Türklerde Devlet Teşkilatı Boşluk Doldurma Soruları


1. İlk Türk Devletlerinde Türklerde devlete İl (el) adı verilirdi.

2. İlk Türk Devletlerinde hükümdar yönetme yetkisini Gök tanrı dan alır ve yaptığı tüm işlerden Gök Tanrı ya karşı sorumludur. Buna ( Kut Anlayışı) denir.

3. Türk ordusunda ücretli askerlik yoktur. Halk kadın erkek ayırt edilmeksizin her an savaşa hazır durumda olduğu için Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır.

4. İlk düzenli orduyu Hun hükümdarı Mete Han 10 luk askeri sisteme göre( onbaşı, yüzbaşı , binbaşı , tümenbaşı ) oluşturmuştur.

5. Göktürk ve Uygurlar’da ülke doğu-batı olarak ikili teşkilatla yönetilirdi. Doğu da kağan batı da ise hanedan üyeleri vardı.

6. İlk Türk devletlerinde hükümete ayukı denirdi

7. Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devleti Karahanlılar dır.

8. İlk Türk devletlerindeki Kut inancı (Tanrı tarafından Kutsanma-Tanrı tarafından verilen güçler) İslamiyetin kabulüyle İslami anlam kazanarak Allahın takdiri ve nasibi olarak değiştirildi. Gazneli Mahmut sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

9. Türk-İslam devletlerinde saray, Harem (Hükümdar ve ailesinin oturduğu bölüm), Selamlık (devletin idare edildiği bölüm ve Enderun(Memurların yetiştirildiği okul bölümü) olmak üzere 3 kısımdan oluşurdu.

10. İkta sistemi,nin Osmanlılardaki karşılığı Tımar Sistemidir.

11. Neftçiler Kale kuşatmalarında surlara tırmanmaya çalışan düşman askerlerinin üzerine yağ dökmekle görevli askerî sınıftır.

12. Lağımcılar Kale kuşatmalarında tünel kazarak kaleye girmekle görevli askeri sınıftır.

13. Mancınıkcılar taş fırlatarak kale surlarına zarar veren askeri sınıftır.

14. Osmanlı devletinde tüm yönetim ve kanunlar Töre ve İslam dinine uygun olarak düzenlenmiştir.

15. Padişahın erkek çocuklarına Şehzade denirdi. Bu çocuklar 12 yaşlarında Lala adı verilen öğretmenler gözetiminde devlet tecrübesi kazanmak için illere (Sancak) vali olarak gönderilirdi. Bu sisteme Sancağa çıkma denir. Sistem III. Mehmet döneminde kaldırılınca devlet yönetimi tecrübesi olmayan padişahlar başa geçti.

16. Osmanlıda her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü meclise divan-ı Hümayun denir.

17. Osmanlı sarayı Birun (Dış saray) ,Enderun(İç saray ve devşirmelerin yetiştirildiği okul) ve Harem (Hükümdarın özel hayatını geçirdiği bölüm) olmak üzere 3 bölümden oluşur.

18. Osmanlı devletinde ülke Eyaletler(İllerin birleşmesi ile oluşur) , sancak (il) , Kaza (İlçe) ve köy şeklinde idari birimlere ayrılmıştır

19. Kapıkulu askerleri . devşirme kökenli olup saray da yaşarlar, üç ayda bir Ulufe adı verilen maaş ve padişah değişikliklerinde cülus bahşişi alırlar, evlenmezler askerlik dışına başka meslekle uğraşmazlardı.

20. Eyalet askerleri Osmanlı ordusunun en kalabalık ve en savaşçı bölümüdür. Taşlarda otururlar. Meslekle uğraşabilirler evlenebilirler kendi evlerinde yaşarlar. Bu askerler, tımarlı sipahiler-Akıncılar-Gönüllüler-Beşliler-Azaplar-Yayalar-Müsellemler-Deliler şeklinde teşkilatlanmıştır.

21. Donanma Deniz kuvvetleridir. Başında Kaptan-ı derya ulunur. Deniz askerlerine levent denir. Barbaros-Piri reis-Turgut reis-Kılıç Ali Paşa-Seydi Ali reis-Burak reis önemli denizcilerdir.

22. II. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Batı tarzında Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında bir ordu kurdu. Tarihte Yeniçeri ocağının kaldırılması olayına Vakay-ı Hayriye denir.

23. II. Mahmut döneminde ,tımar sistemi kaldırıldı ,tüm asker ve memurlara maaş bağlandı. Mahalle ve köy muhtarlıkları kuruldu. İç güvenliği sağlamak için redif adı verilen ordu kuruldu.

24. II. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine heyeti vükela (Bakanlıklar) kuruldu. Vezirlere Nazır, Kazaskere Adliye Nazırı, Reisülküttaba Hariciye Nazırı(Dış işleri bakanı) , Defterdara maliye Nazırı denilmeye başlandı.

25. III. Selim dönemi ıslahatlarına genel olarak Nizam-ı Cedit ıslahatları adı verilmiştir. İlk daimi dış elçilikler bu dönemde açılmıştır.

26. Tanzimat döneminde 1840 Nizamnamesi çıkarıldı. Bu nizamname ile ülke Eyalet ,Sancak, Kaza ve köy olarak bölümlere ayrıldı. İlk kez Eyalet ve sancak genel meclisleri açıldı. Nahiye(Bucak) adı verilen yeni bir taşra yönetim birimi Oluşturuldu.

27. TBMM de Atatürk başkanlığındaki Müdafaa-i Hukuk grubu Cumhuriyet Halk Fırkası adını alarak Türkiye nin ilk siyasi partisi oldu.

28. 1924 te Kazım Karabekir ve arkadaşları Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular ancak bu parti Şeyh Sait İsyanı ile kapatıldı.

29. 1930 da Ali Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası Menemen Olayı Dolayısıyla kapatıldı.

Admin

Taglar: TürklerdeDevletTeşkilatıBoşlukDoldurmaSoruları

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin