İslam Mezhepler Tarihi Özet


1. Geçmişte teşekkül eden mezhepler (kronolojik)…Harici, Mürcie, Mu’tezile, Şia, Ehl-i Sünnet)

2. Günümüzdeki dinî akımlar. Şimdiki cemaatler istikbalin mezhepleridir

3. Fıkhî mezhepler bu kategoriye girmez, İslam Mezhepler Tarihi konusu değildir.

4. Mezheplerin ilahî olmadığı, insanlardan yola çıkarak meydana gelen düşünce ve oluşumları ifade eden bir ibare. Yani mezheplerin kesinliği yokluğu (mutlaklık), hata ihtimali vardır, benimsememe durumda tekfir söz konusu olamaz. Bir mezhep kendisinin yegane ve mutlak doğru yol olarak tanımlarsa, her zaman ve mekan için mutlaklık ifade etmiş olur, bu ise düşünülemez, zira beşeri olan mutlak manada hakikat olduğunu ileri süremez. Beşer şaşa. Ancak ve ancak DİN böyle bir şeyi iddia edebilir. İlahî kaynaklı olan bir şey. Bu yüzden Mezhep≠Din

5. Hiçbir mezhep/ekol birden, hiçbir şey olmadan doğmaz. Muhakkak belirli bir süreçten geçmiştir. Bir nüve iken teşekkül eder.

İslam Mezhepler Tarihi belli başlı kavramları:

Fırka:

Fırka-i Naciye:
73 hadisini temel alırlar ve kendilerinin kurtuluşa erecek olan tek fırka olarak görürler

Mezhep:
Gidilen yol, benimsenen yol. Din anlayışı sonucunda oluşan gruplaşma faaliyeti

Makale:
Görüş, düşünce hakkında bir risale yazıyor. Ana bünyeden ayrılan grupların neden ayrıldıklarını ifade eden orta hacimli eserler. Örnek: Hasan bin Muhammed el Hanefiyye İRCA adlı bir eser yazmıştır

Ashabu’l Makalât:
Bu makaleleri inceleyenlere verilen isim. Yani Mezhepler tarihçileri

Mille-Milel:
Mükellefin doğru veya yanlış inandığı bütün inançlar bütünü (ilahî dinler)

Nihle-Nihal:
Nebisi ve kitabı olan dine inanma

73 Fırka Hadisi:
Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mezhepler eğer sırf dini daha iyi açıklamak için var iseler ve öyle algılanıyorsa, mutlaklık iddia etmiyor ise, o zaman fayfdalı olabilir, ancak DİN gibi mutlaklık ifade ediyorsa, bu muhakkak tepkilere ve karşı görüşlü olanların zuhur etmesine sebep olur. Kısır döngü gibi sürekli farklı fırkalar zuhur. Nitekim tarih’de de böyle olmuştır. Haricilik kendisinden olmayanı tekfir etmiş, bu zihniyete karşı Mürciilik ortaya çıkmış, sonra Mu’tezile, sonra Şia vs vs…
ÜMMETİN YOLU…. Fırkaların zuhur.

6. Mezhep mensuplarının yazdıkları eserleri inceler

7. En olumsuz fırka/mezhebin bile İslam düşüncesine bir katkısı vardır

8. Mezhep mensuplarının benimsediği, bazen de kendilerinin yazdığı en erken eserler

9. Hiçbir görüş zaman ve mekandan ayrı düşünğlemez. Kur’anı anlamak için dahi sebeb-i nüzül olmazsa olmazlardandır

10. Tekfir etme, dışlama (Hariclerin ameli imana dahil edip buna göre yargılamaları

11. İslam Mezhepler Tarihi normatif değil descriptifdir, tarafsız davranır. Kelam ilminin savunma amacı vardır, İslam Mezhepler Tarihi ise böyle bir emeli yoktur

Admin

Taglar: İslamMezheplerTarihiÖzet

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)

Şia (Şii) 12 İmam

Hz. Ali (600-661), Hasan b. Ali b. Ebi Talib (624-680), Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (626-680), Zeynel Abidin (Ali b. Hüseyin) (658-712), Muhammed Bakır (677-732)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin