Aranan: Karşılaştırma

 1. Ders Kitaplarında Eşitlik Azaldı

  Karşılaştırmalı Eğitim Derneği, Almanya merkezli Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’nin desteğiyle ders kitaplarını inceledi. Tüm düzeylerde 16 kitabın 2016 ile 2017’deki baskılarının karşılaştırıldığı ar

 2. İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma - Comparative Adverbs

  Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle ö

 3. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) Sıfatlar ve Örnekler

  Bu yazımızda, ingilizce karşılaştırma - comparative sıfatlarının kullanımını anlatacağız. Comparative adjectives nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve Türkçe anlamları, than, a lot, a bit, much, less than gibi yapılarla birlikte na

 4. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) ve Superlative (Üstünlük Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, dü

 5. Sıfatlarda Karşılaştırma - Comparative adjectives

  İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. Sıfatlara genellikle direk olarak ’–

 6. İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful

  İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz. 1. Çoklu Karşılaştırma

  Parametrik testlerdeki varyans çözümlemesinde ve parametrik olmayan testlerdeki ikiden fazla grub

 2. Dilbilim Karşılaştırması

  Türlü diller arasında hısımlık veya başka türlü ilişikleri belirtmek üzere yapılan karş

 3. Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlük Kuramı

  Bir ülkenin, başlangıçtaki faktör donanımı ve teknolojik düzeyine bağlı olarak sahip oldu

 4. Ekinlerarası Karşılaştırma

  Değişik ekinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 5. İkili Karşılaştırmalar Ölçeği

  Tutum ölçümlerinde kullanılan ve ölçüye vurulanların aynı sürekliliğe ilişkin çeşitli

 6. Karşılaştırma

  Parmak izi, el yazısı, imza ya da mühürün kendinin olmadığını ileri süren kişiye, parmak

 7. Karşılaştırma

  İki veya daha çok sayıdaki dilin birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzer

 8. Karşılaştırma

  Kopya edilmiş yazma ile aslının karşılaştırılması ve bu işlemin kitabın zahriye ya da hat

 9. Karşılaştırma Bağlaçları

  Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, "eşitlik", "üstün tutma", "oranlama", "birlikte

 10. Karşılaştırma Derecesi

  Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede göste

 11. Karşılaştırma Derecesi

  Sıfatlarda ve zarflarda birbiri ile yapılan karşılaştırmaların nitelik ve nicelik bakımında

 12. Karşılaştırma Eki

  Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî

 13. Karşılaştırma Halkbilimcisi

  Elindeki bilgi ve belgeleri karşılaştırma yöntemine göre değerlendiren halkbilimci, bk. karş

 14. Karşılaştırma Konaç Dizgesi

  Fizikte olayın oluş süresini ve konumunu göstermek amacıyla kurulan konaç dizgesi.

 15. Karşılaştırma Sıfatı

  Bağlı olduğu adın, karşılaştırılan öteki ada göre nitelik ve miktar bakımından derecesi

 16. Karşılaştırma Yöntemi

  İki ya da daha çok sayıdaki olgunun, benzerlik ve ayrılıklarını ortaya çıkarmak üzere ince

 17. Karşılaştırma Yöntemi

  Aynı ya da değişik yer ve çağlara ilişkin halkbilim ürünleri arasındaki benzerlikleri sapta

 18. Karşılaştırma Zarfı

  Bir fiilin, sıfatın veya zarfın derecesini belirten zarf. Bu derecelendirme, sıfatlarda olduğu

 19. Karşılaştırmalı Anatomi

  (Yun. ana: yukarı tome: kesmek) Canlıların anatomisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 20. Karşılaştırmalı Anatomi

  anat. Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatom

 21. Karşılaştırmalı Anatomi

  (Yun. ana = yukarı, Yun.tome = kesme): Karşılaştırmalı yapı bilimi çeşitli canlıların iç

 22. Karşılaştırmalı Basım

  Bir kitabın, yazmalar, belgeler, daha önceki basımlar vb. gözden geçirilerek saptanan en doğru

 23. Karşılaştırmalı Devingen Denge Çözümlemesi

  İki ayrı zamandaki denge durumlarına ilişkin değişim süreçlerinin karşılaştırıldığı

 24. Karşılaştırmalı Dil Bilimi

  Dilleri biribirleriyle karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik ve yakınlıklar ile benzemeyen

 25. Karşılaştırmalı Dilbilgisi

  (Derleme.. karşılaştırmalı gramer, mukayeseli gramer) Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaşt

 26. Karşılaştırmalı Dilbilim

  Hısım dillerin karşılıklı uygunluklarını inceliyen dilbilim.

 27. Karşılaştırmalı Durağan Denge Çözümlemesi

  İki ayrı zamandaki denge durumlarının karşılaştırıldığı çözümleme yöntemi.

 28. Karşılaştırmalı Eğitim

  Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyla de

 29. Karşılaştırmalı Embriyoloji

  (Yun.embryon: embriyo logos: bilim) Canlıların döllenmiş yumurtadan itibaren gelişmelerinin kar

 30. Karşılaştırmalı Embriyoloji

  (Yun. embryon=embriyon, Yun.logos=bilim): Çeşitli organizmaların embriyon gelişmelerini birbirle

 31. Karşılaştırmalı Fizyoloji

  (Yun. physis: tabiat logos: bilim) Çeşitli organizmaların hücre, doku ve organlarının görevle

 32. Karşılaştırmalı Fizyoloji

  (Yun. physis = tabiat, Yun.logos = bilim): Çeşitli ornanizmaların organ, doku ve gözelerinin gö

 33. Karşılaştırmalı Gramer

  Karşılaştırmalı dilbilim anlamdaşı.

 34. Karşılaştırmalı Gramer

  Aynı dil ailesine giren dilleri veya bir dilin lehçelerini ses, şekil, cümle ve anlam bilgileri

 35. Karşılaştırmalı Kesim Tekniği

  Daha ucuz ve hayvanlar doğal koşullarda tutulduğundan daha pratik sonuçlar veren, karkas analizl

 36. Karşılaştırmalı Ölçek

  Tutumları ölçerken ölçüm konusunu göreli yargılamalar yoluyla bir sıra düzenine sokmayı a

 37. Karşılaştırmalı Patoloji

  İnsanlar ve hayvanlardaki hastalıkları karşılaştırmalı olarak inceleyen patoloji dalı, komp

 38. Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

  Bir dilin seslerini ve ses olaylarını o dilin çeşitli lehçeleri arasında karşılaştırmalı

 39. Karşılaştırmalı Söylenbilim

  Söylenlere ilişkin sorunları karşılaştırma yöntemiyle çözmeye çalışan söylenbilim dal

 40. Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı

  İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, ta

 41. Karşılaştırmalı Veteriner Anatomi

  anat. Hayvanların vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia

 42. Saltık Karşılaştırma

  Bir sıklık dağılımını saltık sayılar arasındaki ayrımlara göre çözümleme.

 43. Sıklık Karşılaştırması

  Çeşitli sıklık dağılımlarında değişik toplamlara göre verilen saltık değerlerin ölçü

 44. Tukey Çoklu Karşılaştırma Yöntemi

  Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veyaMesaj / Bildirim Gönderin