Meslek Hastalıkları Rehberi Kısaltmalar


ACGIH Amerikan Ulusal İş Hijyenistleri Konferansı
AAS Atomik absorbsiyon spektrofotometrisi
ACE Anjiotensin-konverting enzim
ACG Akciğer grafisi
ALA Aminolevülinik asit
ALA-D Aminolevülinik asit dehidrataz
ALS Amiyotrofik lateral skleroz
ALT Alanin transaminaz
ANA Anti nükleer antikor
AP Alkalen fosfataz
ARB Asido-rezistan basil, tüberküloz basili
AST Aspartat transaminaz
ASY Alt solunum yolları
ATA Absolut (mutlak) atmosfer
BAD Bronş aşırı duyarlılığı
BeLPT Berilyum lenfosit proliferasyon testi
BFT Böbrek fonksiyon testleri
BO Bronşiolitis obliterans
BOS Beyin omurilik sıvısı
BPT Bronş provokasyon testi
BFT Böbrek Fonksiyon Testleri
DEP Dizel egzoz partikülleri
EDTA Etilen diamin tetra asetik asit
EEG Elektroensefalografi
EKT El-kol titreşimi
EMG Elektromyografi
ENMG Elektronöromyografi
FEV1 Zorlu ekspirasyon hacminin 1. saniyesinde

 
çıkarılan hava miktarı
FM Fizik muayene
FVC Zorlu vital kapasite
GGT Gama glutamil transferaz
GİS Gastrointestinal sistem
Gy Gray (1 Gy= 1 J/kg = 100 rad)
HDL-K Yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol
IARC Uluslar arası Kanser Araştırma Arşivi
ILO Dünya Çalışma Örgütü
ISO Uluslararası Standartlar Kuruluşu
İSG İş sağlığı ve güvenliği
KAH Koroner arter hastalığı
KCFT Karaciğer fonksiyon testleri
KİP Kömür işçisi pnömokonyozu
KKY Konjestif kalp yetmezliği
KOAH Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
kPa Kilopaskal
KTS Karpal tunel sendromu
KVH Kardiyovasküler hastalık
KVS Kardiyovasküler sistem
LDH Laktat dehidrojenaz
LDL Düşük dansiteli lipoprotein
mcm Mikrometre, mikron
Miyokard infarktüsü
MMMF İnsan yapımı mineral lifler
MR Manyetik rezonans
MS Multipl skleroz
NIOSH Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
PAH Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
PAH Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon
PAN Periarteritis nodosa
PET Pozitron emisyon tomografisi
PMF Progresif masif fibrozis
ppd Pure protein derivative, tüberkülin deri testi
ppm Milyonda kısım
PSS Periferik sinir sistemi
PVC Polivinil klorür
RA Romatoid artrit
RADS Reaktif hava yolları disfonksiyonu sendromu
RES Retiküloendotelyal sistem
Sa O2 O2 saturasyonu
SFT Solunum fonksiyon testi
SLE Sistemik lupus eritematosus
SML Sentetik mineral lifler
SSS Santral sinir sistemi
Tbc Tüberküloz
TK Total kolesterol
TLC Total akciğer kapasitesi
TVT Tüm vücut titreşimi
UOB Uçucu organik bileşikler
ÜSY Üst solunum yolları
VC Vital kapasite
WHO Dünya Sağlık Örgütü
YRBT Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi
ZPP Çinko protoporfirin

Admin

Taglar: MeslekHastalıklarıRehberiKısaltmalar

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynaklarıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin