Aranan: Derecesi

 1. İngilizce Superlative Adjectives (Üstünlük Derecesi Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 2. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) ve Superlative (Üstünlük Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, dü 1. Açıklık Derecesi

  1. Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının genişlik durumu ba

 2. Akıcılık Derecesi

  Sıvıların akmaya karşı direnci, akış hızının karşıtı, viskozite, yapışkanlık, akış

 3. Aklık, Aklık Derecesi

  Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı.

 4. Akrabalı Yetiştirme Derecesi

  Akrabalık derecesini belirten değer.

 5. Almaşım Derecesi

  Herhangi bir almaşımda görülen çeşitlerin her biri, ki TAM ( plein ), KISA ( réduit ) ve UZUN

 6. Bağlılık Derecesi

  İki niceliğin birbirine karşılıklı bağlı olma ölçüsü.

 7. Baum Derecesi

  Çözeltilerin katı madde içeriğini tanımlamakta kullanılan bir çeşit yoğunluk derecesi, B°

 8. Çalışma Kaldıraç Derecesi

  Bir işletmenin satış hacmindeki yüzde değişmenin işletmenin vergi öncesi kârında yarattı

 9. Erkinlik Derecesi

  Bir dizgenin halini belirleyen değişkenler sayısı.

 10. Eşitlik Derecesi

  Gibi veya kadar ilgeçleriyle kavramların karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi: Ahme

 11. Eşitlik Derecesi

  Sıfat ve zarflar ile belirtilen kavramların kişilerde ve nesnelerde, nitelik ve nicelik bakımın

 12. Etkinlik Derecesi

  Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bi

 13. Genişlik Derecesi

  1. Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımı

 14. Jelatinleşme ısı Derecesi

  Nişastanın jelatinleşmesi için gereken, nişasta tipine, yapısına, çevreye ve diğer faktörl

 15. Kalıtım Derecesi

  Karakterlerin meydana gelmesinde genlerin etki payı, yani genotipin fenotipi belirleme derecesi, h2

 16. Karşılaştırma Derecesi

  Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede göste

 17. Karşılaştırma Derecesi

  Sıfatlarda ve zarflarda birbiri ile yapılan karşılaştırmaların nitelik ve nicelik bakımında

 18. Öldürücülük Derecesi

  Belli bir hastalığa tutulanlarla, o hastalıktan ölenler arasındaki oran, letalite.

 19. Protein Etkinlik Derecesi

  Protein değerlendirme sistemlerinden olan ve her birim tüketilen protein için sağlanan canlı a

 20. Santigrat Sıcaklık Derecesi, °c

  Bir atmosfer basınç altında suyun kaynama ve donma noktası arasındaki 0-100 arasında 100'e ayr

 21. Serbestlik Derecesi

  Bir cismin durum ve yönelimine göre kaç türlü devinme yapabileceğini veren sayı. Bir masa üz

 22. Sıklık Derecesi

  Bir sıklık veya olasılık dağılımının eşit parçalara veya sıralanmış alt gruplara böl

 23. Sindirim Derecesi

  Sindirilebilme katsayısı.

 24. Tekrarlama Derecesi

  Hayvanların çeşitli yıllardaki verim değerleri arasındaki ilişki.

 25. Üstünlük Derecesi

  En, pek belirteçleriyle, sıfat veya başka belirteçlerin kavram bakımından üstün dereceye ula

 26. Üstünlük Derecesi

  Sıfatlardaki niteliğin bir şahıs veya nesnede en üst derecede bulunduğunu göstermek üzere ba

 27. Yağlarda Asitlik Derecesi

  Yüz gram yağda serbest durumda bulunan yağ asitlerini nötrleştirmek için gereken N alkali çö

 28. Yemlerin Metabolize Olma Derecesi

  Yemin sindirilme derecesi, hayvanın türü, proteinin kalitesi, işkembede metan gazı üretimini a

 29. Yer ısı Derecesi

  Yerkabuğunda, derinliğe doğru inildikçe sıcaklığın artma hızı.

 30. Zenginleştirme Derecesi

  Zenginleştirme etkeninin 1’den küçük olması.Mesaj / Bildirim Gönderin