Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Motivasyonun Yeri


Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Motivasyonun Yeri
Girişimcilerin, girişimcilik ruhunun oluşmasında güdülerin önemli rol oynadığı gerçeği, yönetimde motivasyonun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Girişimcilik kültüründe motivasyon, “girişimcilerin birtakım amaçları gerçekleştirmeleri için çeşitli güdülerle teşvik edilmesi” olarak tanımlanır.

Yönetsel anlamdaki güdüleme, örgütün ve girişimcinin ihtiyaçlarını tatmin edecek bir ortam oluşturmak, girişimcinin harekete geçmesini sağlamak ve onu isteklendirme süreci olmaktadır. Bireyin girişimcilik ruhunun oluşmasında ekonomik ve psikolojik etkenlerin önemli bir güdüleme aracı olduğu söylenebilir. Birey, mevcut yaşam standardını yükseğe çıkartmak isteyebilir. Örgüt içinde girişimci kendine düşen görevi yerine getirmeye istekli olmadıkça hiçbir şekilde başarıya ulaşılamaz. Birey girişimcilik ruhunu geliştirmek için istekli olmalıdır. Motivasyonun rolü ise bu isteği yaratmak, geliştirmek ve sürdürmek olmalıdır.


Motivasyonun yararları

Rasyonel bir motivasyon sistemi girişimci ve işletme için şu yararları sağlar:

* Girişimcinin ekonomik beklentilerini olanaklı kılabilecektir.

* Girişimcinin “ego”larını tatmine yönelecektir.

* Girişimcinin yaratıcılık ve önderlik niteliklerini ortaya çıkarmasına zemin hazırlayacaktır.

* Kişiler arası olumlu rekabeti geliştirecektir.

Motivasyon uygulamaları, girişimcilerle örgütsel amaçların uyumlaştırılabilmesine yönelik olarak uygulanan özendirici yöntemlerin tümünü içerir. Motivasyon, bir yandan işletme verimliliğinin yükselmesi, öte yandan da girişimcilerin işletmeden bekledikleri doyumun artırılmasını amaçlar.


Yüksek Girişimci Niteliğe Sahip Çalışanlarla Düşük Girişimci Niteliğe Sahip Çalışanlar Arasında Güdüleme Araçlarına Verilen Değerlerin Karşılaştırılması

Bir araştırmada, yüksek girişimci niteliğe sahip çalışanlarla, düşük girişimci niteliğe sahip çalışanların en az tercih edilenle en çok tercih edilen güdüleme aracı arasında hiyerarşik bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece yüksek girişimci düzeyine sahip çalışanlarla, düşük girişimci niteliğe sahip çalışanların bir güdüleme aracına diğer on araca oranla verilen tercih yüzdeleri toplanarak tüm güdüleme araçlarının birbirine kıyasla tercih yüzdeleri elde edilmiş ve tabloda görüldüğü gibi güdüleme araçlarının hiyerarşisi çıkarılmıştır.


Tablo 1:
Güdüleme Araçlarının Hiyerarşisi

Yüksek girişimci niteliğe sahip çalışanlar: Düşük girişimci niteliğe sahip çalışanlar:
1. Yetenek ve kabiliyetleri geliştirme fırsatları 1. Yetenek ve kabiliyetleri geliştirme fırsatları
2. Sorumluluk alma 2. İyi iş arkadaşlığı, samimi ortam
3. Değerli şeyler başarmak için fırsatlar 3. Sorumluluk alma
4. İyi iş arkadaşlığı, samimi ortam 4. Değerli şeyler başarmak için fırsatlar
5. Daha fazla bağımsız çalışma 5. Üstler tarafından önemsenme, takdir edilme
6. Yükselme imkanları 6. Daha fazla bağımsız çalışma
7. Yüksek maaş ve ücret 7. Şirkete hissedar olma
8. Şirkete hissedar olma 8. Yüksek maaş ve ücret
9. Çalışma saatlerini seçme özgürlüğü 9. Çalışma saatlerini seçme özgürlüğü
10. Üstler tarafından önemsenme, takdir edilme 10. Yükselme imkanları
11. İş güvencesi 11. İş güvencesi


Ortaya çıkan sonuçlardan, yüksek girişimcilik eğilimine sahip çalışanların kendilerini geliştirme, daha fazla sorumluluk alma ile değerli şeyleri başarma fırsatlarının kendilerine sunulmasını öncelikli bir şekilde istedikleri anlaşılmaktadır. Düşük girişimci niteliğe sahip çalışanlar, yetenek ve kabiliyetlerini geliştirme fırsatları ile sorumluluk almayı istemekle birlikte, iyi iş arkadaşlığı ve samimi bir ortamı tercih etmektedirler. Bu şu açıdan önemlidir, yüksek girişimci niteliğe sahip çalışanların, düşük girişimci niteliğe sahip çalışanlardan daha mücadeleci ve rekabetçi yapıları olduğu ortaya çıkmaktadır.

Admin

Taglar: GirişimcilikKültürününOluşmasındaMotivasyonunYeri

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin