Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması


Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılış dönemine girdi. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar ve Sencer arasındaki taht kavgalarıyla geçmiştir. Bu taht kavgaları Büyük Selçuklu Devleti’nin eski gücünü kaybetmesine ve parçalanmasına neden olmuştur.

Uyarı :Böyle bir dönemde başlayan Haçlı Seferleri İslam dünyasının daha büyük kayıplara uğramasına yol açmıştır.Sultan Sencer Dönemi

Melikşah’ın ölümü üzerine başlayan Fetret Devri’ne Sultan Sencer son verdi. Sencer, Melikşah’ın oğullarından biri idi.

Daha önce Horasan valiliği yaparak devlet işlerinde tecrübe kazanmıştı. Sencer dönemi Selçukluların son parlak devridir.Katvan Savaşı

Sultan Sencer döneminde iki tehlike ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi, batıdan Anadolu ve Suriye’ye saldırmakta olan Haçlılar, diğeri doğudan gelen ve devletin doğu sınırlarını zorlayan Karahitaylardı.

Sencer, ikinci tehlikeye öncelik verdi. Ancak 1141 yılında Karahitaylarla gerçekleştirdiği Katvan Meydan Savaşı’nı kaybetti. Bu savaştan sonra, Seyhun Nehri’ne kadar olan topraklar Karahitayların eline geçti. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti tarihinde yeni bir devir başlamış ve Selçuklu ülkesi, Müslüman olmayan Türk ve Moğol birliklerinin istilasına uğramıştır.Katvan savaşı’nın sonuçları

1- Sultan Sencer hayatının ilk yenilgisini burada aldı, ordusu tamamıyla dağıldı ve eşi Terken Hâtûn esir düştü.

2- Bu mağlûbiyet Selçuklu Devleti ve İslâm dünyası için ağır bir darbe oldu. Sultan Sencer, Ceyhun nehri ötesinde kalan arazisini kaybetti.


Oğuz İsyanı ve Devletin Yıkılışı

Selçuklular, Türkmen (Oğuz) kökenli bir devlet olmalarına rağmen Türkmenleri ikinci plana itmişler ve devlet yönetiminde İranlılara, Karluk, Kıpçak ve Çiğil Türklerine görev vermişlerdi. Yarı göçebe hareket eden Türkmenlere karşı sert tedbirler almışlardı.

Vergi tahsili sırasında yapılan haksızlık yüzünden, kendi soyundan olan Oğuzlarla bazı emîrler arasındaki ihtilaflar gittikçe büyüdü. Sultan Sencer, bir kısım emîrlerin ısrarı ile, göçebe oğuzların üzerine yürümek zorunda kaldı.

1153 yılı Mart ayında Belh civarında, Oğuzlarla yapılan savaşı Selçuklular kaybettiler. Bu ağır yenilginin sonunda sultan Sencer esir düştü. Sultan Sencer esaretten kurtulduysa da çok fazla yaşamadı ve öldü. Sultan Sencer’in ölümüyle de Büyük


Selçuklu devleti yıkıldı 1157.

Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasının nedenlerini

1- Çok sık çıkan şiddetli taht kavgaları ve bunun merkezi otoriteyi zayıflatması

2- Atabeyliklerin ve merkeze bağlı beylerin bağımsızlık için çalışması.

3- Devletin temeli olan Türkmenlerin (Müslüman Oğuzlar) küstürülmesi.

4- Haçlı seferlerinin ve Hasan Sabbah’ın Batınilik çalışmalarının devleti yıpratması

5- Abbasi halifelerinin Selçuklu idaresinden kurtulmak için yaptıkları çalışmalar.

Admin

Taglar: BüyükSelçukluDevleti’ninDağılması

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Büyük Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı Karahanlılar, Samanoğulları, Gazneliler ve Abbasilerin teşkilatından yararlanılarak oluşturulmuştur. Selçuklular Türk devlet geleneğinin temel özelliklerini bozmadan,

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

Selçuklu Devleti’nde merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmemesi, ülkenin hanedanın malı sayılması ve fethedilen yerlerin fethedenin malı sayılması anlayışları nedeniyle devletin zayıflamasıyla birlikte çok sayıda hanedana ait de

Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin