Aranan: Sayılar

 1. İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers

  İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers; Ilk ay Ocaktır - The first month is January. Ikinci ay Şubattır - The second month is February. Üçüncü ay Marttır - The third month is March.

 2. Kelime Öğrenme - Sayılar

  Çocuklar İçin İngilizce; Sayılar / Numbers

 3. 2018 - YKS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

  Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesi ile elde edilen puanların dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

 4. 2018 - YKS Sınav Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

  Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden oluşan sınav puanlarının dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

 5. İngilizce Sayılar - Numbers

  İngilizce Sayılar - Numbers / Kelime Kalıpları; bir, iki, üç, on, yüz, İngilizce saymak.

 6. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 7. 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı

  Puan düzeylerine göre öğrenci sayıları. TYT, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil bazında

 8. Sabit Hacimler Kanunu

  Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır

 9. 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı

  Puan düzeylerine göre öğrenci sayıları. Hangi puan aralığında kaç öğrenci var!

 10. İsimler (Adlar)

  Varlıklara Verilişlerine Göre; Özel İsim, Cins İsmi. Maddelerine Göre İsimler; Somut İsim, Soyut İsim. C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler; Tekil İsim, Çoğul İsim, Topluluk İsmi

 11. Yerdeki Yıldızlar – Taare Zameen Par (2007)

  Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve ba

 12. YKS 2018 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

  Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

 13. YKS Matematik Konuları

  Sayılar, Sayı Basamakları, Bölünebilme, OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı


 1. Aliağa » Özel Sayıların Şehri Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Atatürk Mah. İsmet Demir Sk. No: 8 / b Aliağa / İzmir


 1. Asıl Sayılar

  Sayı kavramını göstermek üzere kullanılan kelimeler: bir, iki, beş, on, on yedi, seksen dört

 2. Bağ Titreşim Sayıları

  Bir özdeciği oluşturan her kimyasal bağın, iki atomunun türüne göre değişen belirli titre

 3. Bağlaşık Sayılar

  Her birisi ötekinin çarpanları toplamına eşit olan iki sayı. Örnek. 1x7 = 7= 1 + 2 + 2 + 2 il

 4. Bakışım Sayıları

  Bir nesnenin ya da öğeciklerden oluşan bir yapının değişik bakışım düzlemlerinin sayılar

 5. Belirsiz Katsayılar Yöntemi

  Belirli koşullan gerçeklemek üzere saptanması gereken bilinmeyenlerin bulunması yöntemi.

 6. Büyük Sayılar Yasası

  Gruptaki eleman sayısının artmasıyla birlikte grup ortalama değerinin sabit kalma olasılığı

 7. Büyük Sayılar Yasası

  Çok sayıda rastlantısal etkenlerin birlikte etkisinin, rastlantıdan hemen hemen bağımsız sonu

 8. Büyük Sayılar Yasası

  Sayıları giderek artan gözlemlerin çeşitli olasılıklara göre uzun dönemde oluşturacağı s

 9. Cebirsel Sayılar Kuramı

  Soyut cebir yöntemlerini kullanarak gerçek sayıları, özellikle de tümsayıları inceleyen uzbi

 10. Çoğaltılmış Sayıların Biçimleri

  Çeşitli araçlarla çoğaltılarak satışa sunulan yapıtların boyutları ve dış görünüşle

 11. Coğrafya Konsayıları

  Yeryuvarlağı üzerindeki noktaların enlem ve boylam değerlerini belirten dizge. Temel daireler,

 12. Coğrafya Konsayıları

  Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte ve

 13. Dizin Sayıları

  Belirli bir temel yıla göre, bir değerler dizisinde oluşan göreli değişmeleri ölçmeye yaray

 14. Eldeki Sayılar

  Basılmış olup da henüz elden çıkarılamamış sayılar (Tecavüz davalarında sözkonusu edilm

 15. Elden Çıkmış Sayılar

  Satılarak ya da başka bir yolla elden çıkarılmış sayılar.

 16. Eşlek Konsayıları

  Gökküresi üzerindeki bir yıldizın yerini belirtmek için kullanılan bir konsayı dizgesi. Gök

 17. Eşlenik Cebirsel Sayılar

  Katsayıları oranlı sayılar kümesinden seçilen bir çokterimlinin kökleri.

 18. Eşlenik Sayılar

  z=ai+b karmaşık sayısı için, z ile z=a-ib olarak tanımlanan iki karmaşık sayı. Simgesi : z

 19. Eşleşik Sayılar

  x = y (ölçn) bildirimindeki (…)sayılan, a. bk. eşlenim

 20. Fibonacci Sayıları

  (…)biçiminde tanımlanan (…) dizisinin terimleri.

 21. Gerçek Sayılar Kümesi

  İlingesel öbek olarak Q oranlı sayılar kümesinin eksiksizleştirilmesiyle elde edilen küme. Si

 22. Gerçek Sayılar Oyutu

  Üzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre R gerçek sayılar Kümesinin oluşturduğu oyut.

 23. Girdi Katsayıları Matrisi

  Girdi katsayılarının yer aldığı matris.

 24. Gökada Konsayıları

  Gökada enlemi ve boylamı.

 25. Göreceli Asal Sayılar

  En büyük ortakböleni 1 olan doğal sayılar.

 26. Karmaşık Sayılar Alanı

  Bütün karmaşık sayıları kapsayan küme: z = a + iba, b = gerçek sayılar İ2 = -1.

 27. Karmaşık Sayılar Oyutu

  Üzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre C karmaşık sayılar kümesinin oluşturduğu oyu

 28. Katsayılar Dizeyi

  (...)doğrusal denklemleri eş damgalı (...)bilinmeyenleri alt alta gelecek biçimde dizilerek olu

 29. Kutupsal Konsayılar

  Uzayda bir noktanın yerini belli eden iki açı ve bir uzaklık (r, q,0). Bu değerler daha önce s

 30. Onlu Sayılar Kümesi

  Tüm onlu sayılardan oluşan küme.

 31. Oranlı Sayılar Doğrusu

  (…)olmak üzere (-a,a) bakışık açık aralıkları sıfırın bir temel yöreler dizgesi olacak

 32. Pisagor Sayıları

  (…)eşitliğini gerçekleyen (…)sayıları.

 33. Rastlantılı Sayılar Çizelgesi

  Rastlantılı seçimler yapmak üzere başvurulan, 0'la 9 arasındaki tam sayılardan tümüyle rast

 34. Sayılar

  Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler. Sayılar soyut sayıları bild

 35. Sayılar

  Oyuncular arasındaki sayı durumu.

 36. Sayılar Kuramı

  Tümsayıları ve bunlara ilişkin kavramları konu edinen sayıbilgisi kuramı.

 37. Seçkisiz Sayılar

  Yinelenmeyen ve bir uzişi sağlamayan sayılar dizisi.

 38. Sınırlı Sayılar Kümesi

  Alt ve üst sınırları var olan gerçek sayılar kümesi.

 39. Sıra Sayıları

  Varlıkların sırasını veya derecesini bildirmek üzere sayı adlarından +(I)ncI/+(U)ncU ekiyle

 40. Sonsuz Sayılar

  1. Her sonlu sayıdan büyük ya da her sonlu sayıdan küçük olan sayılar. 2. Alef sıfırdan k

 41. Titreşim Nicem Sayıları

  Bir özdecik öğeciklerinin ortalama konumları yöresindeki titreşim düzeyleri ya da bunları tu

 42. Tümsayılar Kümesi

  Tüm tümsayılardan oluşan küme. Simgesi : Z

 43. Tutulum Konsayılari

  Tutulum düzlemini temel düzlem alan, küresel konsayılar dizgesi. Bu dizgede, gökküresi üzerin

 44. Üleştirme Sayıları

  Nesneleri sayıca paylaştırma ve dağıtma bakımlarından ifade etmek için, asıl sayılara bu kMesaj / Bildirim Gönderin