Aranan: Sermaye

 1. Sermaye Piyasası Kurulu

  Telefon: (312) 292 90 90, Adres: Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 TÜRKİYE

 2. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

  Telefon: (312) 309 49 53, Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Ulus 06330 TÜRKİYE


 1. Merkez » Sermaye Piyasası Kurulu İlkokulu

  Gazi Mah. Gültekinler Cad. Okul Sitesi No: 36 Merkez / Hakkari

 2. Merkez » Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu

  Gazi Mah. Gültekinler Cad. Okul Sitesi No: 36 Merkez / Hakkari

 3. Dinar » Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu

  Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 26 Dinar / Afyonkarahisar


 1. Akıl Adama Sermayedir

  Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

 2. Akıl Kişiye (adama) Sermayedir

  Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

 3. Aynî Sermaye

  Sermaye ödemelerinin para yerine makine, teçhizat, bina vb. şeylerle yapılması.

 4. Ayrışık Sermaye

  Belli bir üretim biçimi için özel olan ve alternatif üretim süreçlerine aktarılamayan farkl

 5. Banka Sermayesi

  Banka bilançosundaki taahhüt edilmiş ödenmiş ve ödenmemiş sermayelerin toplamı.

 6. Başlangıç Sermayesi

  Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu en az çıkarılmış serma

 7. Bedelli Sermaye Artırımı

  Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değer

 8. Bedelsiz Sermaye Artırımı

  Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış

 9. Beşeri Sermaye

  İşgücünü oluşturan bireylerin üretken olarak çalışmaları ve karşılığında yüksek gel

 10. Beşeri Sermaye Yatırımı

  İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artırmaya yönelik yatırımlar.

 11. Borç-sermaye Takası

  1. Mevcut bir borcun (tahvilin) yeni çıkarılmış hisse senediyle değiştirilme işlemi. 2. Az g

 12. Cari Sermaye-hasıla Oranı

  Yatırım projesi devam ederken üretime geçilmesi durumunda geçerli olan sermaye-hasıla oranı.

 13. Çıkarılmamış Sermaye

  Bir anonim ortaklığın nominal sermayesinin henüz hisse senedi biçiminde çıkarılmamış kısm

 14. Çıkarılmış Sermaye

  Bir anonim ortaklığın satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayesi.

 15. Dedikodu Sermayesi Olmak

  Konuşma, sohbet konusu durumuna gelmek. Örn: Munise'nin süsü günlerce Zeyniler köyüne dediko

 16. Değişken Sermaye

  Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz

 17. Değişmeyen Sermaye

  1. bk. sabit sermaye 2. Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir d

 18. Dış Ticaret Sermaye Şirketi

  1. Dış ticaret işlemlerindeki riskleri azaltmak, maliyetleri düşürmek ve uluslararası piyasal

 19. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı

  Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede boş alan yatırımı ve boz alan yatırımı

 20. Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımı

  Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede hisse senedi, bono ve tahvil gibi taşınır d

 21. Döner Sermayeli İşletme

  Genel ya da katma bütçeden ayrılan bir başlangıç ödeneğini sermaye olarak kullanıp her yıl

 22. Fikri Sermaye

  İşletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları,

 23. Fiktif Sermaye

  Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin

 24. Fiziki Sermaye

  Makine ve donanım biçimindeki sermaye.

 25. Gayrisafî Sabit Sermaye Yatırımı

  Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafî yatı

 26. Hisse Senedi Sermayesi

  Bir şirketin toplam sermayesinin hisse senedi olarak çıkan kısmı.

 27. Hukuki Sermaye

  Sahibine kira, faiz, kâr payı gibi gelir sağlayan her tür iktisadi değer.

 28. İşletme Sermayesi

  Bir işletmenin para, pazarlanabilir taşınır değerler, alacaklar ve stoklar gibi kısa vadeli va

 29. İtibari Sermaye

  Firmanın ödenmiş sermayesi ile ödenmemiş sermayesi toplamından oluşan ve miktarı firmanın e

 30. Kayıtlı Sermaye

  Bir şirketin ana sözleşmesine göre çıkarabileceği pay senetlerinin yazılı değerlerinin top

 31. Kesimsel Sermaye Çoğaltanı

  1. Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sa

 32. Kesimsel Sermaye-hasıla Oranı

  Bir kesim için herhangi bir andaki sermaye stokunun toplam hasılaya bölünmesiyle elde edilen kat

 33. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri

  Faiz veya döviz arakazancından yararlanmak amacıyla vadesi bir yıla kadar olan dolaylı yabancı

 34. Kişisel Sosyal Sermaye

  Bireyin diğer bireylerle ilişki kurması sonucu piyasa ve piyasa dışı kaynaklı yararlar elde e

 35. Kullanılmayan Sermaye

  Firma aktifinde yer alan ancak gelir sağlayıcı işlerde kullanılmayan değerler.

 36. Mali Sermaye

  1. Mali yatırıma konu olan hisse senedi, tahvil, bono ve kredi gibi finansal araçlardan oluşan s

 37. Marjinal Sermaye Hasıla Oranı

  Bir firma, kesim veya ülke için herhangi bir dönem içinde sermaye stokunda meydana gelen artış

 38. Meta Sermaye

  Marksist yaklaşıma göre sermayenin dolaşım sürecinin üçüncü aşaması olup, üretici serma

 39. Müşteri Sermayesi

  Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, firma imajı, marka değeri gibi işletmenin görünmeyen v

 40. Net İşletme Sermayesi

  Bir işletmenin cari varlıkları ile cari yükümlülükleri arasındaki fark.

 41. Net Sermaye-hasıla Oranı

  Yıpranmanın hasıladan düşürülmesiyle hesaplanan sermaye-hasıla oranı.

 42. Ödenmemiş Sermaye

  Bir şirketin ortaklarının ödemeyi taahhüt ettikleri, ancak henüz ödememiş oldukları sermaye

 43. Ödenmiş Sermaye

  Bir şirkette, taahhüt edilen şirket sermayesinin ortaklarca fiili olarak ödenmiş kısmı.

 44. Ödünç Sermaye

  İşletme dışındaki kişi veya kurumlardan işletmenin borçlandığı sermaye.

 45. Para Sermaye

  Marksist yaklaşımda değişmeyen sermaye ile değişken sermayeyi satın almada kullanılan para,

 46. Risk Sermayesi

  Büyük risk içeren yatırımların finansmanında kullanılan sermaye.

 47. Risk Sermayesi Fonu

  Girişimcilere risk sermayesi sağlayarak yatırım yapan fon.

 48. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı

  Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak sermaye

 49. Risk Sermayesi Yatırımı

  Risk sermayesi yatırım ortaklığının birinci el piyasalarda çıkardığı ve ortaklık ya da a

 50. Sabit Sermaye

  Bir firmanın sahip olduğu sermaye mallarına bağladığı para.

 51. Sabit Sermaye Yatırımı

  Bir firma veya ülkenin sermaye stoğuna yaptığı ekleme.

 52. Sabit Sermaye-hasıla Oranı

  Ekonomide sermaye dışındaki üretim faktörleri ile bilgi derecesi, zevk ve tercihler, davranış

 53. Sermaye

  1. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan bi

 54. Sermaye Artırımı

  Bir şirketin kayıtlı sermayesinin bedelli sermaye artırımı ve/veya bedelsiz sermaye artırım

 55. Sermaye Birikim Fonları

  Firmanın sermaye fonlarının yer aldığı bütçe kalemi.

 56. Sermaye Birikimi

  1. Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda meydana gelen artış. krş. yatırım 2. Marksi

 57. Sermaye Bütçelemesi

  Yeni makine alımı, makine yenilenmesi, yeni tesis kurulması, yeni ürün geliştirilmesi ve araş

 58. Sermaye Çoğaltanı

  Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sağlayaca

 59. Sermaye Değeri

  Firmanın yıllık gelirinin piyasa faiz oranına bölünmesiyle hesaplanan değer.

 60. Sermaye Dışalımı

  Diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerin bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolay

 61. Sermaye Dışsatımı

  Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolay

 62. Sermaye Fonları

  Arsa, bina, donanım, altyapı yenilemesi veya inşası ile işletmenin etkinliklerini sürdürebilm

 63. Sermaye Geliri

  1. Büyük sermaye harcamalarını karşılamak için kullanılan gelir. 2. bk. sermaye kazancı 2 3

 64. Sermaye Harcamaları

  Sermaye mallarını satın almak veya değerini artırmak için yapılan harcamalar.

 65. Sermaye Hareketleri

  Daha yüksek getiri oranı sağlamak amacıyla sermayenin bir ülkeden diğer ülkeye hareketi. krş

 66. Sermaye Hesabı

  Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerdeki yerleşik kişiler ile yapmış oldukları k

 67. Sermaye Kaçışı

  1. Bir ülkedeki iktisadi ve siyasi belirsizlikler veya risklerin oluşmasına bağlı olarak sermay

 68. Sermaye Kaybı

  Taşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve alış fiyatı arasındaki negatif fark.

 69. Sermaye Kazancı

  Taşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve alış fiyatı arasındaki pozitif fark.

 70. Sermaye Kazancı Vergisi

  Sermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda elde edilen parasal gelir üzerinden alınan vergi.

 71. Sermaye Malları

  Üretim sürecinde emeğin verimliliğini artırmak amacıyla kullanılan her türlü makine, donan

 72. Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket

  Sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket alacaklılarına kar

 73. Sermaye Piyasası

  Tahvil, bono, hisse senedi gibi taşınır değerlerin istem ve sunumunun karşılaştığı her tü

 74. Sermaye Piyasası Kurulu

  1. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve yatırımcı

 75. Sermaye Riski

  Bir borç verme işleminde borç verilen miktarın vade sonunda daha az olarak geri alınma riski.

 76. Sermaye Şirketi

  Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları kadar sorumlu olduğu, sermayesi paylara böl

 77. Sermaye Stoku

  Belirli bir anda bir firma, sanayi veya ülkenin sahip olduğu toplam fiziki sermaye miktarı.

 78. Sermaye Tasarruf Edici Teknik

  Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, faizlerin ücretlere göre y

 79. Sermaye Tasarruf Edici Teknolojik Gelişme

  Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok a

 80. Sermaye Tayınlaması

  1. Bir firmanın, üstleneceği yeni yatırım ve projeleri sınırlandırması. 2. Firmanın aşır

 81. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli

  Sermaye piyasasındaki bir taşınır değerin beklenen geliri ile riski arasındaki doğrusal iliş

 82. Sermaye Vergisi

  Sermaye ve mülk üzerinden alınan bir tür servet vergisi.

 83. Sermaye Yapısı

  Firmanın özkaynak ve yabancı kaynak bileşimi.

 84. Sermaye Yapmak (etmek)

  İş yeri açmak için gereken parayı sağlamak. Örn: Üç yüz lirayı alırlarsa bunun yüz lir

 85. Sermaye Yeterliliği

  1. Bankanın sermayesinin aktiflerine oranı. 2. Bir bankanın, mudilerinin ve diğer borç verenler

 86. Sermaye Yoğun Mal

  Diğer mallara göre, üretiminde sermayenin emekten daha çok kullanıldığı mal, diğer bir deyi

 87. Sermaye Yoğun Sanayi

  Üretim sürecinde girdi olarak emeğe oranla sermayenin daha fazla kullanıldığı, diğer bir dey

 88. Sermaye Yoğun Teknoloji

  Bir malın üretiminde veya bir kesimde kullanılan sermaye/emek oranının diğer bir malın üreti

 89. Sermaye-hasıla Oranı

  Bir firma, kesim veya ülke için herhangi bir andaki sermaye stokunun toplam hasılaya bölünmesiy

 90. Sermayen Bir Yumurtaysa Taşa Çal

  Yetersiz olanaklarla büyük işler yapmayı tasarlıyorsan başarılı olamazsın, vazgeç daha iyi

 91. Sermayenin Değer Bileşimi

  Marksist kuramda, değişmeyen sermayenin değerinin değişen sermayenin değerine oranı. Bu oran

 92. Sermayenin Derinleşmesi

  Bir ekonomide çalışan kişi başına düşen sermaye miktarının artması, diğer bir deyişle i

 93. Sermayenin Dolaşım Süreci

  Marksist yaklaşımda para sermayenin üretici sermayeye, üretici sermayesinin meta sermayeye ve me

 94. Sermayenin Genişlemesi

  Bir ekonomide işgücü artışı kadar sermaye stoku da arttığı için işgücünün verimliliği

 95. Sermayenin Marjinal Etkenliği

  1. Yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı beklenen net getirilerin bugünkü değerini

 96. Sermayenin Marjinal Maliyeti

  Üretim sürecinde kullanılan sermayede bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı d

 97. Sermayenin Marjinal Ürün Değeri

  Diğer faktörler sabitken, sermayenin bir birim artırılması durumunda toplam üretimde meydana g

 98. Sermayenin Marjinal Verimliliği

  Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimd

 99. Sermayenin Merkezileşmesi

  Marksist kuramda, sermayenin yoğunlaşmasının en üst derecesi olup birçok sermayenin, bir tek s

 100. Sermayenin Organik Bileşimi

  Marksist kuramda, sermayenin teknik bileşimindeki değişmelere bağlı olarak değişen sermayeninMesaj / Bildirim Gönderin