Aranan: Teorisi

 1. Milli Mücadele Yöntemi

  1. Himaye düşüncesi. 2. Ayrılıkçılık ve bölgesel kurtuluş yolları görüşünde olanlar. 3. Din devleti teorisini savunanlar

 2. Türk Dilinin Orhun(Köktürk) Türkçesinden Önceki Dönemi

  Altay dil teorisini kabul edenler için, Kuzey Buz Denizi’nden Basra Körfezi’ne, Kuzeydoğu Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alanda konuşulan Türk dili, bu dili konu şanların sayısı, yazılı metinlerinin eskiliği ve çoklu

 3. Altay Dil Birliğini Kabul Etmeyenler ve Çekimser Kalanlar

  Altay dil birliğ i teorisine karşı olanlar; yani Türk, Moğol, Tunguz (belki Kore ve Japon) dillerinin ortak bir atadan geldiği görüşüne karşı olanlar da vardır.

 4. Altay Dilleri Teorisi

  Ural-Altay dillerinin Altay dil grubunu oluşturan, Türk, Moğol, Tunguz-Mançu (belki Kore ve Japon) dillerinin akrabalığ ına inanan yani bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiği görüşünü savunan ve bunu tespit etmeye çalışan teoriye, Altay D

 5. YKS Kimya Konuları

  Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sıvı Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızdaki Kimya

 6. Doğal Süreçler

  Evren ve dünyamız nasıl oluştu? Evren nasıl oluştu? Dünya nasıl oluştur? Newton’un görüşü. Big bang teorisi. 1. Ağ Teorisi

  Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileş

 2. Allosterik Etkileşme Teorisi

  Kullanılan iki ilaçtan birinin, diğerinin almaca bağlandığı yerin yakınında bir başka yere

 3. Almaç İşgal Teorisi

  İlaç tarafından oluşturulan etkinin şiddetinin, ilaç molekülleri tarafından işgal edilen al

 4. Aysberg Teorisi

  Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece

 5. Değişik Almaç İşgal Teorisi

  Bir ilacın yaptığı etkinin şiddetinin, o ilacın intinsik etkinliğinin ölçüsü olan alfa-de

 6. Evrim Teorisi

  Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farkl

 7. Evrim Teorisi

  (karşılık: Evolusyon teorisi), (Lat. evolvere = açılmak): Birbiri ardından gelen döller boyun

 8. Göze Teorisi

  Canlıların, yani çokgözeli hayvan ve bitkilerle birgözeli hayvan ve bitkilerin, sınırlandır

 9. Hücre Teorisi

  Bütün hayvan ve bitkilerin, hücrelerin belirli kurallarla bir araya gelmesiyle oluştuğunun iler

 10. İşgal-aktivasyon Teorisi

  İlaç-almaç etkileşmesine ilişkin teorileriden, bir ilacın etkisinin oluşabilmesı için ilaç

 11. Kıtaların Kayması Teorisi

  Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu

 12. Klonal Seleksiyon Teorisi

  Çok sayıda lenfoyit hücre arasında özel bir tip hücreyi seçmek üzere bir antijene karşı an

 13. Kromozom Teorisi

  (Yun. chroma: renk soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım k

 14. Lipoit Teorisi

  Ölümün yüksek sıcaklıkta, plazma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süre

 15. Ön Oluşum Teorisi

  Eşey hücresinde ergin bireyin minyatürünün bulunduğunun kabul edildiği eski bir teori. Prefor

 16. Paton Hız Teorisi

  Bir ilacın etkisinin oluşması için almaçların işgal edilmesini değil de ilaç moleküllerini

 17. Xyz Hücre Teorisi

  İmmünositlerin üç grupta sınıflandırıldığı bir teori. Herhangi bir immun cevapla tanışm

 18. Yaradılış Teorisi

  Farklı tip canlı organizmaların ilâhi yaradılış ile ayrı ayrı oluşması doktrini. KreasyonMesaj / Bildirim Gönderin