Periyodik Cetvel’in Tarihçesi


Periyodik Cetvel’in Tarihçesi
Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine benzetebiliriz)
Böylece elementler daha kolay öğrenilebilir hale gelmişlerdir.


Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo

Johann Döbereiner
Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Johann Döbereiner, benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir.
Döbereiner, elementleri Li-Na-K, Cl-Br-I, Ca-Sr-Ba gibi gruplara ayırmıştır.


Alexandre Beguyer de Chancourtois
Elementlerin artan atom ağırlıklarına göre sarmal bir şekilde sıralamıştır. Benzer özellik gösteren elementler dikey sıralarda alt alta olacak şekilde sıralanmıştır.
Fakat bu listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere de yer vermiştir.


John Newlands
O devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Elementlere atom numarasını vermiştir.


Lothar Meyer
Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine(değerliklerine göre) göre sıralamıştır.


Dimitri İvanovic Mendeleyev
Mendeleyev bu sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Mendeleyev oluşturduğu sıralamada elementlerin düzenli olarak (her 8 elementte bir) aynı özellikleri gösterdiğini farketmiştir. Bu sıralama günümüzde kullanılan elementlerin sınıflandırılmasına yakın bir sıralamadır. Bundan dolayı periyodik cetvelin babası kabul edilir.


Henry Moseley
Günümüzdeki periyodik cetvele son halini ünlü İngiliz fizikçi HENRY MOSELEY vermiştir.
Henry elementlerin sıralamasını artan proton sayısına(atom numarası) göre yapmıştır.
Deneysel olarak atom numaralarını ispatlamıştır.
 

Periyodik Sistem Periyot
Periyodik cetvelde bulunan yatay sütunlara periyot denir.
1. Soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası (proton sayısı) artmaktadır.
2. Periyotlarda soldan sağa doğru elektron alma isteği artar.
 
Elektron dağılımı yapılan bir atomun kaç yörüngesi varsa periyot numarası yörünge sayısı kadardır.
 
 

Periyodik Sistem Grup

Periyodik cetvelde dikey sütunlar grup olarak adlandırılır.
Periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Bu gruplardan 8 tanesi A grubu 10 tanesi de B grubu olarak adlandırılmışlardır.
Yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom numarası artar.
Bir elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngesinde kalan elektron miktarı bize grup numarasını verir.


Metaller

Metaller periyodik sistemin sol tarafında yer alır.
Genellikle oda şartlarında katı haldedirler. (civa hariç)
Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
Dövülerek şekil verilebilirler ve üzerlerine vurulduğunda çınlama sesi çıkar.
Dayanıklı, ağır ve parlaktırlar.
Elektron vermeye yatkındırlar.
Kendi aralarında bileşik yapmazlar sadece ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
İyon halindeyken (+) pozitif (katyon) yüklüdürler.

 

Yarı Metaller

Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini gösteren elementlere yarı metaller denir.

Fiziksel olarak metallere kimyasal olarak da ametallere benzerler.
Metaller kadar elektriği ve ısıyı iyi iletmezler(yarı iletken).
Oda koşullarında katı bulunurlar. Parlaklıkları metaller kadar değildir.
Zor da olsa tel ve levha haline getirebilir. Kırılgan değildirler.
Elektron almaya yatkındırlar. Metallerle iyonik bağ, ametallerle kovalent bağ yaparlar.


 

Ametaller

Oda şartlarında katı(C,P,S,I) sıvı (Br) ve gaz(H,N,Cl) halde bulunabilirler.
Elektrik ve ısıyı iyi iletmezler. Yalıtkan ve izolasyon malzemesi olarak kullanılabilirler.
Kırılgandırlar bu yüzden şekil verilemezler (yani tel veya levha haline getirilemezler).
Görünümleri mattır.
Elektron almaya yatkındırlar.
Kendi aralarında kovalent bağlı ve metallerle iyonik bağlı bileşik yapabilirler.
İyon halindeyken (-) negatif (anyon) yüklüdürler.
 
 

Soygazlar


Soygazlar 8A grubunda bulunan ametallerin bir alt grubudur. Diğer ametallerden bazı farklı özelliklere sahiptirler.
Parlak değildir.
Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halindedir.
Tel ve levha haline getirilemezler.
Kararlı yapıda oldukları için elektron alışverişi yapmazlar ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmazlar.
Kararlı yapıda oldukları için hiçbir elementle bileşik oluşturmazlar.
İlk 18 element içerisindeki soygazlar He, Ne ve Ar’dir.
 
 

Kimyasal Bağlar


Maddelerdeki atomları bir arada tutan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir.
Kimyasal bağ gerçek bir bağ değildir. Kimyasal bağ sadece bir kuvvet veya etki sonucu oluşan bir çekim kuvvetidir.
 

Kimyasal Bağ Neden oluşur?
Kararlı yapıda olmayan atomlar kararlı yapıdaki atomların elektron dizilimine ulaşmak için elektron almak veya vermek isterler ve bunun sonucunda atomlar arasında kimyasal bağlar oluşur.


İyonik Bağ


İyonik bağ atomların elektron alış verişi sonucunda oluşan kimyasal bağdır.
İyonik bağın olabilmesi için atomlardan birinin elektron vermeye diğerinin almaya yatkın olması gerekir.
Metal ametal atomlar arasında meydana gelir.

 

İyonik Bağ Oluşumu

Bu iyonlar zıt yüklere (anyon-katyon) sahip oldukları için aralarında bir çekim kuvveti meydana gelir.
Bu çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve bu bağa iyonik bağ denir.
İyonik bağ sadece iki iyon arasında gerçekleşmez.
Her iyon, zıt yüklü iyonlar tarafından (birbirlerini çekmesi sonucunda) sarılır ve bu şekilde yığınlar oluşur.
İyonik bağ sonucu bileşikler meydana gelir.
Bu tip bileşiklere iyonik bağlı bileşikler(kristal, yığın) denir.

 

Kovalent BağKovalent bağ elektrona ihtiyacı olan atomlar arasında meydana gelir. Diğer bir ifade ile elektrona ihtiyacı olan atomların elektronlarını ortaklaşa kullanılması sonucunda oluşan kimyasal bağdır.
Ametal atomlar arasında meydana gelir.
Bu ortak kullanım sonucu iki atom da kararlı hale gelir. Çünkü artık ortak kullanılan tüm elektronlar ikisine ait olur.
Unutmayın! Bir atomun kaç elektrona ihtiyacı varsa o kadar elektronu ortaklık için kullanır.

 

Kovalent Bağ Sonucunda;

1. Molekül yapılı elementler ya da
2. Molekül yapılı bileşikler oluşur.
 

Bileşik Nedir?


Farklı element atomlarının kimyasal bağlarla bir araya gelerek oluşturdukları yeni özelliklere sahip saf maddeye BiLEŞİK denir.
Bileşiği oluşturan element atomları bileşikten farklı özelliktedir.
Bileşiği oluşturan elementler, bileşiği oluştururken kendi özelliklerini kaybeder ve yepyeni özellik kazanırlar!

Admin

Taglar: PeriyodikCetvel’inTarihçesi

Kimya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

Organik Kimya Ders Notları

Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Katlı Oranlar Kanunu

“iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

Kütlenin Korunumu Kanunu

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

Sabit Hacimler Kanunu

Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin