İlk Türk Devletlerinde Eğitim


EĞİTİM ANLAYIŞI

* İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

* Bilgili olmak sadece yöneticilerin sahip olması gereken bir özellik olarak görülmemiş toplumun diğer fertlerinin de sahip olması gereken Alp insan anlayışı ortaya çıkmıştır.

* Türklerde yazı M.Ö. 5. yy öncesinde kullanıldığına örnek olarak Esik Kurganında tabak üzerine yazılmış 11 harflik iki satır yazı gösterilebilir. Yine ev gereçleri, süs eşyaları vb. üzerinde yazıya rastlanmıştır.

* İlk Türk alfabesi Göktürklerin oluşturduğu 38 hafrten oluşan alfabedir.İkinci alfabe Uygur alfabesidir.

* Türklerde Eğitim Toplumsal bir görevdir. – baba gören ok yontar Ana gören elbise biçer.

* Töre kuralları nesiller boyu aktarılmıştır.

* Eğitimde erkek-kız ayrımı yoktur.

* Uygurlarda “ çocuğunu öğretmene ver ondan alıp sanayi ver” sözü eğitime verilen önemi gösterir.

* Uygurlar ilk kez örgün eğitim kurumlarını oluşturmuşlardır.

* Uygurların Eğitim ve öğretim faaliyetleri sonunda gelişme göstermeleri onları çeşitli devlet kademelerinde kâtiplik tercümanlık ve öğretmenlik yapmaları ile son verilmiştir.

* Uygurlar kâğıdı ve matbaayı Avrupalılardan önce kullanmışlardır.

* Kütüphanelerinde dini nitelikli eserler bulunmaktadır.

ASKERİ EĞİTİM

* Atlı göçebe yaşam tarzını benimseyen Türkler sürekli savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için her an hazırlıklı olmak zorundaydılar.

* Türklerin çocukluk cağlarında oynadıkları oyunlar Askeri Eğitimin başlangıcını oluşturur.

* Hiçbir ayrım yapılmaksızın her çocuk, ata binmeyi ve at üzerinde ok atmayı öğrenirdi

* Dede korkut hikâyelerindeki Boğaçhan hikâyesi ad alabilmek için kahramanlık yapmak gerektiğini anlamamıza yardımcı olur.

* Barış zamanında yapılan sürek avları askeri tatbikat niteliği taşır.

MESLEKİ EĞİTİM

* Türkler hayvancılık ve Tarımla uğraşsallarda savaşçı karaktere sahip olduklarından bu yaşantıya uygun araç ve gereç yapmışlardır.

* Meslek Eğitim usta-çırak ilişkisi içinde yapılmıştır.

* Türklerde madencilik gelişmiştir.

* Tahta oymacılığı gelişmiş ve bu da matbaacılığa zemin hazırlamıştır.

* Mesleki eğitim kapsamında öğrenilerek yapılabilecek sanat eserleri.

Balbal – Taş işlemeciliği , Halı - El sanatı ,Altın işlemeciliği – Madencilik ve süsleme ,Kılıcı – Demircilik , Ahşap disk – Oymacılık , At eyer takımı – Süsleme

BİLİM

* Yapılan kazılarda bulunan eşyalar Türklerin kimya, ilaç yapımı, veterinerlik, Tıp ile ilgilendiklerini gösterir.

* Türklerin yaşam tarzı bilimsel faaliyetlerine etki etmiştir.

* Astronomi bilimi ile ilgili çalışmalar 12 hayvanlı Türk takviminin yapılmasını kolaylaştırmıştır.

* Yine Astronomi çalışmaları Nevruz gününün tespit edilmesini ve baharın başlangıcı olarak görülmesini sağlamıştır.

* Ticaretle uğraşa Türkler Matematik ile de uğraşmışlardır.

* Türklerin Tıp alanında da çalışmaları vardır. “ OTACI” denilen şifacılar halkın tedavisinde görev almışlardır. Uygurlar Tıp alanında Diğer Türk devletlerinden daha ileri gitmişlerdir. Eczacılıkta ileri gitmişlerdir.

Admin

Taglar: İlkTürkDevletlerindeEğitim

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

İlk Türk Devletlerinde Sanat

Orta Asya Türk sanatının temeli ilk Türk devletlerinde görülen altı göçebe kültürüne dayanmaktadır.Konargöçer bir yaşam tarzını benimseyen Hunlarda ve Köktürklerde taşınabilir sanat eserleri öne çıkarken yerleşik hayata geçen Uy

Osmanlı Devletinde Eğitim (13 - 18. yy)

Sıbyan eğitimi, Medreseler, Saray eğitimi, Askeri eğitim, Esnaf eğitimi, Halk eğitimi. İlköğretim, ortaöğretim, lise

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin