İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı


1. Toplumsal Yapı


* Türk toplumsal yaşayışını düzenleyen kurallara TÖRE adı verilir.

* Devlet ile bireyler arasında TÜZ adı verilen yazılı olmayan kurallar vardı.

* İlk Türk devletlerinde toplumsal yapı; oğuş (aile), ailelerin birleşmesiyle urug (aileler birliği), urugların birleşmesiyle boy, boyların birleşmesi ile de budun oluşuyordu.

OĞUŞ ( AİLE): Toplumu oluşturan en küçük yapıdır.Türk ailesi genellikle baba, anne ve çocuklardan oluşan çekirdek ailedir.
Tek eşle evlilik yaygındır.Ataerkil bir yapı vardır ancak; aile içi kararlarda anne de söz sahibi olmuştur.

URUG ( AİLELER BİRLİĞİ-SÜLALE): Akrabalık bağı ile birbirine bağlı olan Ailelerin birleşmesiyle oluşmuştur.

BOY: Sülalelerin birleşmesi ile oluşmuştur.boyların başında Boy beyleri bulunurdu Bu beyler sülale reisleri arasından seçilirdi.Her boyun kendisine ait,toprağı ( yazlak ve kışlak), askeri gücü, hayvanları ,yönetim meclisi bulunurdu.Boylara ait hayvanlar, o boyun işareti olan TAMGA ile damgalanır, bu şekilde hayvanlar birbiriyle karışmazlardı.

BUDUN ( MİLLET) : Budun (millet) akraba boyların bir teşkilat etrafında toplanması ile meydana gelmekteydi. Başında “kağan, han, il-teber, yabgu, şad, erkin” gibi unvanlar taşıyan bir başkan bulunmaktaydı. Devlet tek bir budundan oluşmuyordu.devlet başkanı olan kağan tüm budunları bir arada tutarak siyasi birlikteliği sağlardı. Budunların ve boyların iş birliği ile oluşan devlet; toprağı, halkı, töresi ile yurdu koruyan; milleti huzur ve barış içinde yaşatan siyasi bir kuruluştur.

2. Yaşayış

* At Türkler için önemli bir hayvandı.Atın gücünden etinden ve sütünden ( kımız) faydalanırlardı.At dışında en çok beslenilen hayvan koyundu.

* Atlı göçebe bir yaşam süren Türkler, çoğunlukla hayvancılık ile uğraştıklarından, yayvanlarına otlak bulmak amacıyla yazın YAZLAKLARA kışın ise; KIŞLAKLARA göç ederlerdi.

* Uygurlarla birlikte yerleşik hayata geçen Türkler, zamanla yerleşik şehir hayatı yaşamaya başlamışlardır.

3. Dini Hayat

* Eski Türk inancının temelini Göktanrı Dini oluşturmaktaydı. Gök Tanrı inancına göre; Tanrı tektir ve en yüce varlıktır. Sonsuz bir hayata sahip ezeli ve ebedi olan Tanrı, kâinatın yaratıcısı ve hâkimidir. Ahiret inancı olan bu inanç sisteminde iyi insanların “uçmag”a (cennete), kötülerin ise “tamu”ya (cehenneme) gideceklerine inanılırdı. Toplumsal yapıda özel bir statüsü olmayan din adamlarına “kam” adı verilmekteydi.

* Eski Türkler tabiatta birtakım gizli kuvvetlerin varlığına da inanıyolardı.

* Toplumda ölen kişilere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılırdı. Ataların ruhlarının kendilerini koruduğuna inanılır, onlar için kutsal mağaralar önünde kurban kesilirdi.

* Türklerde Göktanrı dininden başka ; Musevilik,Hristiyanlık, Budizm,Maniheizm gibi dinler de görülmüştür.

Admin

Taglar: İlkTürkDevletlerindeToplumYapısı

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin