Aranan: Tarihsel

 1. Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

  Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

 2. Milli Mücadele Öncesi Atatürk’ün Çalışmaları

  Büyük önder Atatürk şüphesiz milli mücadele işine 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamadı. Tarihsel süreç çok öncelere dayanmaktadır. Ancak şartlar 1919’da olumlu bir hale geldiğinden mücadele bu süreçte başlamıştır. 1. Ekinsel-tarihsel Yaklaşım

  Tarihi ün yapmış kişilerin yaşamlarının betimlenmesi olmaktan çıkarıp, toplumsal gelişmen

 2. Soy Sınıflaması Veya Tarihsel Sınıflama

  Dillerin hangi ana dilden çıkıp ürediklerine bakılarak yapılan sınıflama.

 3. Tarihsel Aykırılık

  Eleştiri ya da güldürü sağlamak amacıyla tarihsel tutarlığı ya da gerçekliği bozarak yad

 4. Tarihsel Balad

  Tam anlamıyla tarihsel nitelik gösteren, özellikle ulusal olayları anlatan balad türü.

 5. Tarihsel Bilinç

  İnsanın kendisinin tarihsel bir varlık olduğunu bilmesi kendi üzerinde bugün de etkisi ve bask

 6. Tarihsel Boyut

  Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunda görev alan tarihsel etkenlerin tümü.

 7. Tarihsel Coğrafya

  Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayış

 8. Tarihsel Dilbilim

  Dillerin gelişmesini inceliyen dilbilim.

 9. Tarihsel Döngü Kurama

  Vico'nun geliştirmiş olduğu ve toplumun durmadan aynı aşamalardan geçtiğini öne süren kuram

 10. Tarihsel Film

  Sinema Tarihsel bir olayı konu alan, bu olayın geçtiği çağı, çevreyi, kişileri yansıtan fi

 11. Tarihsel Giysi

  Oyuncuların sahne üzerinde rol gereği giydikleri tarihsel giysilerin tümü.

 12. Tarihsel Gramer

  Tarihsel dilbilim anlamdaşı.

 13. Tarihsel Halkbilim

  Halk kültürünün yalnız tarihsel yönüyle ilgilenen bilim, bk. tarihsel halkbilimci, tarihsel y

 14. Tarihsel Halkbilimci

  İncelemelerini tarihsel yönteme göre yapan halkbilimci, bk. tarihsel yöntem.

 15. Tarihsel Komedya

  Konusu tarihten alınmış komedya türü,

 16. Tarihsel Okul

  1. (Dar anlamda) 19. yüzyılın başlarında kurulan (Savignhy, Eichhorn vb.) tarihsel hukuk okulu.

 17. Tarihsel Okul

  Olayların kaynak ve diğer bütün sorunlarının, ancak ilgili tarihsel belgeler yardımıyla çö

 18. Tarihsel Oyun

  Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı ve çevreyi yansıtarak yazıldığı dön

 19. Tarihsel Özdekçilik

  Marksçılığın tarih anlayışına verilen ad (Engels'in koyduğu terim). Eytişimsel özdekçili

 20. Tarihsel Özdekçilik

  1. İnsan topluluklarının tarihsel gelişim süreci içinde toplumsal gelişmenin genel yasaların

 21. Tarihsel Resim

  Özellikle 19. y.y. da Fransada yaygın olan, konusu tarihten alınmış resim.

 22. Tarihsel Roman

  Başlıca kişileri ve olayları tarihten alınan roman.

 23. Tarihsel Saga

  Tarihsel bir kişi ya da olayla ilgili saga. bk. saga.

 24. Tarihsel Sermaye-hasıla Oranı

  Geçmiş yıllardaki sermaye ve hasılada gözlemlenen değişmelere göre hesaplanan sermaye-hasıl

 25. Tarihsel Sıralama Yöntemi

  Birbirlerini izleyen tarihsel halk kültürlerini görevsel özelliklerine göre inceleme işlemi, b

 26. Tarihsel Söylenbilim

  Söylenlere ilişkin sorunları karşılaştırma yöntemiyle çözmeye çalışan söylenbilim. bk.

 27. Tarihsel Söylence

  Bir tarihsel olay ya da kişiyle ilgili olan yerel söylence. bk. söylence, krş. yerel söylence,

 28. Tarihsel Veya Gelenekli Yazılış

  Bir kelimenin, söylenişi değişmiş olduğu halde, eski söylenişine göre olan şekilde yazılm

 29. Tarihsel Yöntem

  Kültürü, tarihsel gelişimi içinde, yazılı belgelere dayanarak izleyen ve inceleyen yaklaşım

 30. Tarihsel Yöntem

  Bir olgunun gerçek doğuş ve oluşum sürecini düşüncede yansıtma yöntemi.

 31. Tarihsel Yöntem

  Halkbilim olay ve ürünlerinin kaynaklarını bulmak amacıyla, bu olay ve ürünlerin saptanan tar

 32. Tarihsel-coğrafyasal Yöntem

  Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma

 33. Tarihselcilik

  19. yüzyılın ortalarında, özellikle Almanya'da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecin

 34. Tarihselcilik

  Olayları ve nesneleri belli tarihsel gelişimin ürünleri olarak gören, bunların nasıl ortaya

 35. Tarihsellik

  1. Tarihsel olanın varlık biçimi. 2. Zamana bağlılık, gelip geçicilik. 3. Tarihsel koşullulu

 36. Yarı Tarihsel Balad

  Küçük bir yere ilişkin olarak anlatılan balad. bk. balad. krş. tarihsel balad.Mesaj / Bildirim Gönderin