Türk ve İslam Bilginleri


İslam dünyasında, dini ilimler ve fen bilimleri birbirinden ayrı düşünülmeyip tam aksine birbirini tamamlayan bilimler olarak kabul edilmiştir. Sadece öğrenmede ve araştırmada kolaylık sağlamak amacıyla bilimler, kendi arasında İslami, sosyal ve fen bilimleri şeklinde gruplandırılmıştır:


İslami Bilimler

Kur’an-ı Kerim’in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Bu bilimler şunlardır:

Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara müfessir denir. En ünlü müfessirler; Taberi, Zemahşeri, İbn-i Mesud’tur.

Hadis: Hz. Muhammed(sav)’in Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere hadis denilir. Bu konularla ilgili bilime de hadis bilimi adı verilir. Hadis, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam dininin ikinci ana kaynağıdır. Hadis bilimiyle uğraşanlara muhaddis denir. En ünlü muhaddisler Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mâce ve Nesai’dir.

Fıkıh: İslam hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara fakih, fakihlerin verdikleri kararlara fetva denilmiştir. En ünlü fakihler Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel’dir

Kelâm: Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir.İmam Maturidi , İmam Eş’ari’dir.

Tasavvuf: Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinen ilim dalıdır. En önemli mutasavvıflardan biri de Muhyiddin İbni Arabi’dir.


Sosyal ve Fen Bilimleri

Müslümanlar İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya’yı fethettiklerinde astronomi, tıp, matematik, felsefe gibi bilimlerle karşılaştılar. Müslümanlar bu bilim dallarını Arapçaya yapılan tercümeler vasıtasıyla tanıdılar. Özellikle Abbasiler Dönemi’nde bilimsel çalışmalarda önemli ilerlemeler görüldü.

Tarih: İslam tarihçileri, İslam tarihinin yanı sıra dünya tarihi ile ilgili eserler de verdiler. En ünlü tarihçiler; Taberi, İbnü’l Esir, Mesudi’ ir.

Coğrafya: İslam ülkelerinin sınırları genişledikçe bu ülkeleri gezen seyyahlar ve bilim insanlarının sayısı arttı. Bu seyyah ve bilim adamları gezip gördükleri yerler hakkında kitaplar yazdılar. Bunlar arasında coğrafya alanında eser veren Mesudi, İbn-i Fadlan ve İdrisi en ünlü isimlerdir.

Astronomi: İslam dünyasında astronomiyle ilk olarak Fezâri ilgilendi. Usturlap adı verilen bir aletle yıldızların hareketlerini izleyerek, Güneş ve Ay tutulmalarının zamanını tahmin etti. Gece ve gündüzün kısalıp uzamasını gösteren
cetveller hazırladı. El Harizmi ise astronomi cetvelleri hazırlayarak yıldızların hareketlerini izledi. Yine bu dönemde astronomi ile ilgili çalışmaların yapıldığı rasathaneler kuruldu.

Felsefe: İslam dünyasında felsefe bilimi, ilk Çağ Yunan eserlerinin incelenmesiyle başladı. Eski Yunan filozoflarının görüşleri temel alınarak yeni görüşler ortaya konuldu. Buna bağlı olarak İslam felsefesi geliştirildi. En ünlü islam felsefecileri; Kindi, Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd’dür. Farabi’ye ikinci öğretmen anlamında “Muallim-i Sani” denilmiştir. (Birincisi Aristo kabul edilir.)

Kimya: İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı Câbir’dir. Kendisi ilk hassas teraziyi kullanmış, çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışmıştır. Kumaş ve deri boyama yöntemlerini geliştirmiştir.

Fizik: Bugünkü fiziğin ışık bilimi sahasında, temel olarak ne görülüyorsa ilk kez ortaya koyan, İslam dünyasının ünlü fizik alimi İbnü’l-Heysem, 960-1039 yılları arasında yaşamıştır.

Matematik: Araplar, Hint rakamlarını alarak matematikte kullandılar. Bu dönemde cebir ve logaritma ile ilgili birçok kural oluşturuldu. Trigonometri ve geometri alanlarında da birçok eser verildi. Bu eserlerden Harizmi’nin Hisabe’l-Cebr adlı eseri, Avrupa dillerine çevrildi ve Avrupa’daki üniversitelerde yıllarca okutuldu.

Tıp ve Eczacılık: Bu alanda en ünlü bilim adamları İbn-i Sina ve Errazi idi. İbn-i Sina’nın El Kanun Fi’t-tıp adlı eseri 500 yil süreyle Avrupa’da temel tıp kitabı olarak okutuldu, İbn-i Sina Avrupa’da Avicenna adıyla tanındı. Errazi’nin çiçek ve kızamık hastalıklarını konu edindiği eserleri de Avrupa’da okutuldu, İslam bilim adamları birçok hastalığın tedavisi için çeşitli bitkilerden ilaçlar yaptılar.

Admin

Taglar: TürkİslamBilginleri

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Oğuz: Boylar, kabileler demektir. Oğuz Kağan Destanı’ndaki Oğuz Han’ın Asya Hun hükümdarı Mete Han olduğu kabul edilmektedir.

Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin