Sabit Hacimler Kanunu


Dalton’a göre eğer iki element birbiriyle yalnızca bir bileşik veriyorsa bu bileşiğin molekülünde her bir atomdan bir tane bulunur.
Bu ifade suyun oluşumunu , NH3 ve NO2 gibi gazların oluşumlarını ve moleküllü taneciklerin verdiği reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.

NO    +    O2      →     2NO

1 Hacim  + 1 Hacim  →  2 Hacim

Dalton’un ifadesi bu reaksiyonu açıklar ancak aşağıdaki reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.


ÖRNEK A
N2         +          3H2       →     2NH3
1 Hacim    +    3 Hacim  →   2 Hacim


ÖRNEK B
2H2(g)       +       02(g)     →     2H20(g)
2 Hacim    +    1 Hacim   →    2 Hacim

bu tür reaksiyonların açıklanması Joseph Gay-Lussac tarafından gerçekleştirilmiştir

Joseph Gay-Lussac,
Kimyasal reaksiyonlara giren maddelerim kütleleri arasında sabit bir oranın bulunduğunu inceledik.Benzer şekilde bu maddeleri hacimleri arasında da sabit bir oran vardır.Sadece gazlara uygulanan ve Gay Lussac tarafından önerilen Hacim Oranları Kanunu şu şekilde tanımlanabilir.

"Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır.Reaksiyon ürünü de gaz halinde ise ürünün reaksiyona giren gazlardan herhangi birinin hacmi arasında da sabit bir oran vardır."
 

Örnek 1
N2    +    3H2  →   2NH3
1 V         3V           2V

VN2 / VH2 = 1/3
VN2 / VNH3 = 1/2
VH2 / VNH3 = 1/3Örnek 2
2H2(g)   +    02(g) → 2H20(g)

VH2  /  VO2  = 2/1
VH2  /  VH2O =  2/2 = 1/1
VO2  /  VH2O = 1/2Örnek soru:
I- 1 litre Bütanı (C3H8) yakmak için 25 litre hava gerekir.
II- 1 Litre bütanın yanması sonucu 3 litre CO2 ve 4 lt H2O (su buharı) oluşuyor.
III- Havanın hacimce 1/5 ’i oksijendir.

8 litre Bütanı ve 25 litre Oksijen reaksiyona girdiğinde
A) Hangi gazdan kaç litre artar?
B) Kaç litre CO2 ve kaç litre H2O oluşur?
C) Reaksiyon sonucunda oluşan tüm gazların toplam hacmi nedir?
D) Hacim değişimi ne kadardır?

Çözüm:
A) Havanın 1/5 i Oksijen olduğuna göre 1 lt Bütan ile reaksiyona giren bütanın hacmi 25 x 1/5 = 5 litredir.
5 Litre oksijen 1 litre bütan ile birleşirse
25 lt oksijen ile;
25x1/5 = 5 litre bütan ile birleşir.
Bu durumda bütandan;
8-5 = 3litre artar

B) Bir litre bütan yandığında 3 litre CO2 ve 4 lt H2O (su buharı) oluştuğuna göre; 5 litre bütan yandığında ise
5x3 = 15 litre CO2
5x4 = 20 litre H2O (su buharı) oluşur.

C) Reaksiyondan sonraki toplam hacim = artan bütan + oluşan CO2 + oluşan H2O (su buharı) 3 + 15 + 20 = 38 Litre

D) Başlangıç hacmi = 8 litre bütan + 25 litre Oksijen = 13 litre
Son hacim 38 litre
Hacimdeki artış = 38 - 13 = 15 litredir.


Amedeo Avogadro;
“Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda atom ve molekül içerir.” diyerek, Avogadro hipotezini ortaya attı.
Avogadro gaz halinde bulunan atomların 2 atomlu halde yani moleküler halde olabileceğini savundu. Dolayısıyla kimya tarihine bu şekilde “molekül” kavramı da girmiş oldu.

Amedeo Avogadro’ya göre
1. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda atom veya molekül vardır.
2. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı gazların eşit sayıdaki molekülleri eşittir

Örnek 1
N2      +      3H2   →   2NH3
1 Hacim  3 Hacim     2 Hacim
1 molekül 3 molekül 2 molekül

Örnek 2
2H2(g)     +     02(g)    →    2H20(g)
2 Hacim    1 Hacim          2 Hacim
2 molekül  1 molekül      2 molekül

Admin

Taglar: SabitHacimlerKanunu

Kimya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

Organik Kimya Ders Notları

Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Periyodik Cetvel’in Tarihçesi

Johann Döbereiner, Alexandre Beguyer de Chancourtois, John Newlands, Dimitri İvanovic Mendeleyev/ Lothar Meyer, Lothar Meyer, Henry Moseley, Glenn Seaborg

Katlı Oranlar Kanunu

“iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

Kütlenin Korunumu Kanunu

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

Sabit Oranlar Kanunu

Bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun, hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin