İlk Mezhep - Haricilik


* İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan);

* “Şurat” nefsini Allah’a satanlar adını verirler kendilerine

* Hariciler olumsuz kullanılan kavramları rehabilite ediyorlar “Batıl, küfür ve şirkle dolu toplumun arasından ayrılanlar”

* Haricilere şu isimler de ayrıca verilir:

Muhakkime:
Tahkime karşı gelenler

Muhakkime-i Ula:
İlk karşı çıkanlar

Haruriyye:
Ayrıldıktan sonra Harure’ye geri çekiliyorlar

Râsibiyye:
Abdulvehhab b. Râsibiyye

Vehbiyye:
Abdulvehhab b. Rasibiyye

Mârika:
Okun yaydan çıkması- dinden çıkanlar (olumusuz anlamda muhaliflerce kullanılır)

Nafi b. Ezrak ile Ehvas adlı menzile çekiliyor. Orada Hariciliğin yeni bir kolu oluşuyor. Basrada olan Haricilere oradan ayrılmalarını söylüyor, onların orada kalmalarını istemiyor. Orda kalmaktansa onlarla bir araya gelip kendi toplumunu kurmak ister. Ancak Basra’da kalanlara kafir der ve onlardan ayrılır.

Necde b. Amir:
“ Basra’daki arkadaşlarımız yanımıza gelmiyor diye onları tekfir edemeyiz” der ve Nafi’nin görüşünden ayrı görüş ortaya koyar ve kendi cemaatini toplar. Basra ekibini “KA’DE EHLİ” olarak isimlendirir

Abdudllah b. İbad:
“Burası (Basra) Daru’l islam değil, ama daru’t-tevhid’dir, dolayısıyla tekfir edilemez.”

Abdullah b. Saffar:
Abdullah b. Şbad’a cevap verir ve eleştirir “Sende bunları neredeyse mü’min yaptın”… der

* Hariciler Yezid’e karşı mücadelede Abdullah b. Zübeyr b. Avvam’la ittifak ediyorlar “düşmanımın düşmanı dostumdur” ilkesinden yola çıkarak. Ancak Yezid ölünce yine Abdullah b. Zübeyr b. Avvam’dan ayrılıyorlar

* Râfi b. Erzak= müteşeddid Haricidir. Basra ehline kendi görüşüne uymalarını söylemek üzere mektup gönderiyor. Uymayanları ise tekfir eder

Admin

Taglar: İlkMezhepHaricilik

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İmamiyye ve Ortaya Çıkışı

İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye

İslam Mezhepler Tarihi Özet

Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi

Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur. İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

Mezheplerin Doğuşunda Etkili Olan Hususlar

Mesela İslam’ın ilk dönemlerinde yeni Müslüman olanlar dini kendi donanımlarıyla, psikolojik yapıları ve tecrübeleriyle algılar. Sosyal ve psikolojik arka planı önemlidir (dini algılamada)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin