Haricilerin Temel Görüşleri


1. İman Nazariyyesi:

* İslam aleminde önemli tartışmalara yol açmıştır

* İman: tasdik + ikrar + amel dir derler

* Bunun toplumsal yansımaları: eğer bir insan fiillerinde amellerini de iman görünmüyorsa, onları öldürmeye kadar giderler (Ezarika)

* İbadiyye’ de “Kafirun bin’niyâm ve’l ahkam” algısı vardır. Allah’ın nimetlerine ve hukukuna nankörlük eden mürtekib-i kebire işleyenler kafir değil (Ezarıka’nın dediği gibi) İbaziyye NİMET KÜFRÜ der (Şirk küfrü değil)


2. Menzile beynel Menzileteyn:

* Havariç: büyük günak işleyenler şirk küfründedir

* İbaziyye: büyük günah işleyen müşrik değildir ama mü’min de değildir (nimet küfründedir)


3. Ru’yetullah:

* Mu’tezile, Mürcie ve Zeydiye gibi düşünürler

* Akli ve nakli deillere göre imkansızdır


4. Halku’l Kur’an:

İbaziyye Mu’tezile’ye yakın düşünceye sahiptir


5. Tevella ve Teberra:

* Dostlara yakınlaşma tevella, dost olmayanlardan kesin ayrılık TEBERRA


6. İmamet:

* İbaziyye’yi diğer fırkalardan ayıran özellik: imamet hakkında düşünceleridir

* İmam yaptığı faaliyetleri Kur’an ve sünnete dayanarak temellendirmesi farzdır

Kur’an herşey de merkezi konuma sahiptir


Siyasetleri:

Ferdî meziyet ve takva önemli, toplum, gelenek ve aşiret değil. Herkes Halife olabilir. Kureysin merkezî otoriteye bir tepki olarak algılanabilir

Admin

Taglar: HaricilerinTemelGörüşleri

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
İmamiyye ve Ortaya Çıkışı

İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye

Mürcie Anlayışı Nedir?

Haricilik toplumda kaos ortamı oluşturmuştur. ISTIRAZ, sorgulamayla insanları test ediyor ve ona göre tekfir ediyor. Hem kabilesini hem de şahsı sorgulamış oluyor. Ayrıca toplumu germiştir. Toplum artık Harici zihniyetten kurtulmak istemiştir

Mu’tezile ve Ortaya Çıkış Nedeni

Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye çekildik”

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)

İslam Mezhepler Tarihi Özet

Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya bSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin