İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
• Tarihin karanlık dönemlerinden İslamiyet’in kabul edildiği 8.-10. yüzyıla kadar sürer.

SÖZLÜ EDEBİYAT

* Ozan, baksı, kam denen kişilerce, kopuz adı verilen müzik aleti eşliğinde şiir söylenirdi.

* Ölçü, hece ölçüsüdür. 7’li, 8’li,11’li kalıpları kullanılmıştır.

* Nazım birimi dörtlüktür.

* Sığır, şölen,yuğ törenleri

* Saf bir Türkçe kullanılmıştır.

* Yarım uyak ve redif kullanılmıştır.

* Doğa, aşk, kahramanlık, yiğitlik, ölüm konuları işlenmiştir.Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri

Koşuk: Sığır denilen sürek avları sırasında ve şölen denilen ziyafetlerde söylenen şiirlerdir.

* Dörtlüklerle söylenmiştir.
* Hece ölçüsü kullanılmıştır.
* Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
* Kafiye düzeni “aaab,cccb,dddb” şekildedir
* Yiğitlik, aşk, tabiat, hasret,doğa güzelliği,savaş konuları işlenmiştir.
* Halk edebiyatındaki “koşma”nın karşılığıdır.

Sagu: ”Yuğ” denilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin iyiliklerini ve ölümünde duyulan acıyı anlatır.

* Kafiye düzeni koşukla aynıdır.
* Halk edebiyatında karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı mersiyedir.
* Sav: Atasözleridir.

Destanlar: Toplumu derinden etkileyen; göç, deprem , savaş, kıtlık gibi olayların etkisiyle söylenmiş, halk arasında kendiliğinden oluşan uzun manzum hikayelerdir.

* Bir milletin ortak hayat görüşünü yansıtır.
* Olağanüstü özellikler taşır.
* Milli dil ve nazım şekilleriyle söylenmiştir
* Destan kahramanları toplum içinde tanınmış kişilerdir.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

Altay Destanları

Yaratılış Destanı
Türklerin Altay-Yakut zamanında oluşan bir destandır.
İlk Türk destanlarındandır.
Tanrı Kayra Han’ın dünyayı, insanı yaratması anlatılır.

Saka Dönemi Destanları

Alp Er Tunga Destanı
Alp Er Tunga, M.Ö. VII. Yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarıdır. İran’la uzun süren savaşlar yapmıştır. Destan bu hükümdarın kahramanlıklarını anlatır. Alp Er Tunga’nın İran destanındaki adı Afrasyab’dır.

Şu Destanı
Şu ismindeki Saka hükümdarı döneminde olan olayları anlatır.Türklerin Makedonyalı İskender’le mücadeleleri konu edilmiştir.Hun-Oğuz Destanları

Oğuz Kağan Destanı
M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete’nin hayatı etrafında şekillenmiştir.

Attila Destanı
V. yüzyılda Avrupa topraklarında devlet kuran Batı Hunlarının hükümdarı Attila’nın fetihlerini anlatır.

Göktürk Destanları

Bozkurt Destanı
Destanda yok olma felaketine uğrayan Göktürklerin yeniden dirilip çoğalmasında ve tarih sahnesine çıkmasında bir bozkurtun, anne kurt olarak etkili olması anlatılmaktadır.

Ergenekon Destanı
Düşman saldırısında yok edilen Türklerden kurtulan iki kişinin ailesiyle birlikte Ergenekon adı verilen yere yerleşmesi, orada çoğalmaları ve daha sonra buradan çıkıp yutlarına dönmeleri anlatılır.
 Uygur Destanları

Türeyiş Destanı
Hun beylerinden birinin, iki kızını Tanrı olduğuna inandıkları bir kurtla evlendirmesi ve bu evlenmeden çoğalmalarını anlatır.

Göç Destanı
Destanda, Uygurların kutsal saydıkları bir taşı Çinlilere vermesinin ardından yaşanan göç anlatılmaktadır.


YAZILI EDEBİYAT

Göktürk (Orhun) Yazıtları
* 6. ve 8. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş olan Göktürkler zamanından kalmıştır.

* Türk dilinin gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlayan ilk metinlerdir.

* Söylev dili ile yazılmıştır.

* Türklerin o dönemdeki yaşam biçimlerini ortaya koyar.

* Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.

* Türklerin kullandığı ilk alfabe olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

* Tonyukuk Yazıtı:

* 720-725 yılları arasında dikilmiştir.

* Bilge Tonyukuk, Göktürklerde vezirlik yapmış bir kişidir.

* Yazıtı diktiren ve yazıları yazdıran Tonyukuk’tur.

* Türklerin Çin tutsaklığından kurtuluşu,Göktürklerin savaşlardaki mücadeleleri anlatılır.

* Tonyukuk, anı türünün ilk temsilcisi ve ilk Türk tarihçisi sayılır.

* Dili sade bir Türkçedir ve halk diliyle yazılmıştır.

* Atasözleri ve deyimleri kullanmıştır.

Kül Tigin Yazıtı
* Göktürk hakanı olan Bilge kağan,kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine 732’de bu anıtı diktirmiştir.

* Göktürklerin Çin esaretinden kurtuluşu, güçlü dönemleri, Kül Tigin’in kahramanlıkları anlatılmıştır.

* Bilge Kağan’ın ağzından anlatılmış, Yolluğ Tigin tarafından yazıya geçirilmiştir.

Bilge Kağan Yazıtı
* Göktürk hakanı olan Bilge Kağan’ın ölümünden sonra 735’te, oğlu Tenri Kağan tarafından dikilmiştir.

* Yazan Yolluğ Tigin’dir.

Uygur Dönemi Eserleri
* Maniheizm ve Budizm ile ilgili eserlerdir.

*On dört harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır.

*Bu dönemde “kökünç” denilen bir tür tiyatro eseri de vardır.

*Altun Yaruk: Çinceden çevrilmiştir. Budizmin felsefesini, Buda menkıbelerini anlatır.

*Sekiz Yükmek: Çinceden çevrilmiştir. Dini-ahlaki inanışlar yer alır. Kısa cümleler ve içten bir anlatım vardır.


Admin

Taglar: İslamiyetÖncesiTürkEdebiyatı

Edebiyat Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri; Mani, Düz ManiKesik Mani (Cinaslı Mani), Yedekli Mani (Artık mani), Türkü, Ninni, Ağıt

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri; Koşma, Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt, Koşma, Musammat Koşma, Yedekli Koşma, Ayaklı Koşma, Zincirbent Ayaklı Koşma, Koşma-Şarkı, Tecnis Koşma, Destan, Semai, Varsağı

Âşık Edebiyatı Temsilcileri

Âşık Edebiyatı Temsilcileri; Köroğlu, Öksüz Dede (Öksüz Âşık), Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Kâtibî, Kuloğlu, Gevherî, Dertlî, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Everekli Seyranî, Âşık Şenlik, Ruhs

Şiir Bilgisi

Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. En küçük nazım birimi dizedir. İki dizelik nazım birimine beyit, dört dizeden oluşana dörtlük; üç, beş, yedi ve daha fazladan oluşanlara bent adı verilir.

Şiir Türleri

Şiir Türleri; Lirik Şiir, Epik Şiir, Didaktik Şiir, Satirik Şiir, Dramatik Şiir

Şiirde Ölçü (Vezin)

Şiirde Ölçü (Vezin); Hece ölçüsü, Aruz ölçüsü, Serbest ölçü. Mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanır. Hece ölçüsünde şiirdeki diğer dizeler ilk dizedeki hece sayısına eşit olmak zorundadır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin