Er Tunga Destanı, Hun-Oğuz Destanları, Oğuz Kağan Destanı

 30. YKS Tarih Konuları

  Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk-İslam Devletleri, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış Yılları (17.

 31. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı; Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat, destanlar. Koşuk, Sagu, Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı

 32. İlk Mezhep - Haricilik

  İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)

 33. Türklerde Devlet Teşkilatı Klasik Sorular

  Türklerde Devleti Oluşturan Unsurları yazarak kısaca açıklayınız, Türk-İslam Ordusunun genel özeliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız

 34. Mezheplerin Doğuşunda Etkili Olan Hususlar

  Mesela İslam’ın ilk dönemlerinde yeni Müslüman olanlar dini kendi donanımlarıyla, psikolojik yapıları ve tecrübeleriyle algılar. Sosyal ve psikolojik arka planı önemlidir (dini algılamada)

 35. Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi

  Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur. İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

 36. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 37. Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı

  Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı, Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır. İlk Türk devletlerindeki anlayışlar Türk-İslam devletlerinde de devam etti. Türk-İslam devletlerinde Devlet anlayışının dayandı

 38. Amasya Müzesi

  1925 yılında Sultan II. Beyazıt Külliyesi’nin bir bölümü olan medrese binasının iki odasında toplanan az sayıda arkeolojik eserler ile İslâmi Devir mumyaları bir araya getirilerek önce bir "Müze Deposu" oluşturulmuştur.

 39. Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi

  Çelebi Sultan Mehmet’in 1419 yılında, Yeşil Türbe’nin binalarından biri olarak cami, imaret, türbe ve han ile birlikte inşa ettirdiği Yeşil Medrese, günümüzde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.

 40. Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi

  Eserler Selimiye Camisi avlusu içinde bulunan Dar-ül Tedris Medresesinde 14 odada sergilenmektedir. Pehlivanlar Odası: Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivan olmuş güreşçiler ile Kırkpınar ağalarının resimleri sergilenmektedir.

 41. Erzurum Yakutiye Türk ve İslam Eseleri Müzesi

  Medrese taçkapısında bulunan kitabeye göre, İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına, Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından Hicri 710 (milâdi 1310) yılında yaptırılmıştır.


 1. Atabey » Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu

  İslamköy Köyü Yeni Mevkii Yeni Cami Sk. No: 2 Atabey / ısparta

 2. Eyüp » H.islam Ülker H.ş.ülker İmam Hatip Ortaokulu

  Akşemsettin Mah. Evyap Cad. No: 33 İç Kapı No: 1 Eyüp / İstanbul

 3. Eyüp » H.islam Ülker- H.şakire Ülker İlkokulu

  Akşemsettin Mah. Evyap Cad. No: 33 İç Kapı No: 1 Eyüp / İstanbul

 4. SEHITKAMIL » ISLAM ECZANESI

  DEGIRMICEM MH.FEVZI CAKMAK BL.

 5. Nilüfer » İslam Uyar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Ataevler Mah. Okul(230) Sk. İslam Uyar Andl.tic.msl.lisesi Blok No: 2 İç Kapı No: 1 Nilüfer / Bursa

 6. EYUP » ISLAMBEY ECZANESI

  ISLAMBEY MAH.ISLAMBEY CAD.NO:4/C

 7. Eyüp » İslambey İlkokulu

  İslambey Mah. İslambey Cad. No: 37-39 Eyüp / İstanbul

 8. Fatsa » İslamdağ İlkokulu

  İslamdağ Mah. Halil Tatlıgül Cad. No: 116 Fatsa / Ordu

 9. Fatsa » İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu

  İslamdağ Mah. Halil Tatlıgül Cad. No: 116 Fatsa / Ordu

 10. Fatsa » İslamdağ Ortaokulu

  İslamdağ Mah. Halil Tatlıgül Cad. No: 116 Fatsa / Ordu

 11. Karakoyunlu » İslamköy İlkokulu

  İslamköy Köyü İslamköyü Kümesi Sk. No: 1 Karakoyunlu / ığdır

 12. Atabey » İslâmköy İlkokulu

  İslamköy Köyü Yeni Mevkii Okul Sk. No: 13 Atabey / ısparta

 13. Kaş » İslamlar İlkokulu

  İslamlar Mah. Akçabelen Sk. No: 56 Kaş / Antalya

 14. Merkez » Kastamonu Dr.münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

  Saraçlar Mah. Araç Cad. Kastamonu

 15. Eyüp » Özel Şeyhülislam Mustafa Efendi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

  Nişancı Mah. Baba Haydar Çeşmesi Sok. No: 5 / yok Eyüp / istanbul

 16. Fatih » Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu

  Zeyrek Mah. Tetimmeler Sk. No: 24 Fatih / İstanbul


 1. Adını Bağışlamak

  Hlk. kendi adını başka bir kimseye söylemek. Örn: Adınızı bağışlar mısınız?

 2. Baba Oğluna Bir Bağ Bağışlamış Oğul Babaya Bir Salkım Üzüm Vermemiş

  Babalar çocukları için büyük fedakârlıklara katlanırlar ancak çocuklar babaları için feda

 3. Bağışlama

  Ödek almış güreşçiye haklarını geri verme.

 4. Basma Ayrıcalığı Bağışlama

  Eski yıllarda egemen olan kişi tarafından bazı kişilere ya da kurumlara ayrıcalık tanınması

 5. Basma Ayrıcalığı Bağışlama Yetkisi

  Eski anlayışa göre siyasal güç iyesi olanın yetkisi.

 6. Dışlam

  Bir ilingesel uzayda bir A altkümesinin tüm dış noktalarının oluşturduğu küme. Simgesi : d

 7. Dışlama

  Bir deneylemede deneysel değişkenin etkilerinin çıkarılması, bk. içleme.

 8. Dışlama Etkisi

  Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finan

 9. Dışlama İlkesi

  Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirt

 10. Dışlama İmi

  Bir x öğesinin A kümesince içerilmediğini belirten im. Simgesi : (…)

 11. Dışlama Yuvarı

  Bir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar

 12. İslam

  Muhammet Peygamberin ümmetinden olan kişi.

 13. İslam Bankacılığı

  Petrol fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte Arap ülkelerinin gelirlerindeki artışa bağlı olara

 14. İslam Kalkınma Bankası

  İslam ülkelerinin sosyal ve iktisadi altyapı yatırımlarına mali kaynak sağlayarak kalkınma

 15. İslam Konferansı Örgütü

  Üye ülkeler arasında iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğini gü

 16. İslam Konferansı Örgütü Ekonomik Ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

  İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler arasındaki iktisadi ve ticari işbirliğini güçlendi

 17. İslam Takvimi

  İslam dünyasının kullandığı takvim. Başlangıç zamanı hicret tarihi olup, Ay'ın evrelerin

 18. İslam Ülkeleri

  Müslüman bir hükümdarın egemenliği altına girmiş olan ülkeler.

 19. İslamcılık

  Bütün Müslümanları bir yönetim altına toplama amacını güden siyasal ülkü.

 20. İslamlık

  VII. yüzyılda, Arap Yarımadasında Muhammet peygamber tarafından kurulan din.

 21. Mıknatıslama

  Sinema Mıknatıslı seslendirmede kullanmak üzere filmin kenarına mıknatıslı ses yolu geçirme

 22. Öcün İyisi, Bağışlamaktır

  Kötü bir davranış veya sözü, aynı biçimde karşılık vererek cezalandırmak yerine affetmek

 23. Şeyhülislam

  Divan üyesi olup bütün din kurumlarının başında olan en yüksek müderris.

 24. Şeyhülislam Kapısı

  Şeyhülislamların görev yaptıkları daire.

 25. Yanlışlama

  Tümdengelimci bir dizgede bir vargı ya da kanıtsavın önsayıtlara aykırılığını gösterme,

 26. Yüksek İslam Enstitüsü

  Vaizlik ve "müftülük" gibi din görevlerine atanacaklar ile orta dereceli okullarda din bilgisi vMesaj / Bildirim Gönderin