Termometreler Arasın Dönüşüm


Herhangi bir termometrenin gösterdiği sıcaklık aralığı sınırlıdır. Örneğin cıvalı termometre, cıvanın donma noktasının –39 °C altındaki sıcaklıklarda bir değer gösteremez.


En çok kullanılan sıcaklık ölçü birimleri celcius (santigrad °C), Fahrenheit (°F) ve Kelvin (K) dir. Celcius suyun donma sıcaklığını 0 °C, kaynama sıcaklığını 100 °C kabul etmiştir. Fahrenheit’a göre suyun donma sıcaklığı 32 °F, kaynama sıcaklığı ise 212 °F kabul edilmiştir.


Kelvin ise madde taneciklerinin en düşük enerji seviyesindeki sıcaklığını 0° kabul etmiştir. (Bu sıcaklık –273 °C ye denk gelmekte ve mutlak sıcaklık olarak adlandırılmaktadır.) Bir ortamda bu termometre ölçekleri kullanılarak sıcaklık ölçümü yapıldığında her bir termometre farklı değeri gösterir.

Termometre

Celcius termometresinde okunan değer T(°C), Fahrenheit termometresin-de okunan değer T(°F), Kelvin termometresinde okunan değer T (K) ve herhangi bir X termometresinde okunan değer T (X) olduğunda, bunlar arasın-daki ilişki,Ayrıca termometreler arasında dönüşüm yapılırken orantı yöntemi de kullanılabilir. Örneğin suyun sıcaklığı 0 °C tan 10 °C ta çıkarıldığında yani 10 bölme yükseldiğinde Fahrenheit termometresinde 18 bölme yük-selir ve T(°F) = 32 + 18 = 50 °F değerini gösterir.


Kelvin ile Celsius arasında ise, T(K) = T(°C) + 273 eşitliği vardır.


Uyarı

Termodinamik

Termodinamik, mekanik enerji ile ısı arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziğin bir alt alanıdır.

Termodinamiğin sıfırıncı yasası şu şekilde ifade edilmektedir: Eğer iki cisim üçüncü bir cisim ile ısısal denge hâlinde ise birbiriyle de ısıl denge hâlindedir ve bu nedenle de aynı sıcaklıktadır.

Admin

Taglar: TermometrelerArasınDönüşüm

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte Isı Sığası

Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m * c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir.

Fizikte Özgül Isı

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarına özgül ısı denir. Özgül ısıya ısınma ısısı ya da öz ısı da denir. Özgül ısı c ile gösterilir ve maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.

Fizikte Sıcaklık

Bir madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir. Madde hangi hâlde olursa olsun, madde tanecikleri daima hareket halindedir. Bu hareketler maddenin bulunduğu hâle göre değişebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin