Kimya Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Dizge
  Açık Kabuk
  Açısal Devinirlik
  Açısal Hız
  Açısal Nicem Sayısı
  Ağaçsı
  Ağdalık
  Ağınma
  Ağınma ısısı
  Ağır Etkileşim
  Ağır Su
  Ağırcık
  Akışkan
  Akışlı Tepkir
  Aktarım
  Alanlar Kuramı
  Alansalımı
  Altıgenli Sık Doldurma
  Altuzay
  Ana Nicem Sayısı
  Aradizi Öğeleri
  Araduru Kuramı
  Arakalımlı Duru
  Arayüzey
  Arayüzey Gerilimi
  Arday
  Arıtıcı
  Arıtma
  Artıcı
  Artıcık
  Artın
  Artıuç
  Asıltı
  Aştırma
  Aştırma Erkesi
  Aygıt
  Ayıraç
  Ayırıcı
  Ayrık Konoluşum
  Ayrışık Öğecik
  Ayrışma
  Ayrışma ısısı
  Bağ Açısı
  Bağ Düzesi
  Bağ Erkesi
  Bağ Titreşim Sayıları
  Bağdeğer
  Bağıllık Kuramı
  Bağlam
  Bağlam Erkesi
  Bağlamaz Yörüngeç
  Bağlanma
  Bağlar
  Bağlar Yörüngeç
  Bağlaşık Tepkimeler
  Bağönler
  Bağönler Yörüngeç
  Bakışım
  Bakışımlama
  Bakışımlı
  Bakışımlı Topaç
  Bakışımsız
  Barın
  Basınç
  Basınç Enlendirmesi
  Başnokta
  Beklenen Değer
  Belirtilmeziik İlkesi
  Belirtilmezlik
  Belirtken
  Benzerlik Dönüşümü
  Biçim Katsayısı
  Bileşen
  Bileşik
  Bileşim
  Bileşken
  Bireşim
  Birim Gözcük
  Birim İşlemler
  Birim İşler
  Birim Süreçler
  Birleşik Öğecik
  Bocalama
  Boğum
  Bohr Yörüngesi
  Bol Tanecikli Etkiler
  Bolluk
  Bölmeleme
  Boltzman Etkeni
  Boş Oylum
  Boşay
  Bozunma
  Büklüm
  Bulanıklık
  Bulucu
  Bunalgı Sıcaklığı
  Çakışık Duru
  Çakışıklık
  Çakışma
  Çarpışma
  Çarpışma Kesiti
  Çekici
  Çekim
  Çekin
  Çekin Dönüsü
  Çekin Kaynaşması
  Çekin Kopması
  Çekincik
  Çekincik Yoğunluğu
  Çekinlerarası Uzaklık
  Çekinsel
  Çekinsel Mıknatıslı Yankılaşım
  Çekinsel Tepkime
  Çekinsel Tepkir
  Çekirdek Ekşiti
  Çekirdeklenme
  Çekişim
  Çevirgeç
  Çevirtim
  Çevrimsel Çizelge
  Çevrimsel Süreç
  Çift Bağ
  Çift Eşlem
  Çift Katman
  Çift Katyapı
  Çift Öğecikli Özdecik
  Çiftli
  Çiftucay
  Çiftucay Yönlenimi
  Çıkık
  Cıvalı Alaşım
  Çizeylem
  Çizeylemleme
  Çizge
  Çizgelemek
  Çizgi Eni
  Çizit
  Çizit Kuramı
  Çoğuz
  Çoğuz Konbiçimi
  Çoğuzlaşma
  Çokbiçimlilik
  Çokdolamlılar
  Çokeksicikli Yapılar Kuramı (çek)
  Çökelek
  Çökeltme
  Çokkatlı
  Çokkatlılık
  Çoköğecikli Özdecik
  Çoktürel
  Çoktürel Tezlendirme
  Çözelti
  Çözgen
  Çözmek
  Çözülkesim
  Çözümleme
  Çözümsel Kimya
  Çözümsel Tartaç
  Çözünen
  Çözünme
  Çözünmez
  Çözünük
  Çözünür
  Çözünürlük
  Çözünürlük Çarpımı
  Çürüme
  Dalga
  Dalga Boyu
  Dalga Çıkını
  Dalga Evresi
  Dalga Genliği
  Dalga İşlevi
  Dallanma
  Dallanma Oranı
  Damıtma
  Damıtma Dikeci
  Damlar Cıva Kıvılucu
  Değeç
  Değer Doyması
  Değerbağ Yöntemi
  Değiş Tokuş Öbeği
  Değiş Tokuşlama
  Değişik Öğecikli
  Değişim
  Değişken
  Değişmez
  Değiştirgen
  Değiştirmece Yöntemi
  Değme Açısı
  Demet
  Demirmıknatıslık
  Denel Yanılgı
  Denet İşlem
  Denetim
  Deney
  Deneyimcilik
  Deneyimsel
  Deneysel
  Denge Duru Denklemi
  Denşirik
  Denşirme
  Derişik
  Derişiklik
  Devimbilim
  Devimsel Erke
  Devimsel Kuram
  Devingen
  Devinim
  Devinirlik
  Devinirlik Aktarımı
  Dikeç
  Dikey Titreşim Kipleri
  Dikeylik
  Diksira
  Dindirme
  Dinginlik
  Dinginlik Kolcuğu
  Dinimbilim
  Direnç
  Dirilçoğuz
  Dirilfizik
  Dirilkimya
  Dizey
  Dizey Diksırası
  Dizey İzi
  Dizge
  Dizilmıknatıslık
  Doğrusal Bileşim
  Doğrusal Bileştirme İlkesi
  Doğrusal Büklüm
  Doğrusal Devinirlik
  Doğrusal Özdecik
  Dolam
  Dolamlılar
  Dolaşık Akış
  Dolaysız Çarpım
  Doldurma
  Dönel İzge
  Dönermıknatıslık Oranı
  Donma Noktası Alçalımı
  Dönü Dizge Geçişi
  Dönü Nicem Sayısı
  Dönü Yörünge Etkileşimi
  Dönüşke
  Dönüştürücü
  Dönüştürüm
  Dopler Enlenmesi
  Dört Özekli Tümlev
  Dörtucay
  Dörtyüzlü Bağlanma
  Doruk
  Durmaz Devinim
  Dursayı
  Duru Denklemi
  Duruk Kütle
  Durur Dalga
  Düşüm
  Düzdöner
  Düzenek
  Düzey
  Düzgü Kipler
  Eğri Özdecik
  Ekleme Tepkimesi
  Eklenik
  Eksiçekerlik
  Eksicik
  Eksicik Çekerliği
  Eksicik Kırınımı
  Eksicil
  Eksin
  Ekşit
  Eksiuç
  Emdirme
  En Altyapı
  Engelden Sızma
  Engelleme
  Engelleyici
  Enlenme
  Ergime Noktası
  Erke Aralığı
  Erke Atlaması
  Erke Dağılımı
  Erke Eşbölümü
  Erkelendirmek
  Eşbasınç Eğrisi
  Eşbölüm
  Eşçoğuz
  Eşdeğer Yörüngeçler
  Eşdönüşür
  Eşeksicikli Dizi
  Eşevreli ışık
  Eşevresiz ışık
  Eşitsizlik
  Eşizlenme
  Eşkaynar
  Eşlem
  Eşlem Sakınımı
  Eşlenik Sayı
  Esnek
  Esneklik
  Eşöğecikli
  Eşoylum Eğrisi
  Eşsıcaklık Eğrisi
  Eşyönlü
  Eşyönsüz
  Etkileniriik
  Etkileşim
  Etkin Nokta
  Etkiniik
  Etkinleşme Erkesi
  Etkinleşmiş Karmaşık
  Etkinlik Katsayısı
  Evre Çizgesi
  Evre Geçişi
  Evren ışınları
  Evrik
  Evrilme
  Fermi Düzeyi
  Fiziksel Kimya
  Fosforlarıma
  G-katsayısı
  Gaz Devimbilimi
  Gaz Hızbilimi
  Geçerli Nicem Sayısı
  Geçirgen
  Geçirgenlik
  Geçirmez
  Geçiş
  Geçiş Olasılığı
  Geçişme
  Genleşirlik
  Genleşme Katsayısı
  Geometrik Eşiz
  Gerçek Sayı Alanı
  Gerey
  Geriçevrim
  Gerilim
  Gerilimölçer
  Geritepme (çekinsel)
  Geriverme
  Gevşeme Olayları
  Giderlik
  Gidim
  Gidimizi
  Girişim
  Girişimölçer
  Gizil ısı
  Gökfiziği
  Gönderme
  Görünen Tepkime
  Görünge
  Görüngü
  Göstergeç
  Gözcük
  Göze Çekirdeği Ekşiti
  Gözeli
  Hız Katsayısı
  Hız Yöneyi
  Hızbilim
  İçbasınç
  İççelişmesiz Alan
  İççevirtim
  İçdönme
  İçözekli Küpsel Yapı
  İçyapışkanlık
  İki Bileşkenli Dizge
  İkinci İsıldevimbilim Yasası
  İkiözdecikli
  İkişerli Toplanırlık
  İkizuzay
  İletken
  İletmez
  İlginlik
  ılımlayıcı
  ılıncık
  ılıncık Kapma
  İlinge
  ılınlama
  İnce Yapı
  İnce Yük
  İndirgenme
  İndirgenmiş Kütle
  İndirgenmiş Oylum
  İndirgenmiş Sıcaklık
  ıraksak Dizi
  İrgitim
  İrgitim Sarmalı
  İriölçekte
  İriözdecik
  ısı Aktarımı
  ısı İletimi
  ısı Sığası
  ısı Varışımı
  ışık Serpinmesi
  ışık Soğurması
  ısıl Erke
  ısıl İletkenlik
  ısılçekinsel Tepkime
  ışıldama
  ışıldar
  ısıldevimbilim
  ısıldevingen Duru
  ışılduygunlaştırma
  ışıleksicik İzgeölçümü
  ışıliletkenlik
  ısılkesim
  ışılkesim
  ısılkimya
  ışılkimya
  ısılpiı
  ışılyükünleşme
  ışımak
  ışın Yaprak İzgeölçümü
  ışıncık
  ışınetkin
  ışınetkin İzleyici
  ışınetkin Kimyası
  ışınetkinlik
  ışınım
  ışınım Kimyası
  ışınım Yoğunluğu
  ışınımsal Aktarım
  ışınımsız Geçiş
  ışınır
  ışınırlık
  ışınırlık Dindirmesi
  ışınkıvıl Etki
  ısıölçer
  İşler
  İşlev
  ıssız
  İtişli
  İvdirici
  İzdüşüm İşleri
  İzgebilim
  İzgeçizer
  İzgeölçer
  Kabarcık Odası
  Kabayük
  Kabuk
  Kabuklar Taslamı
  Kaçarlık
  Kaçınım Erkesi
  Kaçma Eğilimi
  Kaldıraç Kuralı
  Kalımlı Duru
  Kalımlı Özdek
  Kalımlılık
  Kalımsız Özdek
  Kapalı Dizge
  Kapalı Kabuk
  Kaplaşım
  Kaplaşım Tümlevi
  Kaplaşım Yükü
  Karagövde ışınımı
  Karışım
  Karışma Yığası
  Karmaşık
  Karmaşık Sayılar Alanı
  Karşı Kütle
  Karşıt Önelcik
  Karşıt Özdek
  Katı Döner
  Katı Evre
  Katıcıl Eğri
  Katılmaz Oylum
  Katışıklama
  Katışkı
  Katlı Orantılar Yasası
  Katmanlı Akış
  Katmanyazar
  Katyapı
  Katyapı İlkesi
  Kavuşmaz
  Kaydırım
  Kayık Biçimi
  Kayma Düzlemi
  Kaynama Noktası
  Kaynama Noktası Yükselimi
  Kendiliğinden ışınsalım
  Kesimleme
  Kesimli Damıtma
  Kesin Orantılar Yasası
  Kesişmezlik Kuralı
  Kesit Alan
  Kimyasal Bileşim
  Kimyasal Bileşme
  Kimyasal Bireşim
  Kimyasal Gerilim
  Kimyasal Hızbilim
  Kimyasal ışıldama
  Kimyasal Kayım (nmr)
  Kimyasal Öğe
  Kimyasal Örüt
  Kimyasal Yüzerme
  Kırılca
  Kırılca Bağ
  Kırılca Büyümesi
  Kırılca Gediği
  Kırılcal
  Kırılcal Alan
  Kırılcayazım
  Kırılcayazımsal
  Kırınım
  Kırma Yörüngeç
  Kıvıl Akım
  Kıvıl Alan
  Kıvıl Kaydırım
  Kıvıl Yük
  Kıvıldevîmbilim
  Kıvıldinimbilim
  Kıvıliter Kuvvet
  Kıvılkesilgen
  Kıvılkesim
  Kıvılkesimsel Çözelti
  Kıvılkimya
  Kıvıllandırma
  Kıvıllık
  Kıvılmıknatıs Kuramı
  Kıvılmıknatıslık
  Kıvıluç
  Kıvlandırmak
  Kızgın Öğecik Kimyası
  Kızılaltı
  Koca Yasal Toplak
  Kokunuk Bileşik
  Kokunukluk
  Kolcuk
  Koltuk Biçimi
  Konbiçim
  Konbiçim Etkileşimi
  Konbiçim Tümlevi
  Konmalı Bileşik
  Konoluşum
  Konsayı
  Konsayı Dizgesi
  Kopma
  Koşullu Olasılık
  Koşut Tepkimeler
  Kotlama
  Ls-bağlaşımı
  Metal Şerit Kuramı
  Mıknatın
  Mıknatıs Kolcuğu
  Mıknatıslık
  Mıknatıssal
  Mıknatıssal Nicem Sayısı
  Mıknatıssal Yankılaşım
  Morötesi
  Nicem
  Nicem Durusu
  Nicem Sayısı
  Nicemleme
  Nicemsei İşler
  Nicemsel Sürem
  Nitelik
  Nokta Öbekleri
  Noktabağ
  Öğe Adımlar
  Öğecik
  Öğecik İzgeterim Değerleri
  Öğecik Yapısı
  Öğecikleşme
  Öğecikleşme ısısı
  Öğeciksel Birimler (ö. B.)
  Oksu Akış
  Olasılık
  Ölçek
  Ölçek Dönüştürümü
  Ölçek Katsayı
  Ölçekleme
  Ölçün
  Ölçün Duru
  Ölçün Sapma
  Oluşum
  Oluşum ısısı
  Önayrışma
  Önbesi
  Öndeç
  Öndeleme
  Öndelemeli
  Öndelemesiz
  Önelcik
  Önsel
  Ornatık
  Ornatma
  Örnek
  Örnekleme
  Ortaç
  Ortacık
  Ortak Bağ
  Ortalama Etkinlik
  Ortalama Gidim
  Örtme
  Örtme Katsayısı
  Öteleme
  Ötelenme
  Oyluk
  Oylum
  Oymak
  Özdecik
  Özdecik Topağı
  Özdecik Toplaşımı
  Özdecik Yörüngeçleri İlinti Çizgesi
  Özdecikiçi Kuvvet
  Özdeciklerarası Kuvvetler
  Özdeciksel Yapı
  Özdeciksellik
  Özdek
  Özdem
  Özdem Oranı
  Özdemli Çözelti
  Özdemlilik
  Özdemsel Çözelti
  Özdemsellik
  Özdenetim
  Özdeşlemek
  Özdeşlik
  Özdirenç
  Özekçek Kuvveti
  Özekkaçlama
  Özeklenik
  Özellik
  Özgelik
  Özgen
  Özgenli
  Özgül Ağırlık
  Özgül ısı
  Özgüllük
  Özgün Değer
  Özgün Duru
  Özgün İşlev
  Özgün Yöney
  Özgür Erke
  Özgür Kökçe
  Öziletkenlik
  Öztezleştirme
  Özüştürül
  Özüştürüm
  Özyayınım Katsayısı
  Özyükünleşme
  Parlamalı ışılkesim
  Patlarlı ısıölçer
  Pauli Dışarlama İlkesi
  Planck Katsayısı
  Rasgele Değişken
  Rasgele Devinim
  Rasgelelik
  Renkseçer
  Renkseme
  Renkseme Dikeçi
  Renkseyici
  Renkveren
  Saçınım
  Sakınık Kuvvet
  Sakınım
  Sakınım Yasası
  Salarlık
  Salım İzgesi
  Salmak
  Salt Sıcaklık
  Sarmal Eksen
  Sayaç
  Sayıl
  Sayıl Çarpım
  Sayıtım
  Sayıtım Düzeneği
  Sayıtımsal ısıldevimbilim
  Seçme Kuralları
  Sekizli Kuralı
  Sekizucay
  Sekizyüzsel Yörüngeç
  Şerit İzge
  Serpinme
  Serpinme Kuvveti
  Serpinti
  Seyreltik
  Seyreltmek
  Sıcaklık
  Sıcaklıkölçüm
  Sığalık
  Sıkışık Doldurma
  Sıkıştırılma Katsayısı
  Sıksayı
  Sıksayı Ölçünü
  Simge
  Sıralı Tepkimeler
  Sis Odası
  Sıvı Evre
  Sıvıcıl Eğri
  Sıvılaştırma
  Sızınım
  Sızma
  Soğubilim
  Soğukaltı
  Soğurgan
  Soğurma
  Soğutum
  Sökücü Tepkime
  Sönüm
  Sönüm Katsayısı
  Su Kaplı Eksicik
  Süngerimsi
  Sürebölüm
  Sürekli İşlev
  Sürem
  Sürer Duru
  Suylakesim
  Taban Duru
  Tamkatlama
  Tamkatlı Bileşikler
  Tamkatsız Bileşikler
  Tanecik
  Taşınım
  Taşınım Özellikleri
  Taşınım Sayısı
  Taslam
  Tedirgi
  Tedirgileme Kuramı
  Tedirgilemek
  Tedirginlik
  Tek Bağ
  Tek Değer İşlev
  Tek Eşlem
  Tekiz
  Tekkatman
  Tekli
  Teközdecikli Tepkime
  Teközdeciksel
  Tektürel
  Tektürelleme
  Tekucay
  Temel Tanecik
  Tepken
  Tepkime
  Tepkime Düzesi
  Tepkime İşlergesi
  Tepkin
  Tepkir
  Tersbakışımlı
  Tersinir İşlem
  Tersinirlik
  Tersinmez İşlem
  Tersteş Eşiz
  Tersyüz Eşlenik
  Tersyüzleme
  Tezgen
  Tezgen Ağılanması
  Tezgenlemek
  Tezgenli Kırma
  Tezgenli Tepkime
  Tezgensel
  Tezleştirme
  Tikel Basınç
  Tikel Türev
  Tikel Türevsel Denklem
  Titrercik
  Titreşim
  Titreşimsel Özgür Boyutlar
  Titreşir
  Titreşirgücü
  Toplak
  Toplanırlık
  Toplaşım
  Topluca Taslamı
  Tortu
  Tümleme Katsayısı
  Tümlenik
  Tümlev
  Tümlev Dönüşke
  Tümlevini Almak
  Türev
  Türevsel Denklem
  Tutulmalı Konoluşum
  Tutunmaz Duru
  Tutunmazlık
  Tutunur Duru
  Tutunurluk Kuramı
  Tuz Atma
  Tuzak
  Ucay ışınımı
  Ucaylanma
  Ucaylaşırlık
  Ucaylayıcı
  Ucaylık
  Ucayölçer
  Ucaysal Bağ
  Ucaysal Konsayı
  Ucaysı
  Üçlü Bağ
  Üçlü Duru
  Üçlülük Noktası
  Ufakdalga İzgesi
  Ufakölçekte
  Ufakölçekte Yüzey Gerilimi
  Üleştirme İşlevi
  Ülkül Çözelti
  Ülkül Gaz
  Uranötesi Öğeler
  Üslüönü Etkeni
  Üstleç
  Üstözekkaç
  Üstün Akışkanlık
  Üstün İletken
  Uyarıcık
  Uyarık Duru
  Uyarma
  Uyartı
  Uyartılı Salma
  Uygulu Durular
  Uymazlık
  Uyumlu Titreşim
  Uyumsuz Titreşim
  Uzamsal Özellik
  Uzay Öbekleri
  Uzun İvdirici
  Van Der Waals Etkileşimi
  Verimlilik
  Verişim
  Verişim Tümlevi
  Verişimli Tepkime
  Yağyakıt
  Yakınsak Dizi
  Yaklaştırma
  Yalın Çift
  Yalıtık Dizge
  Yalıtkan
  Yalpa
  Yalpalanma
  Yamultma
  Yandaş Eşiz
  Yankılaşım
  Yanma ısısı
  Yansıma Düzlemi
  Yansıra
  Yapay ışınetkinlik
  Yapısal Eşiz
  Yapışkan
  Yapıştırıcı
  Yarıçapsal Dağılım İşlevi
  Yarıçapsal Hız
  Yarıdenemsel
  Yarıgeçirgen
  Yarıiletken
  Yarılım
  Yarım Göze
  Yarıyaşam
  Yasaklı Geçiş
  Yasal Eşlenik Değişken
  Yasal Toplak
  Yaygın Yörüngeç
  Yayınım
  Yeğinlik
  Yeğinsel Özellik
  Yeğlik
  Yeğni Etkileşim
  Yerçekimsel
  Yerdeş
  Yerdeş Ayırımı
  Yerdeş Ornatımı
  Yerdeşsel Kayım
  Yerel
  Yerel Alan
  Yerseme
  Yersenik
  Yersenik Yörüngeç
  Yersizleştirme
  Yığılım
  Yığılım Çözümlemesi
  Yitirgen
  Yoğruk
  Yoğruklayıcı
  Yoğrukluk
  Yoğun
  Yoğunluk
  Yönelik Bağdeğer
  Yöney
  Yönlenim
  Yörüngeç
  Yük Dağılımı
  Yükseltgenme
  Yükseltgenme-indirgenme
  Yükün
  Yükün Çifti
  Yükün Değiştirici Dikeç
  Yükün Göçü
  Yükün Toplaşımı
  Yükün Verişimi
  Yükünleşme
  Yükünleşme Gerilimi
  Yükünsel
  Yükünsel Bağ
  Yükünsel Boşalma
  Yükünsel Boy Etkisi
  Yükünsel Kırılca
  Yükünsel Özgelik
  Yürür Sınır Yöntemi
  Yuvar
  Yuvarsıl
  Yüzergen
  Yüzerik
  Yüzerme
  Yüzey Gerilimi
  Yüzey İncekatı
  Yüzü Özekli Küpsel
  Zincirleme Tepkime

Mesaj / Bildirim Gönderin