Fecr-i Ati Edebiyatı


Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri:

* Servet-i Fünun dergisinde 1910’da bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna duyuran bir edebiyat topluluğudur.
* Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluktur, daha sonra Yedi Meşaleciler ve Garipçiler de bildiri yayımlamışlardır.
* Topluluk üyeleri edebiyatta yenilikler yapma amacını taşımışlardır.
* Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunmuşlardır.
* Fransız edebiyatını örnek aldılar.
* Servetifünûn’a tepki olarak ortaya çıkmışlar, onları yeteri kadar Batı yanlısı olamamakla suçlamışlardır fakat eleştirdikleri Servetifünûn’dan öteye gidememişlerdir.
* Sanat anlayışları, dil ve üslup yönünden Servetifünûn’a benzer.
* Şiirlerinde ağır, süslü bir dil kullanmışlardır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça yer vermişlerdir.
* Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirememişlerdir.
* Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
* Serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek kullanmışlardır.
* Aşk ve tabiat, şiirlerinde işledikleri başlıca konulardır.
* Aşk teması, romantik ve duygusal özellik taşır. Doğa tasvirleri gerçekten uzaktır.
* Şiirlerinde kişilerin psikolojik sorunlarına yer verdiler.
* Sanatlı söyleyişlere ve imgelere sıkça yer vermişlerdir.
* Düz yazı alanında önemli bir varlık gösteremeyen Fecriati sanatçıları, topluluk dağıldıktan sonra çeşitli alanlarda başarılı örnekler vermişlerdir.
* Topluluk üyeleri şiirde sembolizm, parnasizm ile empresyonizmden; roman ve hikâyede realizm ile natüralizmden etkilenmişlerdir.
* Fecr-i Ati bir bakıma Servet-i Fünun’la Milli Edebiyat arasında bir köprü işlevi görmüştür.
* Bu dönem sanatçıları tiyatro türüne pek önem vermemişlerdir.
* Batı’yla sanat bakımından daha güçlü ilişkiler kurmayı, halkın sanat kültürünü geliştirmek için halka konferanslar vermeyi, sanatı ileriye taşımayı amaçlamışlar; ama kısa sürede dağılan etkisiz bir topluluk olmuşlardır.
* Fecr-i Aticilerin çoğu Milli Edebiyat akımına katılmış; bu dönem bir tek Ahmet Haşim’le anılır olmuştur.
* Sanat anlayışlarında bir bütünlük olmadığı için Fecriati Topluluğu kısa süre içinde dağılmıştır.
Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları

AHMET HAŞİM (1884 – 1933)

* 1909’da Fecr-i Aticilere katılmıştır.
* Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir.
* Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir.
* “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.
* Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
* Şiirde konudan çok, söyleyişi önemser.
* Gerçek şiir ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
* Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür.
* Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir.
* Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir.
* Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur.
* Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
* Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir.
* “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır.
* Fıkra, sohbet gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.

Eserleri:
Şiir: Piyale, Göl Saatleri
Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)
Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)
Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi


TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)

* Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
* Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
* Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
* Şiirleri Ahmet Haşim etkisindedir.
* “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
* Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
* Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır.

Eserleri:
Şiir: Ruh-i Bikayd
Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkârlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan


EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942)

* Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucuları arasındadır. Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta ilk golü atmıştır.
* Fecriati Döneminde “destansı” yönü ağır basan epik şiirler yazmıştır.
* Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmıştır.
* Şiirlerinde benzetme ve istiarelere gereğinden çok yer vermiştir.
* Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşı yazmış olduğu “Kin” şiiriyle tanınmıştır.

Eserleri:
Şiir: Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı


CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)

* Hikâyelerinde özellikle halk arasından seçilmiş tiplere yer verir.
* Teknik bakımdan kusurlu olmakla birlikte romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.

Eserleri:
Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu
Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde

Admin

Taglar: Fecr-iEdebiyatı

Edebiyat Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Beş Hececiler

Beş Hececiler; Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Diğer Sanatçıları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Diğer Sanatçıları; Sabahattin Ali, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Sait Faik Abasıyanık, Oğuz Atay, Tarık Buğra, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Memduh Şevket Esendal

Fecr-i Ati Edebiyatı Sanatçıları

Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları; AHMET HAŞİM (1884 – 1933), TAHSİN NAHİT (1887 – 1919), EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942), CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri; Mani, Düz ManiKesik Mani (Cinaslı Mani), Yedekli Mani (Artık mani), Türkü, Ninni, Ağıt

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri; Koşma, Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt, Koşma, Musammat Koşma, Yedekli Koşma, Ayaklı Koşma, Zincirbent Ayaklı Koşma, Koşma-Şarkı, Tecnis Koşma, Destan, Semai, Varsağı

Âşık Edebiyatı Temsilcileri

Âşık Edebiyatı Temsilcileri; Köroğlu, Öksüz Dede (Öksüz Âşık), Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Kâtibî, Kuloğlu, Gevherî, Dertlî, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Everekli Seyranî, Âşık Şenlik, RuhsSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin