Divan Edebiyatı Genel Özellikleri


Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

* Arap, Fars edebiyatı örnek alınarak İslami unsurlarla şekillenen bir edebiyattır.

* Divan edebiyatının kaynakları: Kur’an, hadisler, kelam, fıkıh, peygamber hikayeleri, menkıbeler, tasavvuf, mitoloji, astronomi, musiki, tıp...

* Yüksek zümre ve seçkinler edebiyatıdır.

* Dili; Arapça, Farsça, Türkçenin iç içe olduğu Osmanlıcadır.

* Dili ağır ve süslüdür.

* Kurmaca ve soyut bir edebiyattır. Konudan çok, konunun nasıl ifade edildiği önemsenmiştir. *Aşk, sevgili, şarap, tasavvuf ve dini temalar ağırlıktadır.

* İmge ve söz sanatlarından sıkça yararlanılır.

* Nazım ağırlıklıdır, nesir biçiminden yazılan eserler azdır.


Divan Şiirinin Genel Özellikleri

* Aruz ölçüsü kullanılır.

* Süslü ve sanatlı bir anlatımı vardır.

* Genellikle tam ve zengin uyak kullanılmış, göz için kafiye ilkesi benimsenmiştir.

* Şiirlerin son biriminde mahlas adı verilen takma isim kullanılmıştır.

* Bütün güzelliği yerine parça güzelliği önemsenmiştir.

* Şiirlerde başlık kullanılmamış, şiirler rediflerinin ya da nazım biçimlerinin adıyla anılmıştır. *Aşk, şarap, sevgili, ölüm, övgü, yergi başlıca konulardır.

* Aşk acısından duyulan mutluluk sıkça dile getirilir.

* Şiirde genellikle “âşık , mâşuk , ağyar” üçgeni işlenir.

* Mazmun: Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sözlerdir.
  Servi-boy ok-kirpik yay-kaş inci-diş mah-yüz

Admin

Taglar: DivanEdebiyatıGenelÖzellikleri

Edebiyat Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri; Mani, Düz ManiKesik Mani (Cinaslı Mani), Yedekli Mani (Artık mani), Türkü, Ninni, Ağıt

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri; Koşma, Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt, Koşma, Musammat Koşma, Yedekli Koşma, Ayaklı Koşma, Zincirbent Ayaklı Koşma, Koşma-Şarkı, Tecnis Koşma, Destan, Semai, Varsağı

Âşık Edebiyatı Temsilcileri

Âşık Edebiyatı Temsilcileri; Köroğlu, Öksüz Dede (Öksüz Âşık), Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Kâtibî, Kuloğlu, Gevherî, Dertlî, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Everekli Seyranî, Âşık Şenlik, Ruhs

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı (ilk eserler); Kutadgu Bilig, Divan ü Lügat-it Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikâyeleri

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Destanları; Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Saka Dönemi Destanları, Alp Er Tunga Destanı, Hun-Oğuz Destanları, Oğuz Kağan Destanı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı; Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat, destanlar. Koşuk, Sagu, Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Şu DestanıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin