İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı


İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı
Kutadgu Bilig
* 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

* “Mutluluk Veren Bilgi” anlamındadır.

* Hakaniye lehçesi ile yazılmış didaktik bir eserdir.

* İslamiyet etkisindeki ilk yazılı üründür.

* Aruz ölçüsüyle, mesnevi biçiminde yazılmıştır.

* İnsanlara mutluluğu elde edebileceği doğru yolu göstermek ve hükümdara siyasi öğütlerde bulunmak için yazılmıştır.

* Devlet yönetimi hakkında düşünce ve öğütler içerdiği için bir siyasetname özelliği taşır.

* Alegorik bir eserdir.


Divan ü Lügat-it Türk
* 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

* Eser Araplara Türkçeyi öğretmek için kaleme alınmıştır.

* Türkçe-Arapça bir sözlük olarak düzenlenmiştir.

* Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

* Eserde Türk milleti, Türk boyları, Türkçe, Türk folkloru, Türklerin yaşayış tarzı gibi birçok bilgiye yer verilmiştir.

* Eser aynı zamanda İslamiyet öncesi sav,sagu,koşuk,destan örnekleri de içerir.


Atabetü’l Hakayık
* 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

* “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.

* Hakaniye lehçesi ile yazılmış olan eserde Arapça ve Farsça kelimeler de sıkça kullanılmıştır.

* Eserde ilmin önemi, alçakgönüllülük, nefis terbiyesi, cömertlik, kibir gibi konular üzerinde durulmuştur.

* Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.


Divan-ı Hikmet
* Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır.

* Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği dini-tasavvufi şiirlerini topladığı eseridir.

* Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.

* Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsü ile yazılmıştır.

* İslamiyet’in esasları, tasavvuf, güzel ahlak, kıyamet halleri gibi konular işlenmiş; peygamberlerin mucizeleri, evliyaların menkıbeleri anlatılmıştır.

* Lirik ve didaktik özellikler taşıyan şiirlerde yalın bir dil ve canlı bir üslup kullanılmıştır.


Dede Korkut Hikâyeleri
* Destan geleneğinden halk hikâyelerine geçişin en önemli örneğidir.

* 12 hikâyeden oluşur, hikâyeler birbirinden bağımsızdır.

* Bu hikâyelerde Oğuz Türklerinin yaptığı savaşlar, Oğuz boyları arasındaki anlaşmazlıklar, iç ve dış savaşlar destansı bir üslupla anlatılmıştır.

* Yalın bir Türkçe ile yazılmıştır.

* Dede Korkut her hikâyede ortaya çıkar, sorunları giderir, çocuklara isim koyar, dua ederek hikâyeyi bitirir.

* Müslüman Oğuzların İslamiyet’e geçiş süreci, kadına verdikleri değer, Orta Asya’daki Türklerin yaşayışı hakkında bilgiler vermesi bakımından önemlidir.

Admin

Taglar: İslamEtkisindekiTürkEdebiyatı

Edebiyat Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri; Mani, Düz ManiKesik Mani (Cinaslı Mani), Yedekli Mani (Artık mani), Türkü, Ninni, Ağıt

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri; Koşma, Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt, Koşma, Musammat Koşma, Yedekli Koşma, Ayaklı Koşma, Zincirbent Ayaklı Koşma, Koşma-Şarkı, Tecnis Koşma, Destan, Semai, Varsağı

Âşık Edebiyatı Temsilcileri

Âşık Edebiyatı Temsilcileri; Köroğlu, Öksüz Dede (Öksüz Âşık), Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Kâtibî, Kuloğlu, Gevherî, Dertlî, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Everekli Seyranî, Âşık Şenlik, Ruhs

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Destanları; Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Saka Dönemi Destanları, Alp Er Tunga Destanı, Hun-Oğuz Destanları, Oğuz Kağan Destanı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı; Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat, destanlar. Koşuk, Sagu, Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı

Şiir Bilgisi

Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. En küçük nazım birimi dizedir. İki dizelik nazım birimine beyit, dört dizeden oluşana dörtlük; üç, beş, yedi ve daha fazladan oluşanlara bent adı verilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin