Sıfatlarda Karşılaştırma - Comparative adjectives


İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz.
Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. Sıfatlara genellikle direk olarak ’– er’ ekleriz.


sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
fast hızlı faster daha hızlı

 

 

 

 
old eski older daha eski

 

 

 

 
tall uzun taller daha uzun

 

 

 

 


Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
happy mutlu happier daha mutlu
easy kolay easier daha kolay
tall uzun taller daha uzun


Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
big büyük bigger daha büyük
fat şişman fatter daha şişman
thin ince thinner daha ince

 

 

 

 


Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
good iyi better daha iyi
bad kötü worse daha kötü


Örnekler:


fast - hızlı  / faster - daha hızlı

easy - kolay / easier - daha kolay

slow - yavaş / slower - daha yavaş

strong - güçlü / stronger - daha güçlü

dirty - kirli / dirtier - daha kirli

small - ufak / smaller - daha ufak

bad - kötü / worse - daha kötü

happy - mutlu / happier - daha mutlu

cold - soğuk / colder - daha soğuk

fat - şişman - fatter - daha şişman

thin - ince - thinner - daha ince

nice - hoş - nicer - daha hoş

heavy - ağır - heavier - daha ağır

old - eski - older - daha eski

big - büyük - bigger - daha büyük

angry - kızgın - angrier - daha kızgın

long - uzun - longer - daha uzun

good - iyi - better - daha iyi

clean - temiz - cleaner - daha temiz

short - kısa - shorter - daha kısaİngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.


English is easier than Japanese.
İngilizce Japoncadan daha kolaydır.

-----------------------------------------------

Karen is shorter than her twelve-year-old son.
Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.

-----------------------------------------------

My suitcase is heavier than your suitcase.
Benim bavulum seninkinden daha ağır.

-----------------------------------------------

Wool is warmer than cotton.
Yün pamuktan daha sıcaktır.

-----------------------------------------------

Trains are faster than buses.
Trenler otobüslerden daha hızlıdır.

-----------------------------------------------

The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.
The Empire State binası özgürlük heykelinden daha uzundur.

-----------------------------------------------

My father is older than my mother.
Babam annemden daha yaşlıdır.

-----------------------------------------------

Boats are slower than planes.
Botlar uçaklardan daha yavaşdır.

-----------------------------------------------

The Mississippi is longer than the Nile.
Mississippi Nile’den daha uzundur.

-----------------------------------------------

The Atlantic is colder than the Mediterranean.
Atlantik Akdenizden daha soğuktur.

Admin

Taglar: SıfatlardaKarşılaştırmaComparativeadjectives

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin