Sosyoloji Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abecesiz
  Abecesizlik Oranı
  Açlık
  Adalet
  Adalet Ve Adaletsizlik
  Adaletsizlik
  Aile Toplumbilimi
  Aktöre
  Aktöre İkiliği
  Aktöre Toplumbilimi
  Aktörelilik
  Aktöresel
  Aktöresel Ülkü
  Aktöresel Yargı
  Alan Araştırması
  Alışkanlıklar
  Alpa Tapınma
  Altyapı
  Amaç İçeriği
  Ana Eğilim
  Anakent
  Anamal
  Anamalcılık
  Anasanlılık
  Anasızlık
  Anasoyluluk
  Anayerlilik
  Anlak
  Anlak Ölçeri
  Anlam
  Ansal Bozukluk
  Ansal Evrim
  Ansal Gelişme
  Ansal Sağlık
  Araştırıcı Davranış
  Aşama Sırası
  Aşamalar Kuramı
  Aşılama
  Aşırı Uyarılırlık
  Astlık
  Ataerki
  Ataerkil Düzen
  Atalar
  Atalara Tapınma
  Atılım
  Avcı-toplayıcı Topluluk
  Ayaktakımı
  Aydınkesim
  Ayna Benlik
  Ayrılma
  Azınlık Kümesi
  Babasanlılık
  Babasoyluluk
  Babayerlilik
  Bağdaştırmacılık
  Bağımlı Değişken
  Bağımlılık
  Bağımsızlık
  Bakış Çerçevesi
  Baldızalma
  Başarı Güdüsü
  Başatlık
  Başkası
  Baskı Kümesi
  Baskı Yönetimi
  Baskıcı Etkileyim
  Basmakalıp Yargı
  Başsızlık
  Baştanımazlık
  Batılılaşma
  Bebek Ölümü Oranı
  Beklenimli Yaşam Süresi
  Belirsizlik
  Belit
  Bencillik
  Benlik
  Benzerlik Dayanışması
  Besleyici Yankı
  Betimleme
  Beyaz Yaka Suçları
  Beyaz Yakalılar
  Beyin Göçü
  Biçim Ve İçerik
  Biçimcilik
  Biçimleme
  Bileşik Küme
  Bileştirme
  Bilgi Kuramı
  Bilim
  Bilimlerin Sınıflandırılması
  Bilimsel Öngörü
  Bilimsel Özgürlük
  Bilinç
  Bilinçaltı
  Bilinçlilik
  Bilme
  Birey
  Bireycilik
  Bireycilleşme
  Bireye Tapınma
  Bireylik
  Bireyoluş
  Birikim
  Birincil Küme
  Birincil Yakınlar
  Birleşik Eylem
  Birlikte Yaşama
  Biz Kümesi
  Bölek
  Bölgeleme
  Bölgesel Azgelişme
  Boş Zaman Etkinliği
  Boşanma
  Boşanma Oranları
  Boşinanç
  Bozulma Bölgesi
  Budun
  Budun Bencilliği
  Budunbetim
  Budunbilim
  Buluş
  Bunalım
  Bütünleşme
  Büyük Sayılar Yasası
  Büyükoğul Önceliği
  Büyüleyici Önder
  Büyüleyici Yetke
  Büyüleyim
  Büyüme
  Buyuruculuk
  Çağdaşlaşma
  Çalım
  Canlı Doğum
  Canlıcılık
  Çekirdek Aile
  Çelişme
  Çelişmezlik
  Çevre Kesişmesi
  Çevrebilimsel Durum
  Ceza Toplumbilimi
  Çıkar
  Çıkar Kümesi
  Çilecilik
  Cinsellik
  Cinsellik Tecimi
  Çocuk Suçluluğu
  Çocuk Yetiştirme Yolları
  Çocuksanlılık
  Coğrafyasal Çevre
  Coğrafyasal Gerekircilik
  Coğrafyasal Siyasa
  Çoğulcu Toplum
  Çoğulculuk
  Çokeşlilik
  Çokkarılılık
  Çokkocalılık
  Çoktanrıcılık
  Coşku
  Coşkusal
  Çözümleme Ve Bileştirme
  Davranım
  Davranış
  Davranış Sapması
  Davranışçılık
  Dayıcılık
  Dedikodu
  Değişme
  Değşinim
  Değşinimcilik
  Delikanlılık
  Denetimli Deneyim
  Deneyim
  Denge Kuramı
  Denkteş Evliliği
  Derebeylik
  Dernek
  Dernekler Toplumbilimi
  Devingen Yasa
  Devinim
  Devlet
  Devletçilik
  Devletleştirme
  Devrim
  Devrim Ortamı
  Dikkat
  Dikkat Odağı
  Din Ruhbilimi
  Din Tecimi
  Din Toplumbilimi
  Dinden Bağımsızlaşma
  Dinerkçilik
  Dinerki
  Dinsel Tören
  Dinsel Törenler
  Direniş
  Dirimbilimcilik
  Dirimbilimsel Kalıtım
  Dışagöç
  Dişediş
  Dışsal Ve İçsel
  Dışsal Yan
  Dıştan Evlenme
  Doğal Ayıklanmacılık
  Doğal Bilimler
  Doğal İnsanbilim
  Doğalcı Toplumbilim
  Doğalcılık
  Doğaötesi
  Doğrunun Somutluğu
  Doğum
  Doğum Denetimi
  Doğum Oranı
  Doğumla Belirlenme
  Doğurganlık
  Doğuştan Suçlu
  Döngüsel Doğrulama
  Dönüşümcülük
  Dört Dilek
  Düğümleme
  Dünürlük
  Dünya Görüşü
  Dürtü
  Durum Tanımlaması
  Düşey Toplumsal Devingenlik
  Düşülke
  Düşünce
  Düşünceci Tarih Anlayışı
  Düşüncel
  Düşüncelleştirme
  Düşünsel Örnek
  Düşünyapı
  Duygudaşlık
  Duygulanım
  Duyum
  Duyumculuk
  Duyumsamazlık
  Duyuru Düzeni
  Düzeltim
  Düzgü
  Düzgülülük
  Edimci
  Eğitim
  Ekin Adacığı
  Ekin Ayrıntıları
  Ekin Karmaşığı
  Ekin Karşılaşması
  Ekin Öğesi
  Ekin Türü
  Ekin Yayılması
  Ekinlerarası Karşılaştırma
  Ekinsel Döngüler Kuramı
  Ekinsel Durgunluk
  Ekinsel Evrenseller
  Ekinsel Gecikme
  Ekinsel Gelişme
  Ekinsel Kaynaşım
  Ekinsel Koşutluk
  Ekinsel Yozlaşma
  Ekinsel-tarihsel Yaklaşım
  Eklenti
  Ekonomi
  Ekonomik Dalgalanmalar
  Ekonomik Özdekçilik
  Elbirliği
  Elerkçi Solculuk
  Elerki
  Emekçi Sınıfı
  Emekçileşme
  Erekbilim
  Erginleme
  Erkincilik
  Erklerin Ayrımı
  Erktekelciliği
  Eşitlik
  Eski Kuşak
  Etkenler Kuramı
  Etkileşim
  Evaçma
  Evi Bırakma
  Evlenme
  Evlenme Oranı
  Evlilikte Uyum
  Evrendeşçilik
  Evrim
  Evrim Kuramı
  Evrim Ve Devrim
  Eylem
  Eytişim
  Fahişelik
  Faşizm
  Felsefe
  Felsefe Tarihi
  Felsefede Yantutma
  Fetih
  Gecekondu
  Gecekondu Ailesi
  Gecekondu Topluluğu
  Geçerlilik
  Geçiş Bölgesi
  Gelenek
  Gelenekçilik
  Gelir Düzeyi
  Gelişme
  Gelişmemiş Üike
  Genel Anlambilim
  Genelleme
  Genelleştirilmiş Başkası
  Genörgüt
  Genörgütsel Yönetim
  Gerçek
  Gerçeklik
  Gerekircilik
  Gerekmezcilik
  Geridöndürülemezlik
  Gerileme
  Gizli Açlık
  Gizli Dernek
  Gizli İşsizlik
  Göçebelik
  Gönenç Devleti
  Gönülgücü
  Gönülgücü Bozgunu
  Görecilik
  Göreli
  Görenek
  Görgü Kuralları
  Görgücülük
  Görgül Toplumbilim
  Görünüş
  Görüşme
  Gösterişçi Tüketim
  Gözyaşı Tecimi
  Güvenilirlik
  Güzelduyu
  Güzelduyusal Ülkü
  Halk Anamalcılığı
  Halk Bilgisi
  Halkbilim
  Hastalık Oranları
  Hayvan Toplumbilimi
  Hayvan Toplumları
  Hısımlık
  Hoşlanım Acı İlkesi
  Hükümet
  İçegöç
  İçerik
  İçerik Çözümlemesi
  İçgöç
  İçsel Yan
  İçten Evlenme
  İkieşlilik
  İkincil Küme
  İkincil Yakınlar
  İkiyerlilik
  İklimuyum
  İletişim
  İlişki
  İlkel Ortaklık Düzeni
  İlkel Toplum
  İlkörnekler
  İmece
  İnakçılık
  İnanç
  İnsan
  İnsan Doğası
  İnsan İlişkileri
  İnsanbiçimcilik
  İnsanbilim
  İnsanbilimcilik
  İnsanbilimsel Coğrafya
  İnsancılık
  İnsancoğrafyası
  İnsaniçincilik
  İnsanın Türeyimi Kuramı
  ırk İyileştirmeciliği
  ırk Karışımı
  ırkçı Toplumbilim
  ırkçılık
  İş Kümesi
  İşbırakımı
  İşbölümü
  İşçi Birliği
  İşçilerin Ortasınıflaşması
  İşgücü
  İşlemsel Tamm
  İşlemselcilik
  İşlevcilik
  İşleyim Bölgesi
  İşsizlik
  İstenç
  İstenç Özgürlüğü
  İstenççilik
  İyelik
  Kaçınma İlişkisi
  Kadın Yandaşlığı
  Kadınerki
  Kalabalık
  Kalıntı
  Kamu Sağlığı
  Kamu Sağlığı Önlemleri
  Kamu Yararı
  Kamuoyu
  Kan Kardeşliği
  Kan Kümesi
  Kangütme
  Kanı Önderi
  Kapalı Küme
  Karşılaştırma Yöntemi
  Karşılıklılık
  Karşıt Basınçlar
  Kast Düzeni
  Katılma
  Katılmalı Gözlem
  Kavram
  Kaygı
  Kayınalma
  Kayırmacılık
  Kazıbilim
  Kendiliğindenlik
  Kendini Öldürme
  Kent Birleşmesi
  Kent Toplumbilimi
  Kent-köy Karşıtlığı
  Kentleşme
  Kentsel Alan Kullanımı
  Kentsel Yığılma
  Kentsoylu Devrimi
  Kentsoylu Sınıfı
  Kentten Uzaklaşma
  Kesintisiz Süreklilik
  Kınama
  Kırsal Topluluk
  Kişilik
  Kişisel İyelik
  Kıyı Bölge
  Kıyı İnsan
  Kıyı Küme
  Köktencilik
  Kölelik Düzeni
  Komşuluk
  Konuşma
  Koşul
  Koşullandırma
  Koşullu Tepke
  Koşulsuz Tepke
  Kötülük
  Köy Topluluğu
  Köy Toplumbilimi
  Köyleşme
  Küçük Küme Toplumbilimi
  Küçükoğul Önceliği
  Küme Bilinci
  Küme Çözülmesi
  Küme Davranışı
  Küme Duygusu
  Küme İlgisi
  Küme Ruhu
  Küme Süreci
  Kümece Benimsenme
  Kümeden Atma
  Kur Yapma
  Kural
  Kuralsızlık
  Kurulu Çıkar
  Kurumlaşma
  Kurumsal Döngücülük
  Kurumsal Düzen
  Kuşkuculuk
  Kutsal
  Kutupluluk
  Lonca Devleti
  Makine
  Mantık
  Mantıkdışıcılık
  Mantıksal Yöntem
  Masal
  Mavi Yakalılar
  Mezhep
  Neden
  Nedenbilim
  Nedence
  Nedenselcilik
  Nedensellik
  Nesnel
  Nesnel Doğru
  Nesnel Etkenler
  Nesnel Gerçeklik
  Nesnelcilik
  Nicelik
  Nüfus
  Nüfus Aşırılığı
  Nüfus Azalması
  Nüfus Baskısı
  Nüfus Değişimleri
  Nüfus Patlaması
  Nüfus Piramidi
  Nüfus Yetersizliği
  Nüfus Yoğunluğu
  Nüfusbilim
  Ödünleme
  Oğlanbaşlığı
  Öğrenme
  Okur Yazarlık Oranı
  Olanak
  Olasılık Kuramı
  Ölçer
  Ölçüm
  Ölü Doğum
  Ölüm Oranı
  Olumlu Pekiştirici
  Oluşum Yeri
  Oluşumsal Yöntem
  Önbilgi
  Öncül
  Önder
  Önderlik
  Ongun
  Ongunculuk
  Onlar Kümesi
  Önsel
  Önyargı
  Önyargılı Kişilik
  Örgencilik
  Örgensel Dayanışma
  Örgensel Toplum Kuramı
  Örnekleşim
  Örnekolay İncelemesi
  Örnekseme
  Örneksemeli Oluşturum
  Ortak Bilinç
  Ortak Davranış
  Ortak Sorumluluk
  Ortak Tasarım
  Ortaklaşacılık
  Ortaklık Yönetimi
  Oymak
  Oyverme Davranışı
  Öz Ve Görünüş
  Özdek
  Özdekçilik
  Özdeşleşme
  Özdevinim
  Özekçilik
  Özenilen Küme
  Özgecilik
  Özgürlük
  Özgürlük Ve Zorunluluk
  Öznel Düşüncecilik
  Öznel Etkenler
  Öznel Yöntem
  Para Ekonomisi
  Pekiştirme
  Rastlantı
  Ruh-örgen Kuramı
  Ruha Tapınma
  Ruhbilimci Okul (toplumbilimde)
  Ruhsal Baskı
  Ruhsal Çözümleme
  Sağduyu
  Saldırı
  Saldırı Sapması
  Saltık
  Saltıkçı Yönetim
  Sanat
  Sanat Toplumbilimi
  Sanatsal Yöntem
  Sanatta Yantutma
  Sanayileşme
  Saptırım
  Sarmal Gelişme
  Sarmal Tepkime
  Savaş
  Saygınlık
  Sayılamsal Yasa
  Sayma
  Saymaca
  Saymacılık
  Seçimli Algılama
  Seçimli Etkilenme
  Seçkinler
  Seçkinler Dolaşımı
  Seçmecilik
  Sezgi
  Sezgicilik
  Sıçrama
  Sıçrama Ve Süreklilik
  Simgeleştirme
  Sınıf Ayrımları
  Sınıf Bilinci
  Sınıf Çatışması
  Sınıf Çıkarları
  Sınıf Kavgası
  Sınıflandırma
  Sınıfsal Yapı
  Sinirsel Bozukluk
  Siyasa
  Siyasal Çoğulculuk
  Siyasal Egemenlik
  Siyasal Kanılar
  Siyasal Katılma
  Siyasal Parti
  Siyasal Toplumbilim
  Siyasal Yeğlemeler
  Solculuk
  Sömürge
  Sömürgecilik
  Sömürü
  Somut
  Somut Toplumbilim
  Sorun Çözme
  Soruşturma
  Soy Oluş
  Soy Oluş Ve Birey Oluş
  Söylenti
  Soyluerki
  Soyutlama
  Suç Bölgesi
  Suçbilim
  Suçlu Davranış
  Suçluluk
  Suçluluk Oranı
  Süreklilik
  Takımerki
  Takımerkinin Demir Yasası
  Tanım
  Tanıtlama
  Tanrıbilim
  Tanrıtanımazlık
  Tapıncak
  Tapıncakçılık
  Tapınma
  Tarih Felsefesi
  Tarihsel Döngü Kurama
  Tarihsel Özdekçilik
  Tarihsel Yöntem
  Tarihselcilik
  Tarımcı Topluluk
  Taygeldi Ailesi
  Tecim
  Tecim Böigesi
  Tecimselleşme
  Tekerki
  Tekeşlilik
  Tekinsiz
  Tektanrıcılık
  Temel Kişilik
  Teneke Mahalle
  Tepke
  Tepki
  Tinsel Uyarıcılar
  Toplanım
  Toplu Bencillik
  Toplu Davranış
  Toplu Uyarılma
  Topluluk Ruhbilimi
  Toplum
  Toplum Felsefesi
  Toplum Kalkınması
  Toplumbilim
  Toplumbilimcilik
  Toplumbilimsel Yasa
  Toplumculluk
  Toplumculuk
  Toplumölçer
  Toplumsal Akışkanlık
  Toplumsal Aşamalanma
  Toplumsal Aşılama
  Toplumsal Ayırım
  Toplumsal Ayrımlaşma
  Toplumsal Bağımlılık
  Toplumsal Baskı
  Toplumsal Beklenti
  Toplumsal Benzeşme
  Toplumsal Biçimbilim
  Toplumsal Biçimleştirme
  Toplumsal Bileşim
  Toplumsal Bilimler
  Toplumsal Bilinç
  Toplumsal Bilinç Biçimleri
  Toplumsal Birimler
  Toplumsal Birlik
  Toplumsal Bozukluk
  Toplumsal Bozukluk İncelemeleri
  Toplumsal Bulaşma
  Toplumsal Bunalım
  Toplumsal Çalışma
  Toplumsal Çatışma
  Toplumsal Çevrebilim
  Toplumsal Çizge
  Toplumsal Çözülme
  Toplumsal Darvincilik
  Toplumsal Dayanışma
  Toplumsal Değerler
  Toplumsal Değişke
  Toplumsal Değişme
  Toplumsal Denetim
  Toplumsal Denge
  Toplumsal Dengesizlik
  Toplumsal Devingenlik
  Toplumsal Devinim
  Toplumsal Devrim
  Toplumsal Durgunluk
  Toplumsal Düşünü
  Toplumsal Düzen
  Toplumsal Düzgü
  Toplumsal Düzgüsüzlük
  Toplumsal Eğilimler
  Toplumsal Engel
  Toplumsal Eşitsizlik
  Toplumsal Gerileme
  Toplumsal Güç
  Toplumsal Güdü
  Toplumsal Hizmet
  Toplumsal İlerleme
  Toplumsal İletkenlik
  Toplumsal İlişkiler
  Toplumsal İnsanbilim
  Toplumsal İşpayı
  Toplumsal Kalıp
  Toplumsal Kalıt
  Toplumsal Kalıtım
  Toplumsal Katman
  Toplumsal Katmanlaşma Görüşü
  Toplumsal Kaygı
  Toplumsal Kemikleşme
  Toplumsal Kopma
  Toplumsal Küme
  Toplumsal Kuram
  Toplumsal Kurum
  Toplumsal Kutuplar
  Toplumsal Olgu
  Toplumsal Örgüt
  Toplumsal Örnek
  Toplumsal Orun
  Toplumsal Oturmamışlık
  Toplumsal Oylum
  Toplumsal Parçalanma
  Toplumsal Ruhbilim
  Toplumsal Sağılma
  Toplumsal Simge
  Toplumsal Sınıflar
  Toplumsal Sınıflaşma
  Toplumsal Sorun
  Toplumsal Sözleşme Kuramı
  Toplumsal Süreç
  Toplumsal Süreklilik
  Toplumsal Tasarlama
  Toplumsal Tedirginlik
  Toplumsal Ülkü
  Toplumsal Uyaran
  Toplumsal Uyma
  Toplumsal Uyuşma
  Toplumsal Uzaklık
  Toplumsal Varlık
  Toplumsal Yalıtlanma
  Toplumsal Yapı
  Toplumsal Yaptırım
  Toplumsal Yardım
  Toplumsal Yaş
  Toplumsal Yasama
  Toplumsal Yeniden-örgütlenme
  Toplumsal Yer
  Toplumsal Yığın
  Toplumsal Yoğunluk
  Toplumsal Zümreler
  Toplumsal-ekonomik Biçimleniş
  Toplumsallaşma
  Toprak Köleliği
  Törebilim
  Törel Bilinç
  Tören
  Tüketim
  Tümdengelim
  Tümdengelimci Yöntem
  Tümevarım
  Tümsel Gelişim
  Türlerin Oluşumu Yasası
  Tutuculuk
  Tutum
  Tüze Toplumbilimi
  Üç Durum Yasası
  Üçüncü Dünya
  Uğraş
  Uğraşlaşma
  Ülkücülük
  Ulusal Biçim (sanatta)
  Ulusal Elerki
  Ulusallaştırma
  Ulusçuluk
  Umu Düzeyi
  Üretim Araçları
  Üretim Biçimi
  Üretim Güçleri
  Üretim İlişkileri
  Usaaykırı
  Usçuluk
  Ussallaştırma
  Üstlük
  Üstyapı
  Uyanış
  Uyaran
  Uyarlamacı Davranış
  Uyarlanma
  Uyarma
  Uygarlık
  Uygarlık Bölgesi
  Uygarlık Çarpması
  Uygarlık Değişmesi
  Uygulamacılık
  Uygulayım Değişimleri
  Uygulayımbilim
  Uygulayımcıerki
  Uymacı Siyasa
  Uymacılık
  Uyuşturucu Özdek Alışkanlığı
  Uzlaşma
  Uzmanlaşma
  Varlık
  Varolma Savaşı
  Varsayımlı-tümdengelimli Yöntem
  Varsılerki
  Vur Abalıya Tutumu
  Yabancılaşma
  Yahudisevmezlik
  Yakarı
  Yakınlaşma
  Yakınlık
  Yalınkat Toplumbilimci Lik
  Yalıtlanma
  Yalnız Çocuk
  Yansılama
  Yansıma Kuramı
  Yansıtma
  Yapılaşmamış Davranış
  Yarar
  Yararcılık
  Yaratıcı Çalışma
  Yaratımcılık
  Yardımlaşmacılık
  Yargı
  Yargıcı
  Yarışma
  Yaş Dağılımı
  Yaş Katmanı
  Yaş Kümesi
  Yasak Hısımla Sevişme
  Yaşam Aşamaları
  Yaşam Biçimi
  Yaşama Düzeyi
  Yaşama Ölçünü
  Yasan
  Yasanlılık
  Yasaya Uygunluk
  Yaşlıerki
  Yatay Küme
  Yatay Toplumsal Devingenlik
  Yayılmacılık
  Yaymaca
  Yazçizcilik
  Yazgıcılık
  Yeni Kuşak
  Yeni Sömürgecilik
  Yeni Ve Eski
  Yenilik
  Yerel Küme
  Yerinden Yönetim
  Yetenekler
  Yetişkin Eğitimi
  Yetke
  Yetkeci Kişilik
  Yetkecilik
  Yığın İletişimi
  Yokçuluk
  Yoksulluk Düzeyi
  Yol-töre
  Yöneşme Savı
  Yöntembilim
  Yurtluk
  Yurtseverlik
  Yurttaş Özgürlükleri
  Yüz Yüze İlişki Kümesi
  Zorbalık Yönetimi
  Zorunluluk
  Zorunluluk Ve Rastlantı

Mesaj / Bildirim Gönderin