Aranan: Atmosfer

 1. Yıldızların Işıkları Gece Neden Kırpışır?

  Yıldızların göz kırpıyormuş gibi ışıklarının kırpışmasının sebebi, çok uzaktan geliyor olmaları ve atmosferimizdir. Yeryüzünde nispeten ılınan hava devamlı olarak yükselme meylindedir. Bu durum gece de devam eder. Yıldızların z

 2. Niçin Gök Gürlüyor?

  Normal atmosfer basıncının neredeyse 100 misli bir basınçla, ses hızından çok hızlı ses dalgaları yayar. Bu aynen ses hızını geçen uçaklarda olduğu gibi kulağımıza bir nevi patlama sesi olarak ulaşır. Buna gök gürlemesi diyoruz.

 3. Gökyüzü Neden Mavidir?

  Güneşten çıkarak atmosferimize kadar yol alan güneş ışınlarının çoğunluğu teğet geçerken, bir kısmı atmosferimiz tarafından emilir. Bu ışık atmosferden geçerken mor tarafındaki ışıklar, kırmızı tarafındakine göre daha fazla

 4. İklimin Elemanları - Nemlilik ve Yağış

  Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline gelebilir. Sıcaklık 0°C’nin altına düşünce donarak, katı hale geçer. Bazen de ani sıcaklık değişimler

 5. İklimin Elemanları - Basınç ve Rüzgarlar

  Atmosfer çeşitli gazların karışı-mıdır. Her madenin olduğu gibi gazların da bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yere uygulamış olduğu basınca, hava veya atmosfer basıncı denir. Basıncı ölçen alete barometre denir.

 6. Atmosfer ve Atmosferin Katmanları

  Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin ş

 7. Gazlar ve Atmosfer

  Gazlar, Atmosfer, Atmosfer Üzerindeki Denge, Atmosferi Oluşturan Gazlar, Günlük Yaşamda Gazlar

 8. Atmosfer ve Özellikleri

  Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabakaya denir. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen, %1 su buharı,Karbondioksit vb. gazlar vardır.

 9. Durgun Gazların Basıncı

  Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleri 1. Amonyak Temelli Atmosfer

  Amonyak kullanılarak anıklanmış, bileşimlerinde yalnızca hidrojen ve azot bulunan atmosfer.

 2. Argon Atmosferi

  Isıl işlem fırınlarında, koruyucu olarak kullanılan argon asal gazından oluşan atmosfer.

 3. Arık Atmosfer

  Bileşimi bakımından arık, etkileri bakımından çok güçlü olmayan atmosfer.

 4. Atmosfer

  Isıl işlem fırınlarında kullanmak için, belirli bir amaca göre oluşturulmuş olan gaz ya da

 5. Atmosfer

  Bir gezegeni saran gaz katmanı veya bir yıldızın görünen üst katmanları.

 6. Atmosfer Bileşeni

  Bir fırın atmosferini oluşturan gazlardan her biri.

 7. Atmosfer Bileşimi

  Fırın atmosferindeki bileşen gazlarının oluşturdukları bileşim.

 8. Atmosfer Denetimi

  Bir atmosferin belirlenmiş bileşimini sürdürebilmesi için yapılan ölçme, katma ve çıkarma

 9. Atmosfer ışıkları

  Sahne ışıklaması dışında, dekorda anlamı kapsayacak duyusal bir hava yaratmada kullanılan d

 10. Atmosfer Kirlilik Belirteci

  Havada radyoaktif aerosol buhar veya gazdan oluşan bir kirliliğin varlığını belirleyen aygıt.

 11. Atmosfer Kirlilik Monitörü

  Havadaki kirlilik sınırı önceden belirlenmiş düzeyi aştığında, uyarıda bulunan aygıt.

 12. Atmosfer Kirlilikölçeri

  Havadaki aerosol, buhar ve gazın hacimsel etkinliğini ölçmeye yarayan ışınım ölçüm aygıt

 13. Atmosfer Üreteci

  Atmosfer üretiminde kullanılan özel aygıt.

 14. Atmosfer Üretimi

  İstenilen bileşimde fırın atmosferi elde etmek için, özel aygıtlarda yapılan yakma ve karı

 15. Atmosfer Yenileme

  Bileşimini gerekli düzeyde tutabilmek için, fırın atmosferine yapılan katma işlemi.

 16. Atmosferik kırılma

  Yer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeniyle gökcisimlerinden gelen

 17. Atmosferik kızarma

  Atmosferden geçen, bir gökcismine ait ışığın mavi dalga boylarının daha fazla saçılması

 18. Atmosferik soğurma

  Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.

 19. Azot Atmosferi

  Azot gazı kullanılarak hazırlanmış fırın atmosferi.

 20. Denetimli Atmosfer

  Isıl işlemin istenilen biçimde olmasını sağlayan, bileşimi denetimli olan atmosfer.

 21. Fırın Atmosferi

  Yapılacak ısıl işlemi gerçekleştirmeğe uygun bileşimde olan gaz karışımı.

 22. Fırın Atmosferi Ayarlama

  Fırın atmosferinin istenilen bileşimi sürdürebilmesi için, bileşenlerin sürekli çözümlenm

 23. Hazırlanmış Atmosfer

  Çelikler için istenilen ısıl işlemine uygun bileşimde fırın atmosferleri üretebilmek amacı

 24. Hazırlanmış Azot Atmosferi

  Karbon ikioksit ve subuğusu giderilmiş, ısısalan temelli fırın atmosferi.

 25. Helyum Atmosferi

  Titan ve paslanmaz çeliklerin özel kimi ısıl işlem uygulamalarında kullanılan, helyum gazınd

 26. Hidrojen Atmosferi

  Karbon çelikleri, paslanmaz çelikler ve öteki kimi alaşımların tavlanmasında kullanılan, ye

 27. İndirgeyici Atmosfer

  İndirgenme yapabilen ve indirgeyici gazlardan oluşan fırın atmosferi.

 28. ısıalan Temelli Atmosfer

  Hava ile bir yakıt gaz karışımının, dıştan ısıtmalı ve bir katalizle doldurulmuş bölmed

 29. ısısalan Temelli Atmosfer

  Bir hava ve yakıtgaz karışımının, tüm ya da yarım yanması ile elde edilen ve istenilen çiy

 30. ısısalan-ısıalan Temelli Atmosfer

  Bir yakıtgaz-hava karışımının tüm yanması ile oluşmuş, içindeki subuğusu alınıp dışt

 31. Karbonlayıcı Atmosfer

  Bileşiminde, karbonlayıcı özellikte gazlar bulunan fırın atmosferi.

 32. Karbonsuzlaştırıcı Atmosfer

  Çelik yüzeylerde, karbonsuzlaşma yapıcı özellikte olan atmosfer.

 33. Kontrollü Atmosfer

  Gıda korumasında karbondioksit ve oksijen oranlarının ayarlanmasıyla oluşturulan koruma koşul

 34. Koruyucu Atmosfer

  Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tepkime ile bileşimlerinin değişimini önlemek için kul

 35. Koruyucu Atmosferli ısıl İşlem

  Koruyucu atmosfer altında yapılan ısıl işlem.

 36. Koruyucu Atmosferli Menevişleme

  Koruyucu atmosfer altında yapılan menevişleme işlemi.

 37. Koruyucu Atmosferli Ostenitleme

  Koruyucu atmosfer altında yapılan ostenitleme işlemi.

 38. Koruyucu Atmosferli Tavlama

  Koruyucu atmosfer altında yapılan tavlama işlemi.

 39. Modifiye Atmosfer

  Gıda ambalajı içerisindeki karbondioksit, azot ve oksijen oranlarının ayarlanması suretiyle g

 40. Nitrürleyici Atmosfer

  Gazla nitrürleme İşleminde kullanılan, nitrürleme özelliği taşıyan atmosfer.

 41. Odunkümürü Temelli Atmosfer

  Kızıl odunkömürü üzerinden hava geçirerek elde edilen ve bileşiminde % 63-64 azot, % 34-35 k

 42. Oksitsizleyici Atmosfer

  Oksitsizleyici özellikteki gazlardan oluşan fırın atmosferi.

 43. Subuğusu Atmosferi

  Subuğusundan oluşan fırın atmosferi.

 44. Yanık Amonyaklı Atmosfer

  Yanmış amonyaktan oluşan fırın atmosferi.

 45. Yansız Atmosfer

  Kimyasal tepkime yaratmayan koruyucu fırın atmosferi.

 46. Yapkın Atmosfer

  Bileşimine göre, etkisi bakımından güçlü olan atmosfer.

 47. Yükseltgeyici Atmosfer

  Yükseltgeyici özellikteki fırın atmosferi.Mesaj / Bildirim Gönderin