İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Değerlendirme Soruları


KLASİK SORULAR

Soru 1: İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin sağlanamamasının nedenlerini yazınız.

Cevap:
1- Arapların kabileler halinde yaşamaları,

2- Göçebe kabilerler arasında kan davaları ve rekabet

3- Arabistan’da çok değişik dini inanışların benimsenmiş olması,

4- Bizans ve Sasani İmparatorluklarının baskılarının sürmesi.
Soru 2: İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadasındaki dini yapı ve inanışlar hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
İslamiyet’ten önce , Arapların büyük çoğunluğu puta tapıcıydı. Her kabilenin kendine özgü putu bulunurdu. Kabe, Araplarca kutsal sayılırdı. Burada Arap kabilelerinin putları bulunurdu. En önemli putları "Hübel-Lat-Menat-Uzza"dır.Araplar putları ziyaret için Kabe’ye gelirler ve kurban keserlerdi. Ziyaret zamanlarında kabileler arası çatışmalar yapılmazdı. Bu nedenle bu zamana "Haram Ayları" denilmiştir. (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep)Puta tapıcılık yanında, Mecusilik ( Zerdüştlük), Musevilik, Hristiyanlık gibi dinler de yaygındı. Ayrıca Hz.İbrahim’in dinine inananlar da vardı.Bunlara " Hanif " denilmiştir.
Soru 3: Mekkelilerin İslâmiyet’e karşı çıkmalarının sebepleri nelerdir?

Cevap: Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları, İslâmiyet’in puta tapıcılığı reddetmesi,İslâmiyet’in insanları köle ve soylu ayrımı yapmadan eşit kabul etmesi, Mekkelilerin geleneklerine bağlı olmaları,İslâmiyet’in öldükten sonra dirilme inancını getirmesi, İslamiyet’in kabile üstünlüğü anlayışını ve kötü alışkanlıkları reddetmesi
Soru 4: Akabe Biatları hakkında bilgi veriniz.

Cevap : Medine’deki Hazreç kabilesinden altı kişi, Hac için Mekke’ye geldiklerinde Hz. Muhammed(SAV)’le görüşmeleri sonucu, İslamiyeti kabul etmişler, dönüşlerinde Medine’de İslamiyet’i yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda 621 ’de bir gurup Medine’li, Mekke yakınlarında ki Akabe’de Hz.Muhammed(SAV)’le görüşmüş, ona bağlı kalacaklarına ve sözlerini tutacaklarına söz vermişlerdir. Bu olaya " I. Akabe Biatı" denilir.

622 ’ de bir gurup Medine’li daha, Hz.Muhammed (SAV)’le Mekke yakınlarında ki Akabe’de yeniden görüşmüş, İslamiyet’in buyruklarını yerine getireceklerine , Hz.Muhammed(SAV)’i koruyacaklarına söz vermişler ve onu Medine’ye davet etmişlerdir. Bu olaya da “II.Akabe Biatları” denilir.
 
Soru 5: Hicretin sonuçları hakkında bilgi veriniz
Cevap :
1- Hz.Muhammed (sav) ve Müslümanlar , Mekkelilerin baskısından kurtuldu.

2- Hicret olayı ile İslamiyet’in yayılışı hızlandı

3- Medine Emirnamesi ( Anayasası) hazırlanarak uygulamaya koyuldu ve ilk İslam Devletinin temelleri atıldı.

4- Hz.Muhammed (sav), Medine’deki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı. Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması (Medine Sözleşmesi) imzalandı.

5- Hicret, Hicri takvime başlangıç olmuştur.
 
Soru 6: Hz. Muhammet döneminde gerçekleşen Medine Sözleşmesi ( vatandaşlık antlaşması) hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Muhammed (SAy), Hicret’ten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, henüz Müslüman olmayan Araplar ve Yahudiler arasında geçerli olan bir “Vatandaşlık Antlaşması” yapılmasını sağladı. Bu antlaşmaya göre;

* Medine’de yaşayanlar herhangi bir saldırıya karşı şehri birlikte savunacaklardı.

* Yahudiler Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getirebileceklerdi.

* Yahudiler ve Medine’deki Arap kabileler, aralarında sorun çıkarsa Hz. Muhammed (SAV)‘e başvuracaklardı.
Soru 7: Bedir savaşının sebep ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.

Cevap : Nedeni :Mekkelilerin, Medine’de ki Müslümanlara ekonomik baskı yapmaları ve Müslümanların Mekke’de ki mallarının yağmalanması üzerine, Müslümanlar Suriye’den Mekke’ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istediler. Bu kervanın gelirleriyle Mekkeliler Müslümanlara savaş açmayı düşünüyorlardı.

Sonuçları:
1- Bedir, Müslümanların ilk savaşı ve ilk başarısıdır.

2- Hz.Muhammed(SAV)’in dini ve siyasi gücü artmıştır. Putperest kalan Medineliler de İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

3- Hz.Muhammed(SAV)’in esirler, yaralı düşman askerlerinin durumu ve ganimet’le ilgili uygulamaları, İslam Savaş Hukuku’na temel oluşturmuştur.

4- Vatandaşlık Antlaşmasına uymayan Beni Kaynuka Yahudileri Medine’den çıkarıldı.
Soru 8: Uhut savaşının sebep ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.

Cevap : Nedeni : Mekkelilerin, Bedir savaşı yenilgisinin öcünü almak ve kervan yollarının güvenliğini sağlamak istemesi.Peygamberimiz, 3000 kişi ile gelen Mekkelerin karşısına, kendi tersini istemesine rağmen, çoğunluğun isteği ile 900 kişi ile Uhut Dağı eteklerinde çıktı.

Sonuç :
1- Mekkeliler, yenilgiye uğratmalarına rağmen, Müslümanları yok edememişlerdir.

2- Müslümanlar Hz Peygamber’e itaat etmenin önemini anladılar.

3- Mekkeliler Müsümanları tek başlarına yenemeyeceklerini anladılar.

4- Vatandaşlık Antlaşmasına uymayan Beni Nadir Yahudileri’de Medine’den çıkarıldılar.
Soru 9: Hendek savaşının sebep ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.
Cevap : Nedeni :Hayber’de bulunan Yahudilerin, Mekkeliler ve çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.

Sonuç :
1- Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.

2- Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.

3- Mekkelilerle işbirliği yapan son Yahudilerde Medineden kovuldu. (Kureyza Kabilesi)
Soru 10: Hudeybiye antlaşması hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Muhammed(SAV), Müslümanlarla birlikte Kabe’yi ziyaret etmek üzere yola çıkmış, ancak Kureyşliler kuvvet göndererek, Müslümanların Mekke’ye girişine engel olmuşlardır. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde, taraflar arasındaki görüşmelerden sonra antlaşma imzalanmıştır.

Maddeleri :
1- Müslümanlar Kabe’yi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar

2- Mekke’li bir kimse İslamiyet’i kabul edip, Hz.Muhammed (SAV)’in yanına sığınırsa, velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecek.

3- Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, fakat askeri yardım yapmayacaklardı.

4- İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı.

Önemi :
1- Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını resmen (Hukuken) kabul ettiler.

2- Barış ortamının oluşması İslamiyet’e geçişi hızlandırdı.

3- Antlaşmanın 2.Maddesinin Müslümanların aleyhine olduğu düşünülmüş fakat sonradan lehimize olduğu anlaşılmıştır.

4- Kervanların artık rahatça geçmesi üzerine Medine’de ticari hayat canlanmıştır.
Soru 11: Mekke’nin Fethinin sebep ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.

Cevap : Nedeni :
1- Kureyşliler, Hudeybiye antlaşması koşullarını, kendi taraflarında olan bir kabileyi destekleyerek bozdular.

2- Kureyşlilerin Müslümanlar aleyhindeki etkinliklerinin sona erdirilmek istenmesi

3- Kabe’ nin putlardan temizlenmek istenmesi.


Önemi :
1- İslamiyet’in yayılmasını hızlandırmıştır.

2- Arap yarımadasının fethine ortam hazırlamıştır.

3- Kabe, putlardan temizlenmiştir.

4- Peygamberimiz şehri yağmalatmamış ve bu da Mekke’de İslâm’ın yayılmasını sağlamıştır
Soru 12: Cemel Vak’ası ( Deve Olayı ) hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması konusu Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr’in başını çektiği bir grup ile halife olan Hz. Ali arasında sorun olmuştur. Hz Ayşe, Talha ve Zübeyr Hz. Ali’nin Halifeliğini kabul etmediler

İsyancıların cezalandırılmasının zamanı konusundaki anlaşmazlık Müslümanlar arasında iç savaşa neden olmuştur. Hz Ali olayların yatışması için cezalandırmayı ertelemek istiyordu.
Savaş Hz. Ayşe’nin devesinin etrafında gerçekleştiği için bu olaya Cemel (Deve) Olayı denilmiştir.

1- Savaşı Hz. Ali kazanmıştır (656).

2- Cemel Olayı Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaştır.

3- Hz. Ali bu olaydan sonra Medine’ye dönmeyerek devlet merkezini Kûfe’ye taşımıştır.
Soru 13: Hakem Olayı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Ali ile Şam valisi Muaviye arasında ki halifelik anlaşmazlığının, Kur’an hükümleri esas alınarak, iki tarafın seçeceği hakem kurulu tarafından çözülmesi kararlaştırıldı. Buna “Hakem Olayı” denir.

Ancak, Muaviye’nin hakemi Amr İbn-Ül-As , Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa El-Eş’ari’ yi kandırdı. Hile ile halifeliği Muaviye’ye vermeye çalıştılar.

Bu Olay İslam dünyasının üçe böldü: Hz. Ali taraftarlarına :Şii , Muaviye taraftarlarına :Emevi, İki tarafı da tanımayanlara Hariciler denildi.
Soru 14: Kerbela Olayı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Kerbela Olayı ( 680 ) : Emevi hükümdarı Muaviye, ölmeden önce Hz. Hasan’la yapılan anlaşmaya uymayıp oğlu Yezid’i halife ilan etti. Bunu tanımayan, Hz. Ali taraftarları Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye çağırdılar. Yezid’in kuvvetleri Kûfe’ye ulaşmaması için Hz.Hüseyin üzerine ordu gönderdi. Kerbela denilen yerde Yezid taraftarları Hz Hüseyin ve arkadaşlarını şehit ettiler. Bu gelişme tarihe “KERBELA OLAYI” adıyla geçmiştir.

Önemi : İslam dünyasında Müslümanlar arasındaki ayrılıklar daha da keskinleşti. Müslümanlar Şiiler ve Sünniler olmak üzere ikiye ayrıldı.
Soru 15: Endülüs Emevileri’nin Avrupa kültürel ve bilimsel yapısına Etileri hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Endülüs Emevi Devleti bulundukları coğrafya gereği toprak genişletme, fetih yapmaktan çok ,bilim ,kültür,sanat alanlarında çalışmalar yaptılar ve bu konularda oldukça ileri gittiler. Başkenti Kurtuba olan büyük bir bilim,kültür,sanat merkezi durumuna geldiler.Avrupa’dan birçok öğrenci Endülüs’e gelerek öğrenim yapıyorlardı. Avrupalılar birçok şeyi de Endülüs Emevilerinden öğrendiler.
Bu durum İslâm Medeniyetinin Avrupalılar tarafından tanınmasında önemli rol oynamıştır. Avrupa kültür ve medeniyetinin oluşumunda Endülüs Emevileri’nin katkısı tartışılmaz bir gerçektir.
 
Soru 16: Abbasiler döneminde Türk-Arap ilişkileri hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Emeviler Döneminde sürekli olarak Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler Dönemi’nde İslamiyeti benimsemeye başladılar.Çünkü Abbasiler, Emeviler gibi Arap milliyetçiliği yapmadılar. Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandılar. Onların bu siyasetleri sonucu Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı.

Özellikle Mutasım döneminde Türkler, önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirildiler. Mutasım, Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmemelerini sağlamak amacıyla Türklerin yerleşmesi için Samarra şehrini inşa ettirdi. Bu şehir, Abbasilere 56 yıl başkentlik yapmıştır.Samarra şehrine yerleştirilen Türklerin bir kısmı da Bizans İmparatorluğu’na karşı Anadolu’nun güneyinde (Maraş, Diyarbakır, Malatya, Adana) Avasım hattına yerleştirildi. Şehirlere yerleşen Türkler, Bizans’a karşı Müslümanları savunmak için savaştılar ve çıkan isyanların bastırılmasında Abbasilere yardımcı oldularAfşin idaresindeki İslam ordusu, Bizans’ı yenilgiye uğratmıştı. Bu zaferden sonra da Eskişehir’e kadar seferler düzenlendi. Abbasiler Dönemindeki bu gelişmeler, Türklerin Abbasi Devleti içerisinde ve islam dünyasında önemlerinin artmasında etkili olmuştur.
 


 

AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI TANIMLAYINIZ.


Mecusilik :Mecusilik, mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri ateşe (ışık) tapmak olan Zerdüştilik, Mithrailik, Zurvailik, Manilik ve Mazdekilik gibi çeşitli fırka ve mezheplerin ortak adı. Mecusiler, ateşe tapan, nur ile karanlığı iki hayır ve şer kaynağı olarak kabul eden topluluk.

Haniflik : Hz. İbrahim’in (as) dinine inanan kişilere hanif denir. Hanifler; Allah’ın birliğine inanır, puta tapıcılığı reddeder ve Kureyş’in puta tapıcılıkla ilgili yanlış gelenek ve inanışlarına karşı çıkarlardı.

Skolastik : inanç ve bilgiyi kilise ile özellikle Aristo’nun bilimsel sistemini uyumlu biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.

Putperest : Puta tapan.

Bedevi : Arabistan’da göçebe yaşayanlara verilen ad.

Aforoz : bir Hıristiyanı dinden çıkarma ve toplum dışına itme,

Enterdi: kralıyla birlikte bir ülkenin tamamının cezalandırılması,

Endülüjans: Hıristiyanların günahlarından kurtulmaları için, papalar tarafından satışa konulan af kağıdı,

Halife : Hz Muhammed (SAV)’den sonra O’nun vekili olarak, Müslümanların lideri olan kişilere verilen isimdir.

Zımmi: İslam Devleti içinde yaşayan Müslüman olmayan halktır. İslam Devleti’nin kendilerine sağladığı koruma karşılığında devlete vergi ödüyorlardı.

Mevâli: Müslümanlığı kabul etmiş Arap olmayan Müslümanlara azatlı köle manasındaki bu isim verildi. Bunlar Müslüman Arapların üstün tutulmasından rahatsızlık duyuyorlardı. Şu durum, toplumda birlik ve beraberliğin bozulmasında önemli rol oynamiştır.

Tavaif-i Mülük: Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abbasi devleti topraklarında ortaya çıkan küçük devletçikler.

Divan-ı İnşa: Devletin yazı işlerini yürütmüştür.

Divan-ı Mezalim: Adalet işlerine bakmıştır.

Divanü’l Ceyş: Askerlik işleriyle ilgilenmiştir.

Divan-ı Beytü’l Mal: Devletin, gelir ve giderleri ile ilgilenmiştir.

Zekat ve Sadaka: Zengin Müslümanların mallarının 1/40 ını yoksullara dağıtmasıdır.

Öşür: Müslüman çiftçilerden alınan 1/10 oranındaki Ürün vergisidir.

Haraç: Gayri Müslimlerden ( Müslüman Olmayanlar ) alınan arazi vergisidir.

Cizye (Sağlık-Kafa- Kelle vergisi) : Gayri Müslimlerden askerlik bedeli olarak alınan vergidir. Kadınlardan, çocuklardan,yaşlılardan,hastalardan alınmazdı.

Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara müfessir denir. En ünlü müfessirler; Taberi, Zemahşeri, İbn-i Mesud’tur.

Hadis: Hz. Muhammed(sav)’in Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere hadis denilir. Bu konularla ilgili bilime de hadis bilimi adı verilir. Hadis, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam dininin ikinci ana kaynağıdır. Hadis bilimiyle uğraşanlara muhaddis denir. En ünlü muhaddisler Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mâce ve Nesai’dir.

Fıkıh: İslam hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara fakih, fakihlerin verdikleri kararlara fetva denilmiştir. En ünlü fakihler Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel’dir

Kelâm: Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir.İmam Maturidi , İmam Eş’ari’dir.

Tasavvuf: Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinen ilim dalıdır. En önemli mutasavvıflardan biri de Muhyiddin İbni Arabi’dir.
 


 

DÖRT HALİFE DÖNEMİ VE SONRASI EŞLEŞTİRME


* İslamın 1. halifesi HZ. EBUBEKİR

* Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması. HZ. EBUBEKİR

* Ridde olaylarının yaşanması HZ. EBUBEKİR

* Kur’an’ın Kitap Haline Getirilmesi : HZ. EBUBEKİR

* İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye,Filistin ve Irak’ta yayılması HZ. EBUBEKİR İslamın 2. halifesi HZ. ÖMER

* Fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrılarak büyük iller oluşturulmuş, bu illere valiler tayin edilmiştir.HZ. ÖMER

* Mali ve askeri amaçlı ilk Divan teşkilatının kurulması. HZ. ÖMER

* Devlet hazinesi (Beytülmal) kurulması. HZ. ÖMER

* Adli teşkilat kurularak yönetim birimlerine kadılar gönderilmesi. HZ. ÖMER İlk ordu teşkilatı kurulması. HZ. ÖMER

* Sınırlarda ordugahlar kurularak savunma ve fetih hareketleri kolaylaştırılması. HZ. ÖMER Fethedilen bölgelerde yeni şehirler kurularak buralara Müslümanlar yerleştirilmesi HZ. ÖMER

* İkta sistemi uygulanmaya başlanması HZ. ÖMER

* Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konulması HZ. ÖMER Askeri posta teşkilatı kurulması HZ. ÖMER İran’ın fethi tamamlanması HZ. OSMAN

* Müslümanlar Türklerlerin ilk defa karşılaşması. HZ. OSMAN

* Kuzey Afrika’da Libya’nın ve Tunus fethi tamamlanması HZ. OSMAN İlk Deniz Savaşları ve Akdeniz Fetihleri gerçekleşmesi HZ. OSMAN İlk İslam donanması oluşturulması HZ. OSMAN

* 655’te, Bizans’la ilk deniz savaşının ( Zatü’s Sevari Savaşı) yapılması HZ. OSMAN Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması HZ. OSMAN

* İlk kez bir halife isyan sonucu öldürülmesi HZ. OSMAN

* İslamın 3. halifesi HZ. OSMAN

* İslamın son halifesi HZ. ALİ

* Vemel vakasının yaşanması HZ. ALİ

* Katı Arap milliyetçiliğinin uygulanması EMEVİLER

* Kerbela olayının yaşanması EMEVİLER

* Kuzey Afrika’nın Fethi EMEVİLER

* İspanya’nın Fethi EMEVİLER

* Fransa ile Puvatya Savaşının yapılması EMEVİLER

* Talas savaşı ABBASİLER
 


 

BOŞLUK DOLDURMA


* Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa’da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi " Feodalite ( Derebeylik) " ortaya çıktı.

* Avrupa’da, gözlem ve deneyi reddeden skolastik düşüncenin etkisi ile bilim ve düşünce sınırlandırılmıştı.

* İslamiyet’in doğuşu sırasında Kuzey Afrika, Bizans’a ( doğu roma ) bağlı ve Hıristiyanlığın etkisi altında bulunmaktaydı.

* Ortodaksluk mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Patrik ‘tir.

* Doğu Roma yani Bizans İslâmiyet’in doğuşu sırasında en güçlü Hıristiyan Devleti idi

* Hindistan’da en eski din Veda Dinidir.Bu din tabiata ve tabiat varlıklarına tapınmayı esas alır.

* Arapların kökeni Sâmi ırkından gelmektedir.

* Puta Tapmanın Ve Köleliğin Yaygın Olduğu İslâm Öncesi Arap Yaşantısına “CAHİLİYE DÖNEMİ” denir.

* Hz.Muhammed (SAV), Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları"ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir.

* Hz. Muhammet 20 Nisan 571 tarihinde Mekke ’de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babası Abdullah’ı , Altı yaşında Annesini Âmine’yi kaybetmiştir. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in , sonra da amcası "Ebu Talip" in yanında yaşamını sürdürmüştür.

* Hz.Muhammed (SAV), putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz,özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır.Bundan dolayı "Muhammedü’l Emin" ( Güvenilir Muhammed ) denilmiştir.

* Kabe’nin onarımından sonra kutsal sayılan"Hacer ül Esved" in yerine konulması sırasında, Kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammed’e başvurmaları, onun saygı duyulan, sorunları çözebilecek güce sahip, uzlaştırıcı , kişilik özelliklerini gösterir.Ticaret işleriyle uğraşan, Kureyş’in saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Hatice’nin yanında çalışmaya başlamış, bir dönem sonra onunla 25 yaşıdayken evlenmiştir.

* Tek bir tanrı, ve bir yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed (SAV) , zaman zaman Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasına giderek, burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır.

* 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi 40 yaşında iken Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır.

* Hz. Muhammed (SAV), Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye dönmüş, Bizans’a karşı yeni bir sefer hazırlığında iken hastalanarak , 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşında iken hayatını kaybetmiştir.

* Vefatından bir gün sonra, vefat ettiği odaya defnedildi. Buraya “Ravza-i Mutahhara” adı verilir.

* HabeşistanMüslümanlar’ın ilk göç ettikleri yer olmuştur.

* Hz. Muhammed(SAV)’in, Müslümanlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç olayına "Hicret" denilir.

* Mekke’den Medineye göç edenlere "Muhacir" , Medine’de onları karşılayıp yardım edenlere " Ensar " denilir.

* Mute Savaşı Müslümanların Bizans’la yaptıkları ilk savaştır.

* İlk Dört Halife Müslümanlar arasında seçimle belirlenmiş, bu yüzden İlk Dört Halife’nin Müslümanlara lider olduğu döneme Cumhuriyet Devri” denilmiştir

* Emeviler Döneminde Halifelik saltanata dönüşmüştür.

* Türkler, Talas savaşından sonra guruplar halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.


Admin

Taglar: İslamiyetinDoğuşuİlkİslamDevletleriDeğerlendirmeSoruları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Oğuz: Boylar, kabileler demektir. Oğuz Kağan Destanı’ndaki Oğuz Han’ın Asya Hun hükümdarı Mete Han olduğu kabul edilmektedir.

Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin