Gramer Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abartma
  Açık Hece
  Açıklama Cümlesi
  Açıklayacı Özne
  Açıklayıcı
  Açıklayıcı Dolaylı Tümleç
  Açıklayıcı Nesne
  Açıklayıcı Zarf Tümleci
  Açıklık Derecesi
  Ad Bilimi
  Ad Çekimi
  Ad Çekimi Ekleri
  Ad Cümlesi
  Ad Kökü
  Ad Soylu Kelime
  Ad Tabanı
  Ad Tamlaması
  Ad-fiil
  Ad-fiil Grubu
  Addan Ad Türeten Ek
  Addan Fiil Türeten Ek
  Addan Türeme Ad
  Addan Türeme Fiil
  Adlandırma
  Ağız Atlası
  Ağız Sesi
  Ağız Ünlüsü
  Ağız Ünsüzü
  Ağızsıllaşma
  Ahenk Durağı
  Ahenk Öbeği
  Ahenk Vurgusu
  Aitlik Eki
  Akıcı Ünsüz
  Akıcılaşma
  Akraba Diller
  Akrabalık Adları
  Akustik
  Alçalan İkiz Ünlü
  Alçalan Ton
  Alfabe
  Alfabe Dışı
  Alfabe Yazısı
  Alıntı
  Alıntı Ek
  Alıntı Kelime
  Alışkanlık Fiilleri
  Alışkanlık Sıfatı
  Alt Çene
  Ana Dil
  Ana Dili
  Ana Zamanlar
  Anlam
  Anlam Alanı
  Anlam Bilimci
  Anlam Bilimi
  Anlam Birimi
  Anlam Çözümlemesi
  Anlam Daralması
  Anlam Değişmesi
  Anlam Ekseni
  Anlam Genişlemesi
  Anlam İyileşmesi
  Anlam Kayması
  Anlam Kötüleşmesi
  Anlam Olayları
  Anlam Tonlaması
  Anlam Vurgusu
  Anlam Yükü
  Anlatım Bilimi
  Ara Cümle
  Ara Zamanlar
  Aracı Dil
  Art Avurt Ünsüzü
  Art Damak
  Art Damak Ünsüzü
  Art Zamanlı Anlam Bilimi
  Art Zamanlı Dil Bilimi
  Art Zamanlı Ses Bilgisi
  Art Zamanlı Yöntem
  Asıl Anlam
  Asıl Sayı Sıfatı
  Asıl Sayılar
  Aşırı Küçülme
  Aslî Uzunluk
  Atasözü
  Avurt
  Avurt Ünsüzü
  Ayarlayıcı Gramer
  Ayırıcı İşaret
  Ayırt Edici Özellik
  Aykırı
  Aykırılık
  Az İşlek Ek
  Azlık-çokluk Zarfları
  Bağımlı Kelime
  Bağımlı Sıralı Birleşik Cümle
  Bağımsız Cümle
  Bağımsız Kelime
  Bağımsız Sıralı Birleşik Cümle
  Bağlaç
  Bağlaçlı İkileme
  Bağlaçlı Tamlama
  Bağlam
  Bağlama
  Bağlama Cümlesi
  Bağlama Grubu
  Bağlama İşareti
  Bağlama Zamiri
  Bağlayıcı Ses
  Bağlayıcı Ünlü
  Bağlayıcı Ünsüz
  Bağlı Cümleler
  Basit Ad Cümlesi
  Basit Cümle
  Basit Ek
  Basit Fiil
  Basit Fiil Cümlesi
  Basit Kelime
  Basit Kip
  Basit Sıfat
  Basit Zarf
  Belirli Nesne
  Belirsiz Nesne
  Belirsiz Özne
  Belirsizlik Sıfatı
  Belirsizlik Zamiri
  Belirtili Ad Tamlaması
  Belirtisiz Ad Tamlaması
  Belirtme Grubu
  Belirtme Sıfatı
  Benzeşme
  Benzeşmezlik
  Bildirme Cümlesi
  Bildirme Eki
  Bildirme Ekleri
  Bildirme Kipleri
  Bilim Dili
  Birinci Şahıs
  Birinci Şahıs İyelik Ekleri
  Birinci Teklik Şahıs
  Birincil Ses
  Birleşen
  Birleşik Ad
  Birleşik Bağlaç
  Birleşik Cümle
  Birleşik Ek
  Birleşik Fiil
  Birleşik Kelime
  Birleşik Ses
  Birleşik Sıfat
  Birleşik Zamanlı Kip
  Birleşik Zarf
  Bitmiş Fiil
  Boğaz
  Boğumlanma
  Boğumlanma Bölgesi
  Boğumlanma Noktası
  Boğumlanma Tarzı
  Büküm
  Bükümlü Dil, Bükümlü Diller
  Bulanık Ünlü
  Bulunma Durumu
  Bulunma Durumu Eki
  Bulunma Grubu
  Büyük Ünlü Uyumu
  Çağrışım
  Çağrışım Alanı
  Çağrışım İlişkileri
  Canlı Dil
  Canlı Ek
  Canlı Kelime
  Canlı Kök
  Çatı Ekleri
  Çatışma
  Çekim
  Çekim Eki
  Çekimli Ad
  Çekimli Fiil
  Çekimsiz Fiil
  Cevap Ünlemi
  Çevirme Adlar
  Çevirme Yazı
  Çevriyazı
  Çiçek Dili
  Çift Dudak Ünsüzü
  Çıkma Durumu
  Çıkma Durumu Eki
  Çıkma Grubu
  Çıkmalı Tamlama
  Çıkmalı Tümleç
  Cinsiyet
  Cinsiyetsiz
  Çocuk Dili
  Çok Anlamlı
  Çok Anlamlılık
  Çok Harflilik
  Çokluk Eki
  Çözülme Aşaması
  Cümle
  Cümle Başı Bağlaçları
  Cümle Bilgisi
  Cümle Dışı Ögeler
  Cümle Tonu
  Cümle Vurgusu
  Cümlenin Ögeleri
  Damak
  Damak N`si (ñ)
  Damak Sesi
  Damak Ünsüzü
  Damaksıllaşma
  Dar Ünlü
  Daralma
  Değişimli Ünsüzler
  Değişken Şekil
  Değişken Şekillik
  Değişken Ses
  Deneyli Ses Bilgisi
  Deneyli Ses Bilimi
  Devrik Cümle
  Deyim
  Deyim Aktarımı
  Deyimler Sözlüğü
  Diksiyon
  Dil Ailesi
  Dil Akrabalığı
  Dil Atlası
  Dil Benzeşmesi
  Dil Bilgisi
  Dil Bilimi
  Dilek-şart Cümlesi
  Dilek-şart Kipi
  Diş Dudak Ünsüzü
  Diş Ünsüzü
  Diş-damak Ünsüzü
  Diş-eti Ünsüzü
  Dışa Dönük Ünlemler
  Dişilik
  Dizin
  Dolaylı Anlatım
  Dolaylı Tümleç
  Dolaysız Anlatım
  Dönüşlü Çatı
  Dönüşlü Fiil
  Dönüşlü Zamir
  Dönüşme
  Dudak
  Dudak Benzeşmesi
  Dudak Sesi
  Dudak Ünsüzü
  Dudaksıllaşma
  Durak
  Duraklama Aşaması
  Durum Gösterme Ekleri
  Düşme
  Duygu Tonlaması
  Duygu Vurgusu
  Duyulan Geçmiş Zaman Eki
  Duyulan Geçmiş Zaman Kipi
  Duyulan Geçmiş Zaman Kipinin Hikayesi
  Duyulan Geçmiş Zaman Kipinin Rivayeti
  Düz Sıra
  Düz Ünlü
  Düzeltme İşareti
  Düzenli Ses Olayı
  Düzensiz Ses Olayı
  Düzleşme
  Edat Grubu
  Edebî Dil
  Edilgen Çatı
  Edilgen Fiil
  Ek Yığılması
  Ek-fiil
  Eklemeli Diller
  Eksiltim
  Eksiltimli
  Eksiltimli Cümle
  Emir Cümlesi
  Emir Kipi
  En Az Çaba Kuralı
  Erkeklik
  Eş Anlamlı (kelime)
  Eş Anlamlı İkileme
  Eş Anlamlılık
  Eş Sesli (ek, Kelime)
  Eş Seslilik
  Eş Söz
  Eş Zamanlı
  Eş Zamanlı Anlam Bilimi
  Eş Zamanlı Dil Bilimi
  Eş Zamanlı Ses Bilgisi
  Eş Zamanlı Yöntem
  Eş Zamanlılık
  Esas Fiil
  Eşit İkiz Ünlü
  Eşitlik Derecesi
  Eşitlik Durumu
  Eşitlik Eki
  Eski Kelime
  Eskicilik
  Eskilik
  Etken Çatı
  Etken Fiil
  Ettirgen Çatı
  Ettirgen Fiil
  Ettirgenlik Eki
  Fail Adı
  Fiil Çekimi
  Fiil Çekimi Eki
  Fiil Cümlesi
  Fiil Grubu
  Fiil Kökü
  Fiil Tabanı
  Fiilde Zaman
  Fiilde Zaman Kayması
  Fiilden Ad Yapma Eki
  Fiilden Fiil Yapma Eki
  Fiilden Türeme Ad
  Fiilden Türeme Fiil
  Geçici Hareket Adı
  Geçiş Sesi
  Geçişli Fiil
  Geçişlilik Ekleri
  Geçişsiz Fiil
  Geçmiş Zaman
  Geçmiş Zaman Sıfat-fiili
  Gelecek Zaman
  Gelecek Zaman Kipi
  Gelecek Zaman Kipinin Hikâyesi
  Gelecek Zaman Kipinin Rivayeti
  Gelecek Zaman Kipinin Şartı
  Gelecek Zaman Sıfat-fiili
  Gelişmeli Ses Bilgisi
  Genel Dil Bilimi
  Genel Ses Bilimi
  Genel Sözlük
  Genel Türkçe
  Geniş Ünlü
  Geniş Zaman
  Geniş Zaman Eki
  Geniş Zaman Kipi
  Geniş Zaman Kipinin Hikâyesi
  Geniş Zaman Kipinin Rivayeti
  Geniş Zaman Kipinin Şartı
  Geniş Zaman Sıfat-fiili
  Genişlik Derecesi
  Geniz
  Geniz Sesi
  Geniz Ünlüsü
  Geniz Ünsüzü
  Genizsilleşme
  Gerçek Özne
  Gereklilik Kipi
  Gereklilik Kipinin Hikâyesi
  Gereklilik Kipinin Rivayeti
  Gereklilik Kipinin Şartı
  Gerilek Vurgu
  Gerileyici Benzeşme
  Gerilme
  Gezici Kelime
  Gırtlak
  Gırtlak Kapağı
  Gırtlak Ünsüzü
  Gırtlaksıllaşma
  Gizli Dil
  Göçüşme
  Görülen Geçmiş Zaman Eki
  Görülen Geçmiş Zaman Kipi
  Görülen Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi
  Görülen Geçmiş Zaman Kipinin Şartı
  Görünmez Özne
  Görünür Özne
  Görünüş
  Gramer
  Gramer Kelimesi
  Gramerce Özne
  Grup Vurgusu
  Gürültü
  Haberleşme
  Hafif Mastar
  Halk Dili
  Halk Köken Bilimi
  Halka Kıkırdak
  Harf Çevrimi
  Hayvan Dili
  Hazırlık Aşaması
  Hece Denkleşmesi
  Hece Doruğu
  Hece İşareti
  Hece Kaynaşması
  Hece Sınırı
  Hece Yazısı
  Hece Yutulması
  Heceleme
  Hemze
  Hikâye Birleşik Kipi
  Hışırtılı Ünsüz
  İbriksi Kıkırdaklar
  İç Büküm
  İç Cümle
  İç Ek
  İç İçe Birleşik Cümle
  İç Kafiye
  İç Ses
  İç Ses Düşmesi
  İç Ses Türemesi
  İç Seste Ünlü Türemesi
  İç Seste Ünsüz Türemesi
  İçe Dönük Ünlemler
  İkileme
  İkilemeli Tamlama
  İkili Çatı
  İkili Kelimeler
  İkili Kök
  İkilik
  İkinci Çokluk Şahıs
  İkinci Şahıs
  İkinci Teklik Şahıs
  İkincil Uzunluk
  İkincil Vurgu
  İkiz Kelime
  İkiz Ünlü
  İkiz Ünsüz
  İkizleşme
  İlerleyici Benzeşme
  İletişim
  İlgi Durumu
  İlgi Eki (ilgi Durumu Eki)
  İlgi Grubu
  İlgileme Cümlesi
  İnce Fark
  İnce Sıra
  İnce Ünlü
  İncelme
  İnceltme İşareti
  İşaret
  İşaret Bilimi
  İşaret Dili
  İşaret Sıfatları
  İşaret Zamiri
  İşlek Ek
  İşletme Ekleri
  ıslıklı Ünsüz
  İsnat Grubu
  İstek Cümlesi
  İstek Kipi
  İstek Kipinin Hikâyesi
  İstek Kipinin Rivayeti
  İşteş Çatı
  İşteş Fiil
  İşteşlik
  İşteşlik Eki
  İyelik Ekleri
  İyelikli Tamlama
  Kalın Sıra
  Kalın Ünlü
  Kalınlaşma
  Kalıplaşma
  Kalkan Kıkırdak
  Kapalı E
  Kapalı Hece
  Kapanma
  Kapsam
  Karma Dil
  Karmaşık Fiil(ler)
  Karşılaştırma
  Karşılaştırma Bağlaçları
  Karşılaştırma Derecesi
  Karşılaştırma Eki
  Karşılaştırma Sıfatı
  Karşılaştırma Zarfı
  Karşılaştırmalı Dil Bilimi
  Karşılaştırmalı Gramer
  Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
  Karşıt Anlamlı
  Karşıt Anlamlılık
  Karşıtlık Cümlesi
  Katmerli Birleşik Kip(ler)
  Kavram
  Kavram Çekirdeği
  Kaynaşma
  Kelime
  Kelime Bilimi
  Kelime Grubu
  Kelime Hazinesi
  Kelime Sınıfı
  Kelime Türü
  Kelime Vurgusu
  Kelime Yazısı
  Kesirli Sayı Sıfatları
  Kesme İşareti
  Ki Bağlacı
  Kılınış
  Kılış Adı
  Kılış Fiili
  Kısa Hece
  Kısa Ünlü
  Kısalmış Kelime
  Kısaltma
  Kısaltma Grupları
  Kısaltma Kelime
  Kişi Ağzı
  Ki`li Birleşik Cümle
  Köken Bilgisi
  Köken Bilimi
  Kökteş Kelimeler
  Komşu Ses
  Konuşma
  Konuşma Dili
  Konuşma Organı
  Küçük Dil
  Küçük Ünlü Uyumu
  Küçültme Eki
  Küçültmeli Ad
  Küçültmeli Sıfat
  Küçültmeli Zarf
  Kurallı Cümle
  Lehçe
  Mastar
  Mastar Eki
  Meçhul Çatı
  Meslek Adı
  Millî Alfabe
  Millî Dil
  Morgagni Cepleri
  M`li İkileme
  Nesne
  Nicelik
  Nispet Eki
  Nitelik Sıfatı
  Nitelik Zarfı
  Niyet Fiilleri
  Nöbetleşme
  Noktalama
  Ölçünlü Dil
  Ölçünlü Türkçe
  Ölçüt
  Ölü Dil
  Ölü Ek
  Ölü Kelime
  Ölü Kök
  Olumlu Cümle
  Olumlu Fiil
  Olumluluk
  Olumsuz Cümle
  Olumsuz Fiil
  Olumsuzluk
  Olumsuzluk Edatı
  Olumsuzluk Eki
  Oluş Fiili
  Ön Avurt Ünsüzü
  Ön Damak
  Ön Damak N`si (genzel N: Ñ, [o])
  Ön Damak Ünsüzü
  Ön Ek
  Ön Ses
  Ön Ses Düşmesi
  Ön Ses Türemesi
  Ön Ses Ünsüzleri
  Ön Seste Ünlü Türemesi
  Ön Seste Ünsüz Türemesi
  Orta Hece
  Orta Hece Düşmesi
  Ortak Dil
  Ortak Nesne
  Ortak Özne
  Ortak Yüklem
  Ortak Zarf
  Ortaklık Durumu
  Özel Ad
  Özel Dil
  Özne Yüklem Uygunluğu
  Patlayıcı Gırtlak Ünsüzü
  Patlayıcı Ünsüz
  Pekiştirilmiş Kelime
  Pekiştirilmiş Özne
  Pekiştirme
  Pekiştirme Edatı
  Pekiştirme Eki
  Pekiştirme Hecesi
  Pekiştirme Sıfatı
  Pekiştirme Ünlüsü
  Pekiştirme Vurgusu
  Pekiştirme Zarfı
  Peltek Diş Ünsüzü
  Peltek Ünsüz
  Peltekleşme
  Renk Adı
  Renk Dili
  Resim Yazısı (hiyeroglif)
  Resmi Dîl
  Retorik
  Rivayet Birleşik Zamanı
  Rivayet Tarzı
  Şahıs
  Şahıs Ağzı
  Şahıs Eki
  Şahıs Zamîri
  Şart Cümlesi
  Şart Eki
  Şart Kipi
  Saygı Çokluğu
  Sayı Adı
  Sayı Grubu
  Sayı Sıfatı
  Sayılar
  Seçenekli Cümle (alternatifli Cümle)
  Şekil Bilgisi
  Şekil Birimi
  Ses Ayrışması
  Ses Bilgisi
  Ses Bilimci
  Ses Bilimi
  Ses Birimi
  Ses Birleşmesi
  Ses Boşluğu
  Ses Cihazı
  Ses Değişmesi
  Ses Düşmesi
  Ses Gelişmesi
  Ses Nöbetleşmesi
  Ses Olayı
  Ses Oluşumu
  Ses Organları
  Ses Telleri
  Ses Türemesi
  Ses Uyumsuzluğu
  Ses Yansımalı Ünlemler
  Ses Yarığı
  Ses Yazısı
  Ses Yolu
  Sesçil Alfabe
  Seslenme Ünlemi
  Sıfat
  Sıfat Ekleri
  Sıfat Tamlaması
  Sıfat-fiil
  Sıfat-fiil Grubu
  Sıfır Ek
  Sıklık
  Şimdiki Zaman
  Şimdiki Zaman Kipi
  Şimdiki Zaman Kipinin Hikâyesi
  Şimdiki Zaman Kipinin Rivayeti
  Şimdiki Zaman Kipinin Şartı
  Sınırlama Durumu
  Sınırlama Eki
  Sıra Sayı Sıfatı
  Sıra Sayıları
  Sıralı Birleşik Cümle
  Sızıcı
  Sızıcı Ünsüz
  Sızıcılaşma
  Soluklu Ünsüz
  Somut Ad
  Somut Anlatım
  Somut Kavram
  Somutlaştırma
  Son Ek
  Son Ses
  Son Ses Düşmesi
  Son Seste Türeme
  Son Seste Ünlü Türemesi
  Son Seste Ünsüz Türemesi
  Sondan Eklemeli Diller
  Soru Cümlesi
  Soru Eki
  Soru Şekli
  Soru Sıfatı
  Soru Zamiri
  Soru Zarfı
  Söyleyiş Ses Bilgisi
  Söyleyiş Ses Bilimi
  Soyut Ad
  Soyut Kavram
  Soyutlama
  Söz Sanatları
  Sözlük
  Sözlük Anlamı
  Sözlük Bilimi
  Süreklilik Fiili
  Taban
  Tam Benzeşme
  Tamlama
  Tamlanan
  Tamlayan
  Tarihî Gramer
  Tasarlama Kipleri
  Taşra Ağzı
  Tasvir Fiili
  Tasvirci Gramer
  Tasvirci Yardımcı Fiil
  Tek Anlamlı
  Tek Anlamlılık
  Tek Doruklu Hece
  Tek Heceli Diller
  Tekleşme
  Teklik
  Teklik Birinci Şahıs Eki
  Teklik İkinci Şahıs Eki
  Teklik Üçüncü Şahıs Eki
  Tekrar Grubu
  Tekrarlama Fiilleri
  Tekrarlı Bağlaç
  Tekrarlı Yüklem
  Telâffuz
  Temel Cümle
  Temel Kelime
  Terim
  Tezlik Fiili
  Titrek Ünsüz
  Tonlama
  Tonlama Uzunluğu
  Tonlu Ünsüz
  Tonlulaşma
  Tonsuz Ünsüz
  Tonsuzlaşma
  Topluluk Adı
  Topluluk Eki
  Topluluk Sayı Sıfatları
  Tümleç
  Tür Adı
  Türeme Ünlü
  Türeme Ünsüz
  Türemiş Ad
  Türemiş Fiil
  Türemiş Kelime
  Türemiş Sıfat
  Türemiş Zarf
  Türetme
  Türev
  Üçleme
  Üçüncü Şahıs
  Üçüz Ünlü
  Üleştirme Sayı Sıfatları
  Üleştirme Sayıları
  Ünlem
  Ünlem Cümlesi
  Ünlem Grubu
  Ünlem Vurgusu
  Ünlü Atlaması
  Ünlü Çarpışması
  Ünlü Daralması
  Ünlü Değişimi
  Ünlü Düşmesi
  Ünlü Düzleşmesi
  Ünlü Genişlemesi
  Ünlü İkizleşmesi
  Ünlü İncelmesi
  Ünlü Kalınlaşması
  Ünlü Kaynaşması
  Ünlü Kısalması
  Ünlü Olayları
  Ünlü Türemesi
  Ünlü Uyumu
  Ünlü Uzaması
  Ünlü Yuvarlaklaşması
  Ünlü-ünsüz Uyumu
  Ünlüleşme
  Ünsüz
  Ünsüz Benzeşmesi
  Ünsüz Değişmesi
  Ünsüz Düşmesi
  Ünsüz İkizleşmesi
  Ünsüz Tekleşmesi
  Ünsüz Türemesi
  Ünsüz Uyumu
  Unvan
  Unvan Grubu
  Üslûp Bilimi
  Üst Çene
  Üstünlük Derecesi
  Uygunluk
  Uzak Benzeşme
  Uzak Benzeşmezlik
  Uzak Göçüşme
  Uzak Lehçe
  Uzatma
  Uzun Hece
  Uzun Ünlü
  Vasıta Durumu
  Vasıta Durumu Eki
  Vasıta Grubu
  Vurgu
  Vurgu Uzunluğu
  Vurgulu Hece
  Vurgusuz Hece
  Yabancı Ek
  Yabancı Kelime
  Yakın Anlamlı (kelime)
  Yakın Anlamlılık
  Yakın Benzeşme
  Yakın Benzeşmezlik
  Yakın Göçüşme
  Yakın Sesli (kelimeler)
  Yakıştırma
  Yaklaşma Fiili
  Yalancı İkiz Ünlü
  Yalın Ad
  Yalın Durum
  Yan Anlam
  Yan Cümle
  Yansılama
  Yansız (kelime)
  Yapım Eki
  Yapısalcı Dil Bilimi
  Yapma Dil
  Yardımcı Fiil
  Yargı
  Yarı Benzeşme
  Yarı Ünlü
  Yazı Dili
  Yeni Kelime
  Yer Adı
  Yer Tümleci
  Yer Zarfı
  Yeterlik Fiili
  Yokluk Eki
  Yön Adları
  Yön Gösterme Durumu
  Yön Gösterme Eki
  Yönelme Durumu
  Yönelme Grubu
  Yönelmeli İkileme
  Yönelmeli Tamlama
  Yüklem
  Yüklem Adı
  Yükleme Durumu
  Yükleme Grubu
  Yükselen İkiz Ünlü
  Yükselen Ton
  Yumuşama
  Yutak
  Yuvarlak Sıra
  Yuvarlak Ünlü
  Yuvarlaklaşma
  Zaman
  Zaman Eki
  Zaman Zarfı
  Zamir
  Zamir N`si
  Zarf Fiil Grubu
  Zarf Tümleci
  Zarf-fiil
  Zarf-fiil Ekleri
  Zayıf Ünlü
  Zincirleme Ad Tamlaması
  Zincirleme Sıfat Tamlaması
  Zıt Anlamlı İkileme

Mesaj / Bildirim Gönderin