Kadın Girişimciler


Kadın Girişimciler
Türkiye’de, kadınların iş kurmada ve girişimcilik konularında erkeklerden daha farklı roller üstlendiği bilinmektedir. Erkeklerin kadınlardan daha fazla iş kurdukları da bir gerçektir. Yapılan gözlemler, kadın girişimcilerin kurdukları işletmelerin görece daha küçük işletmeler olduğu ve büyüme eğilimlerinin düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadın girişimcilerin sınırlı sayıda sektörde yoğunlaştığı da yapılan araştırmalarda görülmektedir. Buna karşılık erkek girişimcilerin dağılımının daha farklı sektörlerde olduğu ortaya çıkmıştır. Türk halkının kadın girişimcilere bakış açısı ve onları algılamaları, kadınların Türk toplumundaki yerinden kaynaklanmaktadır. Bu algılama biçiminden de dolaylı olarak bayan girişimciler etkilenmekte ve kendilerini ifade edebilmeleri, belli engellere takılarak güçleşebilmektedir.


Girişimcilik kültürü 1980’li yıllarda Batı’da ve Türkiye’de görülmeye başlanmıştır. Son yıllarda gözlenen teknolojik gelişmeler ve kültürel beklentilerdeki ilerlemeler bu girişimci kültürü desteklemiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle girişimcilerin toplumdaki statüleri de yükselmiştir. Birçok toplumda girişimcilere bazı pozitif ve değerli özellikler atfedilmektedir. Bu arada kadın girişimcilerin sayısının hızlı bir şekilde arttığı da gözlenmektedir. Bu değişim özellikle Batı ülkelerindeki akademisyenlerin ilgisini çekmiştir. Kadın girişimciliğin özellikle 1980’li yıllardan başlayarak ülkemizde de hız kazandığını görüyoruz. Aslında Türkiye’deki bayan girişimciliğinin köklerini 19. yüzyıla kadar götürmek mümkündür.


Kadın girişimcilik kavramına farklı yazarlarca farklı anlamlar yüklenmektedir. Bazı yazarlar girişimi başlatmak için yeterince ekonomik güce sahip olanları girişimci olarak değerlendirirken, bazı yazarlar buna ‘bağımlı’ girişimcileri de dahil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, iki farklı girişimci ayrımı yapılabilir: Birincisi ‘bağımsız girişimciler’ ki bunlar, girişimi kurma ve devamını sağlamada finansal açıdan tam yetki sahibidirler. İkincisi ise ‘bağımlı’ girişimcilerdir ve bunlar kurulmuş olan girişimi devam ettirerek ikincil konumda kalırlar. Bu ikinci tür girişimcilik bazı yazarlarca ‘gizli girişimcilik’ olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada girişimci olarak her iki tanımdaki girişimciler de kabul edilmiştir. Bazı kadın girişimcilerin, eşleriyle ortak girişimlerde bulunduğu aile şirketlerinde çalıştıkları görülmektedir.


Türkiye’deki kadınların büyük çoğunluğu ücretsiz çalışmaktadırlar ve ‘ücretsiz aile çalışanları’ olarak adlandırılmaktadırlar. Özellikle tarım sektöründe, kadınların hem ev işi hem de tarımsal işletmelerde çalıştıkları ve bunlara karşılık bir ücret alamadıkları görülmektedir.


Girişimcilerin öncelikle firmalarının performansının yüksekliğini sağlayabilmek için müşterileri ve çalışanları ile iyi bir etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. Girişimcilerin iş tatminleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda girişimcilikte maddi kazanç yanında kişinin yapmak istediği işle meşgul olma fırsatını bulabilmesi, esnek çalışma saatlerinde ve istediği koşullarda çalışabilmesi gibi avantajlar üzerinde durulmaktadır. Bunların yanında eğer kuruluş aşamasındaki beklentiler sınırlı tutulursa, işin sonunda elde edilen düşük bir performansla bile tatmin duygusuna ulaşılabileceği gibi farklı bir yaklaşımla da karşılaşılmaktadır. Özellikle kadın girişimcilerin firmaların kuruluş aşamalarında veya kendilerinin işe başladıkları dönemlerde iş ile ilgili beklentilerini düşük seviyede tuttukları ve bu yolla da hayal kırıklığına uğramadıkları gibi tatmin hissine bile ulaşabildikleri belirlenmiştir. Bunun yanında kadın girişimcilerin özellikle firma sahipliği ile tatmin düzeylerinin arttığı saptanmıştır.


Yapılan araştırmalarda kadın girişimcilerin finansal güvenliklerini sağlamakla birlikte, hem ev hem de iş dünyasındaki işlerini dengeleyemeyecekleri, belirli sektörlerde faaliyet gösterebilecekleri, bankalardan kredi bulmakta zorlanabilecekleri, müşteriler tarafından doğru algılanamayacakları ve benzeri konularda sorunlarla karşılaşabilecekleri belirlenmiştir.

Admin

Taglar: KadınGirişimciler

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin