Mezheplerin Doğuşunda Etkili Olan Hususlar


İnsan unsuru:
Mesela İslam’ın ilk dönemlerinde yeni Müslüman olanlar dini kendi donanımlarıyla, psikolojik yapıları ve tecrübeleriyle algılar. Sosyal ve psikolojik arka planı önemlidir (dini algılamada)

Toplumsal yapı:
Toplumun değerler bütünü, toplumun genel fikre ve hayat tarzına etkisi

Siyasî unsur:
Savaşlar, karmaşalar, Hz. Peygamber hayattayken Müslümanlar arasında kargaşa çıkıyor, vahiy kapısının kapanmasıyla siyasî ortamlar zuhur eder. İlk tartışma konusu Halife kim olacak (Sa’d b. Ubade)

Eski kültür ve Medeniyetler:
Eski ve köklü birikim

Dinî metinler (Kuran ve Sünnet):
Ehl-i sünnetin kabul ettiğini, bazı gruplar müteşabih kabul eder. Muhkem-müteşabih ayetler mezheplerin teşekküllerinde önemli konum ihtiva eder

* Sakîfet-ü Beni Saide toplantısında Sa’d b. Ubade seçilmek üzereyken Hz. Ebu Bekirle Hz. Ömer oraya gidiyor ve “Araplar kureyş harici başka bir kabileye itaat etmezler” der. Hz. Ali’nin ordusunun Sıffin’de ihtilafa düşmesi ve Hz. Ali’den ayrılmalarının sebebi. Muaviye Hz. Ömer’den beri Şam valisi idi. Dolayısıyla sağlam ordusu var, Hz. Ali’nin ordusu ise sağdan soldan bir araya gelmiş, her kafadan bir ses çıkıyor. 12.000 kişi ayrılıyor, sonra yine 6.000 kişi daha ayrılıyor

Admin

Taglar: MezheplerinDoğuşundaEtkiliOlanHususlar

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)

İslam Mezhepler Tarihi Özet

Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi

Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur. İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

Şia (Şii) 12 İmam

Hz. Ali (600-661), Hasan b. Ali b. Ebi Talib (624-680), Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (626-680), Zeynel Abidin (Ali b. Hüseyin) (658-712), Muhammed Bakır (677-732)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin