Aranan: Ortaya

 1. Soğan Doğrarken Niçin Gözümüz Yaşarır?

  Bir soğanı kestiğinizde bunlardan ’S1 propenylcysteine-sulphoxide’ adı verilen kısım çözülür ve gözlerimizi tahriş eden ’proponal-S oxit’ adlı kısmı ortaya çıkar. Kimya ilminin karışık kelimeleri aklımızı karıştırmadan es

 2. Silah Susturucuları Nasıl Çalışır?

  Kurşunu silahtan atabilmek için, kurşunun arkasındaki barut ateşlenir. Ateşlenen barut çok yüksek basınçlı ve hacimli bir sıcak gaz ortaya çıkarır. Bu gazın basıncı kurşunu namluya doğru iter. Kurşun mermiden çıktığında, bir şi

 3. Barkod Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  İlk altı rakam eşyanın tanım numarası olup, üreticiler yıllık bir ücret karşılığında, bu kodları veren uluslararası bir konseyden kendi ürünlerine tahsis ettirebilirler. İkinci gruptaki ilk beş rakam malzeme numarasıdır.

 4. Uygurlar (744-840)

  Devletin son dönemlerinde ortaya çıkan kıtlık,açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle devlet dağılmış; Çin sınırlarında farklı adlarla (Kansu Uygur Develeti, Turfan Uygurları) bir sure varlıklarını sürdürmüşler ve Moğolların haki

 5. İskambil Kağıtlarındaki Şekillerin Anlamı Nedir?

  Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin’de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa’ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan’dan veya Arabista

 6. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

  İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması

 7. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.

 8. Mütareke Döneminde Azınlıklar ve Örgütler

  Türkiye toprakları üzerinde yüzyıllar boyu birlikte yaşamış değişik halklar Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çıkması sonrasında gerçek yüzlerini ortaya koyarak Türk komşularından intikam almaya kalkıştılar.

 9. Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

  İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

 10. Wilson Prensipleri Nedir?

  11 Şubat 1918 tarihinde ABD başkanı Wilson’un yaptığı bir konuşmada ortaya koyduğu yeni barış şartları daha sonraki süreçte kabul edilmelerinden dolayı önem kazanmıştır.

 11. Ünlemler, Ünlem Nedir?

  Âniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir.

 12. Türkiye’de Erozyonu Engellemek

  Yurdumuzda, aşırı erozyonun nedenlerinden en önemlileri orman ve meraların tahribatıyla ortaya çıkmaktadır. Karşımızda insan bulunmaktadır; bu nedenle, erozyon sorununun havzada yaşayan ve doğal kaynakları yanlış kullanan yöre insanı i

 13. İmamiyye ve Ortaya Çıkışı

  İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye

 14. Kurumsallaşma mı Aile işletmeciliği mi?

  Kurumsallaşma ihtiyacının ortaya çıktığı büyüme süreci aşaması kritik büyüme aşaması kavramıyla ifade edilmektedir. Bir işletmeyi büyük güçlüklerle ve fedakârlıklarla kuran ve onu küçük ölçekten büyük ölçeğe ulaştıran

 15. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi Nedir? (30 Ekim 1918)

  Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.

 16. Zeydiyye ve Ortaya Çıkışı

  Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih

 17. Erkekler Eskiden Nasıl Tıraş Oluyorlardı?

  Erkekler günümüzde olduğu gibi geçmiş zamanlarda da din, toplumsal konum ve moda gibi nedenlerle tıraş oluyorlardı. Örneğin, Roma’da sadece özgür insanlar tıraş olabilirdi. MS. 14. yüzyılda şimdiki usturanın ilkelleri ortaya çıkmaya

 18. Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Motivasyonun Yeri

  Girişimcilerin, girişimcilik ruhunun oluşmasında güdülerin önemli rol oynadığı gerçeği, yönetimde motivasyonun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Girişimcilik kültüründe motivasyon, “girişimcilerin birtakım amaçları gerçekleş

 19. Şiilik ve Ortaya Çıkışı

  Not/önemli husu: İmamiyye Şiiliğine göre imamların hepsi öldürülmüştür-zehirlendirilmiştir. Halbuki diğerlerine göre eceliyle ölenler de vardır.

 20. Mu’tezile ve Ortaya Çıkış Nedeni

  Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye çekildik”

 21. Türkçülük (Pan Turanizm) Akımı Nedir?

  19. yüzyılda yapılan çalışmalar sonucunda Türklerin Selçuklular ve Osmanlılardan çok önce Orta Asya’ya kadar uzanan bir tarihleri olduğunu ortaya koymuştur.

 22. Osmancılık Akımı Nedir?

  I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları. Osmancılık Akımı Nedir? Fransız Devriminin ortaya koyduğu ulusçuluk düşüncesi Osmanlı Devletini özellikle Balkanlardaki Hıristiyan halkını etkilemiştir.

 23. Fransız İhtilali ve Nedenleri

  Rönesans ve Reform u gerçekleştiren Avrupa bilimsel alanda ileriye gitmiş, aynı zamanda kilise otoritesi kırılmaya başlamıştır. Skolastik düşünce dönemi sona ermiş aynı zamanda yeni bir ekonomik anlayış ortaya çıkmıştır.

 24. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 25. Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri

  Başlangıçta devletin kuruluşunda itici bir güç olarak kullanılmış olan din faktörü yorum farklılığı nedeniyle daha sonraları yıkılışta önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle ULEMA adıyla ortaya çıkan din adamları sınıfı


 1. Tutak » Ortayamaç İlkokulu

  Ortayamaç Köyü No: 34 Tutak / Ağrı

 2. Erciş » Ortayayla İlkokulu

  Ortayayla Mah. Maral Sk. No: 1 Erciş / Van

 3. Başkale » Ortayazı İlkokulu

  Ortayazı Mah. Ortayazı Sk. No: 1 Başkale / Van


 1. (birinin) Kirli Çamaşırlarını Ortaya Dökmek

  Birinin ayıp, kusur veya suçlarını açıklamak, söylemek.

 2. Acısı Ortaya Çıkmak

  Olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak. Örn: Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı

 3. Ağırlığını (ortaya) Koymak

  Kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

 4. Başını Ortaya Koymak

  Bir işe girişirken ölümü göze almak.

 5. Foyası Meydana (ortaya) Çıkmak

  Bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak. Örn: Utanmazlık siyasetinin

 6. Herkes Kaşık Yapar Ama Sapını Ortaya (doğru) Getiremez

  Herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz.

 7. İşportaya Düşmek

  Değerini yitirmek, herkes tarafından kullanılmak.

 8. Ortaya Atılmak

  1) ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak 2) bir kimse bir işi yapmak için kendini gösterm

 9. Ortaya Atmak

  Söylemek, ileri sürmek. Örn: İşte bu söz üzerinedir ki Servet Bey, apartmana çıkmak emelin

 10. Ortaya Balgam Atmak

  Kaba bir iş kıvamındayken, biri herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek. Örn: Belki T

 11. Ortaya Çıkarmak

  Delilleriyle göstermek, ispat etmek. Örn: Bu işteki uygunsuzluğu daha iyi ortaya çıkarmak iç

 12. Ortaya Çıkmak

  1) yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek. Örn: Ama bizi, en azından Fahri'yle beni yadırg

 13. Ortaya Dökmek

  1) çıkarmak, göstermek 2) açıklamak. Örn: Bunun için dağarcığında ne var ne yok, tümün

 14. Ortaya Düşmek

  Kadın orta malı olmak, sokağa düşmek.

 15. Ortaya Düşmüşlük

  İfadede kullanılan fikir ve mecazların pek kullanılmış olması hali.

 16. Ortaya Konuşmak

  Sözü hiç kimseyi hedef almadan söylemek.

 17. Ortaya Koymak

  1) herkesin görebileceği yere koymak 2) yaratmak, yapmak 3) açıklamak. Örn: En sonra da görü

 18. Ortaya Sürülmek

  Anlatılmak, belirtilmek, söylenmek. Örn: Artık yazılacak satır, söylenecek söz, ortaya sür

 19. Ortaya Yayılmak

  Herkes tarafından duyulmak. Örn: Günün birinde ortaya yayılan ölüm haberinde bir olağanüstMesaj / Bildirim Gönderin