İngilizce Comparative (Karşılaştırma) ve Superlative (Üstünlük Bildiren) Sıfatlar


Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları, bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına more getirilir.

colder, more famous

Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:

Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına most getirilir.


coldest, most famous


Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir:

soğuk - daha soğuk - en soğuk

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
cold colder coldest soğuk
late later latest geç
green greener greenest yeşil
safe safer safest güvenli
rich richer richest zengin
strange stranger strangest yabancı
fine finer finest iyi
high higher highest yüksek
small smaller smallest küçük

Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.

fat - fatter - fattest

thin - thinner - thinnest

w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:

low - lower - lowest


Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
red redder reddest kırmızı
slow slower slower yavaş
big bigger biggest büyük
hot hotter hottest sıcak
new newer newest yeniİki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:

happy - happier - happiest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
friendly friendlier friendliest samimi
lazy lazier laziest tembel
hungry hungrier hungriest

İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, superlative yapılacaksa başına most getirilir:

hopeful - more hopeful - most hopeful


Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
famous more famous most famous meşhur
careful more careful most careful dikkatli
beautiful more beautiful most beautiful güzel
intelligent more intelligent most intelligent akıllı
dangerous more dangerous most dangerous tehlikeli


Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, ’ingilizce düzensiz sıfatlar’ da mevcuttur:

good - better - best

bad - worse - worst

far - further - furthest ya da (farther - farthest)

Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:

I know that my handwriting is bad, but Ahmet’s is worse.

I’m so tired. Is the bus stop much further/farther

Admin

Taglar: İngilizceComparativeKarşılaştırmaSuperlativeÜstünlükBildirenSıfatlar

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin