Türklerde Devlet Teşkilatı Klasik Sorular


Soru 1: Türklerde Devleti Oluşturan Unsurları yazarak kısaca açıklayınız.

Cevap 1:
a- Bağımsızlık(Oksızlık): Türklerin sahip olduğu atlı göçebe yaşam tarzı, onların özgürlüklerine düşkün olmalarını ve bağımsızlığın milli bir karakter olmasını sağlamıştır.

b- Halk(Millet): Türklerde halk sınıflara ayrılmamıştır.Kişilerin ekonomik ve sosyal hakları bulunmaktaydı.”Halk Devlet İçin Değil; Devlet Halk İçindir.” Anlayışı hakimdir.

c-Ülke(Vatan-Toprak): Türkler özgür olarak yaşadıkları ve egemenlik haklarını tam olarak kullandıkları topraklara yurt, ülke, uluş adını vermişlerdir.

d- Teşkilatlanma: Türkler teşkilatlanma, devlet kurma becerileri yüksek bir millettir.Tarih boyunca hiçbir zaman devletsiz kalmamışlardır. Devleti oluşturan boylar, güçlü bir siyasi birlik sağlayarak devleti yaşatmışlardır.


Soru 2: Türk-İslam Ordusunun genel özeliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.

Cevap 2:
a- İlk Türk devletlerinde onlu askeri sistem uygulanmamıştır.

b- Ordunun aslı yine Türklerden oluşmasına rağmen Türk İslam devletlerinde başka unsurlarda orduya alınmaya başlamıştır. c-Atlı birliklerin yanı sıra yayalarda kullanılmaya başlanmıştır.

d- Ok yay kılıç önemli silahlardır.

e- Hükümdarlar ordu komutanıdır.

f- Turan taktiği uygulanmıştır.

g- Orduya GULAM SİSTEMİ ile asker yetiştirilirdi.

h- İlk kez Hz. Ömer Döneminde kullanılan askerî ikta ( ikta sistemi) Büyük Selçuklular tarafından geliştirilip Türk ordusunda uygulanmıştır.


Soru 3: Gulam sistemi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap 3:
Gulam askerleri, çoğunluğu Türklerden olmak üzere, satın alma yoluyla savaşlarda esir edilenlerle küçük yaşlarda toplanan çocukların gulamhane adı verilen asker yetiştirme merkezlerinde yetiştirilmesi ile oluşturuldu.


Soru 4: Ikta sistemi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap 4:
Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askerî ve sivil devlet görevlilerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir. Görevliler elde ettikleri gelirlerden maaşlarını aldıktan sonra kalan bölümü ile atlı asker beslerlerdi. “Sipahiyan” adı verilen bu askerler savaş zamanında orduya katılırlardı.Soru 5: Osmanlı devlet anlayışını oluşturan esasları yazarak kısaca açıklayınız.

Cevap 5:
Osmanlı devlet anlayışı 3 esas üzerine kurulmuştur. Bunlar ;
a.  Devlet-i Ebed Müddet (Devletin sonsuza kadar yaşatılması)
b. Nizam-ı Alem(Dünya düzeninin sağlanması adalet ve barışın sağlanması)
c. Kanun-ı Kadim (Kamu hukuk kurallarının üstünlüğü , büyük kanunlar) dir.Soru 6: Osmanlı veraset sisteminde ( tahta çıkma usulü )yaşanan değişimleri kısaca yazınız.

Cevap 6:
Tahta çıkarken belli bir kural olmadığı için taht kavgaları yaşanmıştır. Bunu önlemek için Osmanlı Hükümdarları Veraset sistemine bazı yenilikler getirmişlerdir. Bunlar
1- I. Murat ‘‘Ülke hanedanın ortak malıdır’’ anlayışının yerine ‘‘Ülke padişahın oğullarının malıdır’’ anlayışını getirdi.
2- Fatih Kardeş Katli ilkesini getirdi.
3- I. Ahmet Kardeş Katli ilkesini kaldırarak Ekber ve Erşet(yaşı en büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi) getirdi.Soru 7: Divan-ı Humayu’nu oluşturan sınıfları yazarak; bu sınıfların görevleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap 7:
Divan-ı Humayun İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye sınıflarından oluşmaktadır.

Seyfiye: Yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenen sınıftır. Vezir-i Azam ,Vezirler, Yeniçeri Ağası , kaptan-ı Derya gibi asker
kökenli divan üyeleri bu sınıfa mensuptur.

İlmiye: Yargı ,İfta(Fetva verme) ve Eğitim işleri ile ilgilenen sınıftır..Kazasker Şeyhülislam gibi medrese kökenli divan üyeleri bu sınıfa mensuptur.

Kalemiye: Devletin mali ve yazışma işerlini yürütürdü.Defterdar ve Nişancı gibi memur kökenli divan üyeleri
bu sınıfa mensuptur.Soru 8: Sened-i İttifak hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap 8:
1808 de II. Mahmut döneminde Vezir-i azam Alemdar Mustafa paşa nın katkıları ile Anadolu ve Rumeli ayanları ile Padişah II. Mahmut un imzaladığı bir anlaşma olup bu anlaşma ile Osmanlı da padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.Soru 9: Tanzimat Fermanı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap 9:
1839 da Abdülmecit in hükümdarlığı döneminde sadrazam Mustafa reşit Paşa nın katkıları ile ilan edilen bir fermandır. Gülhane Parkına okunup ilan edildiği için Gülhane Hatt-ı Hümayun da denir. Bu fermanla Osmanlı halkına bazı haklar verilmiştir. Tüm Osmanlı tebaası(Halk) eşit sayılmıştır. Tanzimat fermanı ile Osmanlı hızlı bir batılılaşma sürecine girmiş ve bu dönemde yapılan ıslahatlara Tanzimat ıslahatları denir.Soru 10: Islahat Fermanı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap 10:
1856 da Kırım savaşı sonrası Batılı ülkelerin Azınlıkları bahane ederek içişlerimize karışmalarını engellemek için Abdülmecit in hükümdarlığı döneminde yayımlanan bir fermandır. Bu fermanla azınlıklar geniş haklara kavuşmuştur.Soru 11: 1. Meşrutiyetin ilanı ile ilgili olan aşağıdaki metinde eksik bırakılan bölümleri doldurunuz.

Cevap 11:
Osmanlı devletinde 1876 da II. Abdülhamit in hükümdarlığı döneminde Mithat paşa nın çalışması ile I. Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte Kanun-ı Esasi (ilk Anayasamız) ilan edildi ve 1877 de seçimler yapılarak Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan adında 2 meclis açıldı. Bu Meclisler Şuray-ı Devlet tarafından hazırlanan kanunları görüşür ve padişahın onayı ile kanunlar yürürlüğe girerdi. Hükümeti ve Bakanları da bu iki meclis seçer, padişahın onayı ile de hükümet kurulurdu.
1877–78 Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle II. Abdülhamit Anayasanın kendisine verdiği yetki ile 1878 de meşrutiyete son verdi ,meclisleri kapattı. Meşrutiyet isteyen Osmanlı aydınları Genç Osmanlılar (Jön Türkler) adı Verilen bir örgüt kurarak II. Abdülhamit e karşı muhalefete geçtiler. Bu Örgüt zamanla İttihat ve Terakki Partisi adını aldı. 1908 yılına kadar II. Abdülhamit ülkeyi saltanatla yönetti. Ancak İttihat ve Terakkinin başlattığı muhalefet zamanla isyana dönüştü. Niyazi Bey ve arkadaşları meşrutiyet isteyerek ayaklandı ve 1908 de II. Abdülhamit anayasayı tekrar yürürlüğe koydu. Meclisler tekrar açıldı. 1908
de İttihat ve Terakki partisi yapılan seçimleri kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti. Ancak II. Abdülhamit 1909 da tarihimizde
31 Marta olayı denilen bir isyan hareketiyle tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat Padişah yapıldı.


Admin

Taglar: TürklerdeDevletTeşkilatıKlasikSorular

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin