Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri


Asya Hun (Büyük Hun) Devleti

* Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletidir. Merkezi Ötüken’dir. En Bilinen ilk Hükümdarı Teoman; en ünlü hükümdarı ise Mete Han’dır (En parlak dönem, en geniş sınırlar).

* METE HAN ilk düzenli Türk ordusunu temelini atmış ve onluk sistemi geliştirmiştir. Onluk sistem ile ordu 10-100-1000-10000... gibi onluk esasa göre ayrılmış ve her birimin başına bir komutan getirilmiştir.

* Hunlar ile Çin arasında İpek Yolu’nun (uzaydan görülebilen tek insan yapısı) hakimiyeti için mücadeleler yaşanmıştır.Çin Hun akınlarını durdurabilmek için Çin Seddi’ni oluşturmuştur.Hunları savaş yoluyla yenemeyeceğini anlayan Çin Türkleri İçten yıkma, Türk kültürünü bozma,Türkleri rahata alıştırma vb. Politikalar izlemiştir.

* Çin’in İçeriden yıkma politikası sonucunda Hun Devleti Önce ikiye ayrılmış, daha sonar da Çin hakimiyetine girerek yıkılmıştır.Çin Hakimiyetine girmek istemeyerek mücadele eden bir kısım Hunlar Kuzey Çin’de bağımsız Topluluklar (Günümüzde de bu Türk toplulukları Çin’in kuzeyinde Özerk olarak yaşamaktadırlar. Zaman zaman Çin ile Bu Türkler arasında sorunlar çıkmaktadır) halinde yaşamaya devam etmişler, bir kısım Türkler ise batıya doğru hareket ederek Kavimler Göçünü başlatmışlardır.


KAVİMLER GÖÇÜ

Çin egemenliğinde yaşamak istemeyen Kuzey Hunları BALAMİR önderliğinde Karadenizin Kuzeyinden batıya (Avrupa) doğru göç etmeye başlamışlar;.bu esnasında önlerine çıkan toplulukları batıya sürüklemişler ve bunun sonucunda Avrupa da büyük karılıklığa yol açmışlardır.Tarihte bu olaya KAVİMLER GÖÇÜ denir.


Kavimler göçünün en önemli sonuçları şunlardır:

1. Roma imparatorluğu önce ikiye bölünmüş(M.S.395) (BATI ROMA –DOĞU ROMA) daha sonra da bunlardan Batı Roma yıkılmıştır.(M.S.476)Doğu Roma ( Bizans ise 1453’e kadar varlığını sürdürmüştür.

2 .Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Yeni devletler kuruldu. **

3.İlk çağ sona ermiş Orta çağ başlamıştı. **

4. Merkezi krallıkların yıkılmasıyla feodalite (derebeylik) rejimi kuruldu. Skolastik düşünce egemen oldu.

5. Barbar kavimler Hıristiyanlığı kabul ederek hakim dil haline getirdiler.

6. Bugünkü Maceristan bölgesinde Avarupa Hun Devleti kurulmuştur.

Admin

Taglar: OrtaAsya’daKurulanİlkTürkDevletleri

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin